2020-1-PT01-KA201-078771

GLOBAL CITIZENSHIP FOR KIDS

Artykuł: Świat bardziej wrażliwy dzięki założeniom edukacji globalnej – projekt pedagogów z UŁ


Projekt, realizowany w ramach Erasmus+, wpisuje się w ramy koncepcyjne idei Globalnego Społeczeństwa. Akcentuje konieczność wdrażania elementów edukacji globalnej już na etapie kształcenia przedszkolnego. W myśl założeń projektu celem edukacji globalnej jest lepsze zrozumienie zjawisk o charakterze globalnym, a także rozwój umiejętności krytycznego myślenia u dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym. Celem jest także niwelowanie stereotypów i uprzedzeń w relacjach międzyludzkich. Edukacja globalna akcentuje bowiem takie wartości jak równość, pokój, tolerancja, solidarność i sprawiedliwość.

Zasadniczym celem projektu jest więc uwrażliwianie nauczycieli edukacji przedszkolnej na problemy natury globalnej, na konieczność wdrażania elementów edukacji globalnej w codziennej pracy z uwzględnieniem praw dziecka i pozostałych wartości edukacji globalnej. Celem jest również uwrażliwianie rodziny w zakresie praw dziecka, szacunku i akceptacji odmienności.

W realizację projektu zaangażowane zostaną dzieci w wieku przedszkolnym. Ich głos jest niezmiernie ważny w toku procesu tworzenia produktów związanych z realizacją projektu.  Zamierzeniem jest, aby poprzez skoordynowane i innowacyjne działania rozwijać i zachęcać dzieci do refleksji w obszarze zagadnień związanych z globalnym obywatelstwem, kwestią równych szans, równości płci, dyskryminacji, różnorodności.  

W toku realizacji projektu, we współpracy z nauczycielami edukacji przedszkolnej i dziećmi opracowana zostanie bateria narzędzi pedagogicznych (zawierający książki z bajkami, zbiór filmów animowanych, podręcznik dla pedagogów dziecięcych oraz przewodnik rozwijający kompetencje w zakresie wdrażania treści związanych ze społeczeństwem globalnym).

Czas trwania projektu:
2020-10-01 - 2023-03-31
Lider projektu:
APEI - Associação de Profissionais de Educação de Infância, Portugalia

Partnerzy projektu:

  1. Uniwersytet Łódzki, Polska
  2. Instituto Politecnico de Braganca, Portugalia
  3. Aidlearn, Consultoria em Recursos Humanos Lda., Portugalia
  4. Association of Human Rights Educators – AHEAD, Hiszpania
  5. Associazione Culturale Piccabulla, Włochy