PROCEDURA DOTYCZĄCA NOSTRYFIKACJI DYPLOMÓW UKOŃCZENIA STUDIÓW ZA GRANICĄ

W ZAKRESIE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII

W oparciu o:

obowiązuje następująca procedura dotycząca nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą.

Osoba ubiegająca się o nostryfikacjędyplomu ukończenia studiówza granicą, zobowiązana jest do złożenia Wniosku (załącznik nr 1) Przewodniczącemu Komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinach pedagogika i psychologia, który należy złożyć w siedzibie Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ, Łódź ul. Pomorska 46/48, budynek A, I piętro, pok. nr 112.

Wraz z Wnioskiem (załącznik nr 1) należy złożyć:

 1. Dyplom ukończenia studiów – kopia oryginału oraz tłumaczenie przysięgłe;
 2.  Dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się (lub treści kształcenia poszczególnych przedmiotów) i czasu trwania studiów - tu chodzi o krótką charakterystykę wszystkich przedmiotów na podstawie sylabusów - w języku oryginalnym oraz w języku polskim (nie jest konieczne tłumaczenie przysięgłe);
 3. Świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego został/a Pan/Pani przyjęty/a na studia – kopia oryginału oraz tłumaczenie przysięgłe;
 4. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu i dacie urodzenia (załącznik nr 2);
 5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób wnioskujących o nostryfikację dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie1
  (załącznik nr 3);
 6. Oświadczenie (załącznik nr 4)
 7. Dowód osobisty lub paszport do wglądu na miejscu, celem potwierdzenia tożsamości.

Uwaga!

Tłumaczenie przysięgłe oznacza tłumaczenie dokumentów na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego albo sporządzone przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego Konsula Rzeczypospolitej Polskiej.

PORÓWNANIE EFEKTÓW UCZENIA SIĘ I CZASU TRWANIA STUDIÓW

(W TYM PRAKTYK ZAWODOWYCH)

 1. W trakcie oceny merytorycznej wniosku i dołączonych (wymienionych powyżej) dokumentów, Zespół ds. nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych za granicą oraz potwierdzania studiów na określonym poziomie dokonuje porównania programów studiów, uzyskanych efektów uczenia się, uprawnień zawodowych, odbytych praktyk, formy zaliczenia przedmiotów oraz liczby godzin.
 2. W związku z tym, iż w UŁ dyplom magistra pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej wydawany jest obecnie tylko i wyłącznie po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich, proces nostryfikacji na WNoW UŁ procedowany jest tylko w przypadku przedłożenia dyplomu magistra na kierunkach pedagogicznych, kształcących w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej po jednolitych studiach lub dyplomów licencjata i magistra, gdy oba stopnie studiów zostały uzyskane na kierunkach pedagogicznych, kształcących w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej.
 3. W związku z tym, iż w UŁ dyplom magistra psychologii wydawany jest tylko i wyłącznie po ukończeniu jednolitych studiów magisterskich, proces nostryfikacji na WNoW UŁ procedowany jest tylko w przypadku przedłożenia dyplomu magistra psychologii po jednolitych studiach lub dyplomów licencjata i magistra, gdy oba stopnie studiów zostały uzyskane na kierunku psychologia.
 4. Na podstawie merytorycznej analizy wniosku i załączonych dokumentów, Zespół
  ds. nostryfikacji wskazuje warunki uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny z polskim dyplomem i tytułem zawodowym.
 5. W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów, Zespół ds. nostryfikacji może zobowiązać osobę do złożenia określonego egzaminu/egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych.
 6. W powyższym przypadku, Zespół ds. nostryfikacji określa zakres treści, formę, miejsce i termin przeprowadzenia egzaminu/egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych.
 7. Komisja UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinach pedagogika i psychologia na wniosek Zespołu ds. nostryfikacji, na drodze przyjęcia stosownej uchwały, wyznacza obowiązujący egzamin/egzaminy oraz skład komisji przeprowadzającej powyższy egzamin/egzaminy.
 8. O miejscu, terminie i formie egzaminu lub odbycia praktyk zawodowych, kandydaci ubiegający się o nostryfikację dyplomu, zostaną poinformowani drogą e-mail oraz listem poleconym przesłanym na adres wskazany we wniosku.
 9. Po zaliczeniu stosownego egzaminu/egzaminów i/lub praktyk zawodowych, sprawa nostryfikacji dyplomu ponownie staje na posiedzeniu Komisji Uniwersytetu Łódzkiego ds. stopni naukowych w dyscyplinach pedagogika i psychologia, celem dalszego procedowania.

WARUNKI I ZASADY DOTYCZĄCE PRZEPROWADZANIA EGZAMINU SPRAWDZAJĄCEGO EFEKTY UCZENIA SIĘ

 • Do egzaminu mogą przystąpić jedynie osoby, których nazwiska znajdują się w protokole Zespołu ds. nostryfikacji dyplomów.
 • Osoby, które nie dokonały opłaty nostryfikacyjnej w wyznaczonym terminie (Zarządzenie nr 25 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 26.10.2020 r.) nie będą dopuszczone do egzaminu.
 • Osoby przystępujące do egzaminu będą zapraszane na salę egzaminacyjną po zweryfikowaniu tożsamości, na podstawie dokumentu ze zdjęciem (dowód osobisty lub paszport).
 • W czasie egzaminu zabronione jest używanie wszelkich pomocy oraz telefonów komórkowych, laptopów itp.
 • Kandydat, który podczas egzaminu komunikuje się z innym Kandydatem lub korzysta z jakichkolwiek materiałów pomocniczych, zostanie usunięty z sali z negatywnym wynikiem egzaminu.
 • Osoby nadzorujące przebieg egzaminu, mogą podczas jego trwania odpowiadać tylko na pytania dotyczące organizacji egzaminu, natomiast nie mogą udzielać odpowiedzi lub komentarzy dotyczących treści merytorycznych.
 • Niezgłoszenie się Kandydata na egzamin jest równoznaczne z niezaliczeniem egzaminu i odmową uznania równoważności dyplomu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku:
  1. niestwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów (z uwzględnieniem wymaganych praktyk zawodowych) PrzewodniczącyKomisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinach pedagogika i psychologiawystawia zaświadczenie, które stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz.U z 2018 poz. 1881),
  2. stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów (z uwzględnieniem wymaganych praktyk zawodowych), a następnie zdania wyznaczonego egzaminu/egzaminów i/lub uzupełnienia brakujących praktyk zawodowych Przewodniczący Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinach pedagogika i psychologia wystawia zaświadczenie, które stanowi załącznik nr 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzania studiów na określonym poziomie (Dz.U z 2018 poz. 1881),
  3. stwierdzenia różnic w programie studiów, efektach uczenia się lub czasie trwania studiów (z uwzględnieniem wymaganych praktyk zawodowych), a następnie niezdania wyznaczonego egzaminu/egzaminów i/lub nieuzupełnienia brakujących praktyk zawodowych KomisjaUniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinach pedagogika i psychologia dokonuje odmowy uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą, za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu.
 2. Komisja UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinach pedagogika i psychologia uznaje lub odmawia uznania dyplomu ukończenia studiów za granicą za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu w terminie 90 dni, od dnia złożenia wniosku, spełniającego wymagania formalne. Do terminu, o którym mowa powyżej nie wlicza się okresów wyznaczonych na:
 • przedłożenie tłumaczenia dokumentów
 • złożenie egzaminów lub odbycie praktyk zawodowych.

OPŁATY

Opłatę za przeprowadzenie postępowań, o których mowa w art. 327 ust. 4 i art. 328 ust. 4 ustawy, wnosi się w terminie 14 dni od dnia wszczęcia postępowania nostryfikacyjnego niezależnie od rozstrzygnięcia, na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego na numer konta bankowego Uniwersytetu Łódzkiego

Pekao S.A. II/O Łódź 86 1240 3028 1111 0000 2822 2488

W tytule przelewu należy wskazać komisję do spraw stopni naukowych właściwą do przeprowadzenia danego postępowania.Opłata wynosi 3.200 zł.

W uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy przemawia za tym sytuacja materialna lub życiowa wnioskodawcy, może on być zwolniony w całości albo w częściz opłaty za przeprowadzenie postępowania, o którym mowa w art.327 ust.4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U z 2022 poz.574). Wniosek o zwolnienie z opłaty, składa się do właściwej Komisji ds. stopni naukowych przed upływem terminu do jej wniesienia. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wskazane.

Dokumentację gromadzi oraz obsługę administracyjną procedury prowadzi:

mgr Agnieszka Śliwerska;

telefon +48 42 665 57 20

e-mail: agnieszka.śliwerska@now.uni.lodz.pl

Wydział Nauk o Wychowaniu ul. Pomorska 46/48, budynek A, pokój 112

ZAŁĄCZNIKI

 1. Wniosek o przeprowadzenie procedury nostryfikacyjnej
 2. Oświadczenie wnioskodawcy o miejscu i dacie urodzenia;
 3. Obowiązek informacyjny
 4. Oświadczenie - zobowiązanie do uiszczenia opłaty
 5. Dyplom ukończenia studiów – kopia oryginału oraz tłumaczenie przysięgłe;
 6. Dokumenty umożliwiające ocenę przebiegu studiów, uzyskiwanych efektów uczenia się (lub treści kształcenia poszczególnych przedmiotów) i czasu trwania studiów - tu chodzi o krótką charakterystykę wszystkich przedmiotów na podstawie sylabusów - w języku oryginalnym oraz w języku polskim (nie jest konieczne tłumaczenie przysięgłe);
 7. Świadectwo, dyplom lub inny dokument, na podstawie którego został/a Pan/Pani przyjęty/a na studia – kopia oryginału oraz tłumaczenie przysięgłe;
 8. Dowód osobisty lub paszport do wglądu na miejscu, celem potwierdzenia tożsamości