Link do strony BAMS

Baza analiz i modeli społecznych: opus.org.pl/bams, to miejsce, gdzie są zbierane i promowane różne rozwiązania związane z 1) aktywnością obywatelską, 2) partycypacją społeczną oraz 3) współpracą międzysektorową.

Powstała jako rezultat wspólnego projektu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS z Łodzi i Centrum Innowacji Społecznych UŁ.

Twórcy zachęcają nie tylko do skorzystania z bazy, ale też zapraszają do przyłączenia się do niej, czyli podzielenia się wiedzą i efektami pracy w danym obszarze przez osoby/jednostki/organizacje, których aktywności wpisują się w dobre praktyki i skuteczne oraz ciekawe rozwiązania w ww. trzech obszarach tematycznych.

Projekt ma m.in. za cel promowanie ww. rozwiązań i praktyk, by jak najwięcej osób i instytucji mogło dzięki nim czerpać inspiracje, nawiązywać wzajemne kontakty i uczyć się od siebie.


Promoting VET Teachers’ Mental Health and Wellbeing:
VET-WELL Project

Na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego rozpoczęto realizację 2-letniego międzynarodowego projektu edukacyjnego pt. VET-WELL skierowanego do nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego (VET – vocational education teacher).

Projekt jest realizowany w ramach partnerstwa strategicznego programu Erasmus +.

Projekt VET-WELL ma na celu wyposażenie profesjonalistów oświatowych w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w zasoby i umiejętności umożliwiające skuteczne radzenie sobie z wyzwaniami środowiska pracy oraz stworzenie pozytywnej kultury zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia w ich szkołach.

Szczegółowe cele projektu to:

 • Opracowanie koncepcyjnych ram dla dobrostanu nauczycieli w kształceniu i szkoleniu zawodowym;
 • Opracowanie kompleksowego programu rozwoju zawodowego mającego na celu wzmocnienie umiejętności wspierających dobre samopoczucie nauczycieli VET;
 • Stworzenie interaktywnego środowiska do autorefleksji i e-learningu wspierającego rozwój zawodowy nauczycieli VET;
 • Ułatwienie szerokiego dostępu i wdrożenia programu wsparcia dla dobrostanu psychicznego w różnych kontekstach kształcenia i szkolenia zawodowego;
 • Zwiększenie świadomości wśród interesariuszy zajmujących się edukacją na temat zdrowia psychicznego i samopoczucia nauczycieli w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Projekt skierowany jest do:

 • Specjalistów VET (nauczycieli, wykładowców, trenerów, mentorów, starszych liderów) i psychologów szkolnych;
 • Specjalistów w zakresie wstępnego kształcenia nauczycieli i ciągłego doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • Nauczycieli początkujących i uczących się;
 • Przedstawicieli organizacji zajmujących się promocją zdrowia psychicznego i dobrostanu psychicznego nauczycieli w kształceniu i szkoleniu zawodowym.

Około 600 specjalistów i ekspertów VET w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, szkolenia nauczycieli, zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia będzie zaangażowanych bezpośrednio w działania i wydarzenia związane z projektem, takie jak ankiety, wywiady grupowe, warsztaty pilotażowe i konferencje promocyjne. Ponadto zamierzamy dotrzeć do co najmniej 5000 interesariuszy projektu poprzez ukierunkowane rozpowszechnianie wyników projektu.

Mamy nadzieję, że nowy program rozwoju zawodowego realizowany w ramach projektu VET-WELL pomoże nauczycielom kształcenia i szkolenia zawodowego wzmocnić ich odporność psychiczną i poprawić własną skuteczność w pracy z uczniami.

To z kolei przyczyni się do stworzenia pozytywnego środowiska uczenia się, zwiększy zaangażowanie uczniów i efekty uczenia się oraz przyczyni się do kultury dobrostanu psychicznego w szkołach kształcenia i szkolenia zawodowego.
Poprawa poczucia własnej skuteczności i dobrego samopoczucia nauczycieli ostatecznie doprowadzi do poprawy zadowolenia z pracy i utrzymania zatrudnienia, zmiany społecznej, z której systemy kształcenia i szkolenia zawodowego w krajach europejskich mogą odnieść znaczne korzyści.

Czas trwania projektu: 01.12.2019 -30.11.2021

Konsorcjum (partnerzy):

 • EuroPartnership Agency Ltd (Koordynator)
 • Uniwersytet Łódzki – PL
 • Promimpresa SRL– IT
 • European Center for Quality Ltd.– BG
 • Psichikos Sveikatos Perspektyvos Viesoji Istaiga – LT

Bliższych informacji udzielają:

dr Karolina Kossakowska, WNoW; karolina.kossakowska@uni.lodz.pl
dr Magdalena Zadworna, WNoW; magdalena.zadworna@uni.lodz.pl


Projekt „Empowering Youth – Successful youth work practices in Europe (EMPYRE) [Społeczne upełnomocnianie młodzieży – skuteczne praktyki w Europie]” (nr umowy 2019-1-FI01-KA205-060668) realizowany w ramach programu Erasmus+ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Termin realizacji projektu: 01.09.2019 – 30.11.2021

Partnerzy w projekcie:.KAAKKOIS-SUOMEN AMMATTIKORKEAKOULU OY (XAMK), Mikkeli, Finlandia, .UNIWERSYTET ŁÓDZKI, Polska, BANGOR UNIVERSITY, Bangor, UK FH OBERÖSTERREICH STUDIENBETRIEBS GMBH, Wels, Austria, Lahden kaupunki, Lahti, Finlandia.

Badania dotyczą opracowania i zastosowania metodologii ewaluacji i rekonstrukcji upełnomocniających praktyk pracy z młodzieżą. W każdym kraju partnerskim wyłonionych zostanie 5-7 praktyk poddanych dalszym badaniom rekonstrukcyjnym. Na tej podstawie opracowany będzie programu kształcenia dla nauczycieli akademickich, studentów oraz praktyków (intensywny kurs stacjonarny oraz kurs on-line) wraz z materiałami dodatkowymi (podręcznik, filmy, materiały audio, gry). Dodatkowym efektem w ramach modelu badania-działania jest przekształcanie praktyki poprzez upowszechnianie nowych rozwiązań w zakresie społecznego upełnomocniania młodzieży z zaniedbanych środowisk, takich jak gamification (wspólne tworzenie gier), upartycypacyjnienie czy wspieranie ich internetowej aktywności, by wzmocnić ich głos w społeczeństwie.

Kierownik projektu w UŁ: dr hab. Mariusz Granosik, prof. UŁ
Katedra Pedagogiki Społecznej Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ


Centrum Innowacji Społecznych UŁ, w ramach projektu Skrzynka „Domni-Bezdomni”, już po raz drugi organizuje na UŁ zbiórkę rzeczy spełniających indywidualne potrzeby osób bezdomnych. Akcja będzie prowadzona przez cały kwiecień 2019 r. Stanowiska z pudłami na dary oraz sztalugi informacyjne znajdować się będą w Przedszkolu UŁ (ul. Strajku Łódzkich Studentów 1981 r. 13), Bibliotece UŁ (ul. Matejki 32/38) oraz na Wydziałach: Filozoficzno-Historycznym (ul. Lindleya 3/5), Nauk o Wychowaniu (ul. Pomorska 46/48, ul. Smugowa 10/12), Ekonomiczno-Socjologicznym (ul. POW 3/5), Prawa i Administracji (ul. Kopcińskiego 8/12), Zarządzania (ul. Matejki 22/26), Biologii i Ochrony Środowiska (ul. Banacha 12/16), Filologicznym (ul. Pomorska 171/173), Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych (ul. Składowa 43).

Stanowisko Skrzynki „Domni-Bezdomni” stanowić będą zamieszczone na sztalugach plakaty informujące o akcji oraz dwa pudła przeznaczone na zbiórkę, która obejmuje:

Potrzeby wspólne, najczęściej wymieniane przez osoby bezdomne, a wśród nich:

żywność długoterminowa (kasza, ryż, konserwy, makarony, mąka, cukier, kawa, herbata, itp.)
 słodycze dla dzieci
środki higieniczne i kosmetyczne (szampony, żele pod prysznic, kremy, mydła, antyperspiranty, dezodoranty, proszki do prania, ręczniki);
przybory papiernicze dla dzieci
bilety MPK
voucher do jakiegoś miejsca (kino, salon kosmetyczny, figloraj) – choć nie stanowi tzw. „pierwszej potrzeby”, może zdecydowanie poprawić jakość życia.
oraz

Potrzeby indywidualne osób bezdomnych, dostępne na plakacie przy stanowiskach oraz na naszym profilu Fb (prosimy napisać imię uczestnika, którego potrzeba jest realizowana):

Zbiórkę koordynować będą wolontariusze Skrzynki, którzy zapraszają do kontaktu za pośrednictwem:

maila (skrzynka.domnibezdomni@gmail.com)
portalu facebook (nasz funpage: Skrzynka Domni-Bezdomni)
telefonu – kontakt z koordynatorem projektu, Aleksandrą Wróbel (667 246 868).
Pozostajemy do pełnej dyspozycji osób włączających się w akcję i chętnie udzielimy wszelkich informacji.

Dziękujemy za pomoc!

Skrzynka „Domni – Bezdomni” to projekt realizowany w ramach Centrum Innowacji Społecznych UŁ. Ma na celu ułatwianie ludziom „bez domu” wychodzenia z bezdomności, a także pomoc w realizacji podstawowych potrzeb na drodze do życiowej stabilizacji. Skrzynka stanowi pewnego rodzaju „łącznik” pomiędzy tymi, którzy pozostają w trudnej sytuacji życiowej „bez domu” a tymi, którzy chcą pomóc, wrażliwymi na drugiego człowieka „domnymi”.

Skrzynka mieści się na Placu Barlickiego. Składa się z 12 skrytek. Na każdej z nich zamieszczone są krótkie historie życia oraz opisy potrzeb konkretnych uczestników projektu, posiadających klucz do własnej skrytki. Dzięki temu pomagający za pośrednictwem Skrzynki „Domni – Bezdomni” ma pewność, że przekazywane wsparcie trafia bezpośrednio do bezdomnego oraz odpowiada jego realnemu zapotrzebowaniu. Zakładając, że ludzie chcą pomagać drugiemu, tylko nieraz nie mają pomysłu na to, jak się do tego zabrać, Skrzynka staje się swoistą pomocą w niesieniu pomocy.

Z każdym uczestnikiem pracuje wolontariusz. Skrzynka stanowi pretekst do rozpoczęcia współpracy, spełnia potrzeby materialne, otwierając drogę dla dalszych działań w tych przestrzeniach, które wydają się znaczące dla wychodzenia z bezdomności konkretnego Uczestnika (poszukiwanie pracy, mieszkania, ubezpieczenie zdrowotne, wyrobienie dowodu, podjęcie terapii, próba nawiązania kontaktu z rodziną, zadbanie o dokumenty, wypełnianie formalności urzędowych i wiele innych).


Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Katedra Pedagogiki Wieku Dziecięcego na Wydziale Nauk o Wychowaniu rozpoczyna realizację projektu „Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. (Projekt realizowany przez Uniwersytet Łódzki w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr POWR.03.01.00-IP.08-00-PKN/18).

Czas trwania projektu: 2019.02.01 – 2021.11.30.


ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W MODULE KSZTAŁCENIA: MEDIACJA SPOŁECZNA
Uprzejmie informujemy o ogłoszonym na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ naborze studentów IV semestru studiów I stopnia na kierunku pedagogika do dodatkowego, nieodpłatnego modułu kształcenia: mediacja społeczna w ramach projektu: „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Głównym celem modułu kształcenia: mediacja społeczna jest wyposażenie studentów pedagogiki w umiejętności sprzyjające rozwiązywaniu konfliktów, w tym:

umiejętności interpersonalne i społeczne (konwersacja i wymiana poglądów; tworzenie atmosfery nastawionej na porozumienie; asertywność; empatia; rozpoznanie siebie w roli mediatora lub uczestnika mediacji)
umiejętności organizacyjne (diagnoza konfliktów społecznych, inicjowanie działań profilaktycznych).
Zajęcia w ogólnym wymiarze 112 godzin dydaktycznych realizowane będą w formie:

konwersatorium z wykorzystaniem aktywizujących metod dydaktycznych, m.in. techniki fotojęzyka
warsztatów z ekspertami w zakresie mediacji z zagranicy i z Polski z wykorzystaniem m.in. symulowanych sesji mediacyjnych
praktyk w placówkach oświatowych.
Uczestnictwo w module kształcenia: mediacja społeczna i spełnienie warunków jego zaliczenia skutkować będzie stosownym wpisem do suplementu dyplomu licencjackiego.

Czas trwania modułu kształcenia: Mediacja społeczna – od marca 2019 r. do lutego 2020 r.

Rekrutacja trwa do  marca 2019r. Wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny (skan) prosimy przesłać na adres mailowy mediacja.spoleczna@uni.lodz.pl lub złożyć w biurze projektu (Wydział Nauk o Wychowaniu, ul. Pomorska 46/48, pokój 216 budynek B).

Rekrutacja do II edycji dodatkowego modułu kształcenia: mediacja społeczna

STUDENTÓW PEDAGOGIKI STUDIÓW I STOPNIA (IV SEMESTR) ORAZ STUDENTÓW STUDIÓW II STOPNIA (II SEMESTR) TRYBU STACJONARNEGO I NIESTACJONARNEGO ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W II EDYCJI MODUŁU KSZTAŁCENIA MEDIACJA SPOŁECZNA

Głównym celem modułu kształcenia jest:

nabycie wiedzy na temat mediacji jako profesjonalnego działania ukierunkowanego na pomoc w rozwiązywaniu sytuacji trudnych w placówkach oświatowych
kształtowanie umiejętności niezbędnych w działaniach mediacyjnych

 • z zakresu komunikacji interpersonalnej
 • umiejętności organizacyjnych (diagnoza konfliktów i projektowanie działań mediacyjnych, inicjowanie działań profilaktycznych).

Czas trwania modułu kształcenia: luty 2020r. – marzec 2021r.
(łącznie 112 godzin dydaktycznych w tym 28 godzin praktyk w placówce oświatowej)
Zajęcia prowadzą polscy i zagraniczni eksperci w zakresie mediacji rówieśniczej, rodzinnej i międzykulturowej oraz pracownicy Katedry Pedagogiki Społecznej WNoW UŁ.

Moduł kształcenia: mediacja społeczna jest realizowany w ramach programu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia” a uczestnictwo w nim jest nieodpłatne.

Wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny (skan) prosimy przesłać na adres mailowy mediacja.spoleczna@uni.lodz.pl lub złożyć w biurze projektu (WNoW, ul. Pomorska 46/48, pokój 216 budynek B). Formularze rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej:
www.zintegrowany.uni.lodz.pl lub www.wnow.uni.lodz.pl

Więcej na stronie internetowej www.zintegrowany.uni.lodz.pl


„StereoSciFi – Stereotypy i Twarda Fantastyka Naukowa” to międzynarodowy projekt realizowany w Katedrze Badań Edukacyjnych Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ w latach 2017–2019, współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus+. Jego głównymi założeniami są: pomoc uczniom w zrozumieniu stereotypów, zapobieganie dyskryminacji i ułatwienie nauczycielom dydaktycznej pracy z młodzieżą. Powyższe cele mają zostać osiągnięte w oparciu o książki oraz filmy science fiction (w wersji „twardej” i „lekkiej”), które zostały wybrane do katalogu po kilkuetapowej selekcji i (według wykonawców) mogą być atrakcyjne dla młodych odbiorców oraz przydatne dla nauczycieli w tworzeniu programów edukacyjnych.

Rezultatami projektu są:

Katalog StereoSciFi prezentujący 12 książek i 12 filmów science fiction, które służą do omówienia poszczególnych stereotypów.

Walizka aktywności StereoSciFi, zawierająca minimum trzy przykładowe ćwiczenia dotyczące książek i filmów z pozycji katalogowych StereoSciFi. Ćwiczenia są przeznaczone dla uczniów powyżej 14 roku życia i zostały skonstruowane tak, aby angażować różnorodne ich działania.

Przewodnik nauczyciela StereoSciFi z poradami i wskazówkami na temat wykorzystania Katalogu StereoSciFi oraz Walizki aktywności (dodatkowo w przewodniku umieszczono przydatne sugestie omawiania z uczniami głównych zagadnień, takich jak: stereotypy i dyskryminacja).

Przedstawiciele projektu na terenie Polski:

Wanda Baranowska (WNoW): wanda.baranowska@uni.lodz.pl

Angelika Siniarska-Tuszyńska Wydział Filologiczny: siniarska.tuszynska@gmail.com


Projekt „Rodzina w systemie wsparcia społecznego i pomocy osobom z problemem alkoholowym. Badania biograficzne z udziałem rodziców (dorosłych) dzieci uzależnionych od alkoholu” realizowany jako zadanie „Wspieranie badań naukowych w obszarze problemów wynikających z używania alkoholu”, finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Projekt realizowany na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ w Pracowni Pedagogiki Specjalnej.

Przedmiotem badań jest swoisty proces „stawania się” rodzicem (dorosłego) dziecka z problemem alkoholizmu, tj. nabywanie określonej roli społecznej (z całym jej bagażem oczekiwań społecznych oraz kulturowych powinności, nakazów i norm wynikających z więzów rodzinnych). Przedmiotem badań są więc doświadczenia rodziców alkoholików związane z reakcją społeczną i kontaktami z instytucjonalnym systemem wsparcia oraz sposoby angażowania się w pokonywanie problemów związanych z uzależnieniem dorosłego dziecka.

Cel teoretyczny badań determinuje zastosowanie procedur metodologii teorii ugruntowanej, która głęboko osadzona jest w nurcie symbolicznego interakcjonizmu. Jest nim wypracowanie teorii średniego zasięgu, która odnosi się do życia społecznego rodziców (dorosłych) dzieci uzależnionych od alkoholu. Celem badań jest prześledzenie specyficznej „kariery” rodzica uzależnionego dziecka oraz analiza uwarunkowań określonych strategii zaangażowania rodzicielskiego w pokonywanie problemów związanych z alkoholizmem.

Podstawowe pytanie badawcze stanowi: jakie są etapy kariery rodzica (dorosłego) dziecka z problemem uzależnienia od alkoholu? Natomiast wstępne, szczegółowe pytania, to:

 • Jakie są typy rodzicielskiego zaangażowania w pokonywanie problemów związanych z alkoholizmem dorosłego syna/córki?
 • Jakie są punkty zwrotne (momenty przejścia od statusu do statusu) w karierze rodzica alkoholika?
 • Jaka jest reakcja otoczenia (sąsiedzkiego, dalszych krewnych itp.) wobec rodzica dorosłego alkoholika?

Ważnym kontekstem analiz będzie relacja z instytucjami pomocowymi. Dlatego też w trakcie badań poszukiwać będziemy także odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak przebiega proces budowania zaufania do instytucji wsparcia społecznego? (Jak przebiega budowanie otwartości i gotowości na korzystanie z instytucjonalnych form wsparcia społecznego? Jaki wpływ na radzenie sobie z alkoholizmem dorosłego dziecka mają oddziaływania instytucjonalne? W jakie relacje wchodzą rodzice z personelem instytucji? Czy, a jeśli tak to, jakim zjawiskom degradacji podlegają rodzice w kontaktach z instytucją pomocy?)

Kariera rodzica alkoholika to równocześnie „radzenie sobie” z chorobą alkoholową dorosłego dziecka. Proces ten pragniemy zrekonstruować przyjmując dodatkowo perspektywę przedstawicieli instytucji. I tak, pytanie, na które będziemy szukać odpowiedzi można sformułować następująco: w jaki sposób definiowane jest „radzenie sobie” z uzależnieniem przez rodziców, a w jaki przez otoczenie społeczne (np. sąsiedzkie, dalszych krewnych, w tym rodzeństwo, personelu instytucji pomocowych)? Jaki jest „pożądany” typ rodziny pacjenta (jaka jest pożądana relacja z przedstawicielem instytucji, na jakie problemy w relacjach z instytucją wskazują rodzice, a na jakie przedstawiciele instytucji pomocowych)?

Uzasadnieniem dla potrzeby realizacji projektu są spodziewane rezultaty badań, które polegać będą przede wszystkim na:

 • włączeniu do refleksji naukowej i dyskursu specjalistycznego problematyki rodziców (dorosłych) dzieci uzależnionych od alkoholu (wykroczenie poza sferę zjawiska współuzależnienia);
 • przygotowaniu cyklu opracowań naukowych i specjalistycznych (w tym monografii) poświęconych rodzicom dorosłych alkoholików (wypełnienie luki w polskim piśmiennictwie naukowym);
 • wkładzie w refleksję metodologiczną nad badaniem środowiska rodzinnego osób uzależnionych od alkoholu (paradygmat interpretatywny, badania biograficzne, metodologia teorii ugruntowanej);
 • wkładzie w rozwój instytucjonalnych form wsparcia osób uzależnionych od alkoholu (sposoby nabywania i odgrywania przez rodziców społecznej roli dorosłego dziecka uzależnionego; taktyki degradacyjne w relacjach z otoczeniem społecznym i instytucjonalnym; strategie adaptacyjne w relacjach z instytucjami pomocowymi itp.).

Działania realizowane w ramach projektu:

Działanie I: Organizacja badań i rekrutacja adresatów

Działanie II: Realizacja badań

 • przeprowadzenie 30 (biograficznych) narracyjnych i pogłębionych wywiadów z rodzicami dorosłych dzieci uzależnionych od alkoholu;
 • przeprowadzenie 30 wywiadów swobodnych, pogłębionych z personelem instytucji lecznictwa i pomocowych;
 • przeprowadzenie wywiadu zbiorowego z 20 przedstawicielami instytucji lecznictwa odwykowego i pomocowych;

Działanie III: Analiza materiału badawczego,

 • zespołowa interpretacja i analiza materiału empirycznego uzyskanego w ramach przeprowadzonych badań;
 • superwizja procesu badawczego.

Działanie IV: Konferencja naukowa

Organizacja 1-dniowej, ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. Rodzina w systemie wsparcia społecznego i pomocy osobom z problemem alkoholowym z udziałem naukowców, ekspertów, przedstawicieli instytucji lecznictwa odwykowego i pomocowych (stworzona będzie jedna podsekcja, której uczestnikami będą specjaliści i przedstawiciele instytucji lecznictwa odwykowego i pomocowych. W trakcie pracy podsekcji będzie miało miejsce dalsze gromadzenie materiału empirycznego: zainicjowana zostanie dyskusja i przeprowadzony będzie wywiad zbiorowy z min. 20 uczestnikami podsekcji).

Działanie V: Publikacja monografii zbiorowej

Monografia składać się będzie z dwóch części. Na część I opracowania składać się będą artykuły przygotowane przez uczestników konferencji poświęcone problematyce rodzin osób uzależnionych ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia instytucjonalnego. Część II będzie obejmowała obszerne fragmenty z wywiadu zbiorowego (doświadczenia w pracy z rodziną osoby uzależnionej) z przedstawicielami instytucji lecznictwa odwykowego i pomocowych wraz z ich omówieniem.

Działanie VI: Popularyzacja efektów projektu

Prezentacja wstępnych wyników badań i popularyzacja efektów projektu na konferencjach naukowych i w postaci artykułów naukowych w polskich i zagranicznych czasopismach specjalistycznych i naukowych.

Działanie VII: Publikacja poradnika dla rodziców dorosłych dzieci z problemem alkoholowym

Przy tworzeniu poradnika inspiracje teoretyczne zaczerpnięte zostaną z wyników badań uzyskanych od adresatów projektu i wzbogacone aktualnym stanem wiedzy psychologicznej. W opracowaniu zawarte zostaną najważniejsze informacje o problemach rodziców alkoholików.

Działanie VIII: Publikacja monografii naukowej

W monografii zostanie przedstawiony proces stawania się rodzicem (dorosłego) dziecka uzależnionego od alkoholu. Kontekstem analiz będzie instytucjonalny system wsparcia społecznego rodzin z problemem uzależnienia.

Monografia stanowić będzie swoiste uzupełnienie luki w polskim piśmiennictwie naukowym przedmiotu poprzez włączenie do refleksji naukowej i dyskursu specjalistycznego problematyki rodziców (dorosłych) dzieci uzależnionych od alkoholu, gdzie zagadnienie współuzależnienia będzie jedynie jednym z wielu elementów analiz.

Adresatami projektu są:

 • rodzice (dorosłych) dzieci uzależnionych od alkoholu – z 30. osobami zostanie przeprowadzony (biograficzny) narracyjny i pogłębiony wywiad;
 • personel instytucji lecznictwa odwykowego – z 30. osobami zostanie przeprowadzony pogłębiony wywiad;
 • specjaliści, eksperci, personel instytucji lecznictwa odwykowego i pomocowych – z 20. osobami zostanie przeprowadzony wywiad zbiorowy podczas prac podsekcji z udziałem przedstawicieli instytucji na ogólnopolskiej konferencji naukowej;
 • studenci wchodzący w skład zespołu badawczego – dla nich zostanie przeprowadzone szkolenie w zakresie etyki prowadzenia badań naukowych i technik zbierania danych na potrzeby projektu
 • instytucje lecznictwa odwykowego i pomocowe (np. NGO, Izby Wytrzeźwień, OPS, szpitale psychiatryczne itp.).

Kierownik projektu:

dr Magdalena Staniaszek
Wydział Nauk o Wychowaniu, Pracownia Pedagogiki Specjalnej