Grudzień

Uchwała nr 35/2022 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2022 r. w sprawie: przyznawaniu kryteriów wynagrodzeń motywacyjnych pracownikom Wydzialu w riku 2023 

Listopad

Uchwała nr 34/2022 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2022 r. w sprawie: planu rzeczowo-finansowgo Wydziału na rok 2022 

Uchwała nr 33/2022 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2022 r. w sprawie: likwidacji studiów podyplomowych "Psychologia w Zarządzaniu"

Październik

Uchwała nr 32/2022 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 października 2022 r. w sprawie: zatwierdzenie zmiany tematu pracy dyplomowej

Uchwała nr 31/2022 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 października 2022 r. w sprawie: zatwierdzenie zmiany tematu pracy dyplomowej

Uchwała nr 30/2022 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 października 2022 r. w sprawie: przyznaniu medalu "Za chlubne studial"

Wrzesień

Uchwała nr 29/2022 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 29 wrzesnia 2022 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie w roku akademickim 2022/2023 seminariów magisterskich przez pracowników posiadających stopień naukowy doktora

Uchwała nr 28/2022 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 29 wrzesnia 2022 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie w roku akademickim 2022/2023 wykładów przez pracowników posiadających stopień naukowy doktora

Uchwała nr 27/2022 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 29 wrzesnia 2022 r. w sprawie: zatrudnienia dr Krystyny Pomorskiej na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Psychopatokogii Instytutu Psychologii Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ w pełnym wymairze czsu pracy na okrez od dnia 1.10.2022 do nia 30.09.2024 w oparciu o umowę o pracę

Uchwała nr 26/2022 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 29 wrzesnia 2022 r. w sprawie: powołnia komisji skrutacyjnej na posiedzenie RW w dniu 29.09.2022 r.

Czerwiec

Uchwała nr 25/2022 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2022 r. w sprawie: wskazania Rady INstytutu Psychologii WNoW UŁ jako jednostki, która będzie zatwirdzała tytuły prac dyplmowych oraz osoby kierujące pracami na kierunku Psychologia 

Uchwała nr 24/2022 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2022 r. w sprawie: wniosków o przyznanie nagród Rektora UŁ 

Uchwała nr 23/2022 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2022 r. w sprawie: wniosków o przyznanie nagród Rektora UŁ 

Uchwała nr 22/2022 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 23 czerwca 2022 r. w sprawie:przyznaniu medalu za chlubne studiadniu 23.06.2022 

Uchwała nr 21/2022 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2022 r. w sprawie: utworzenia stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Psychopatologii Instytutu Psychologii i ogłoszenie konkursu na to stanowisko. 

Uchwała nr 20/2022 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2022 r. w sprawie: panu rzeczowo-finasoweg Wydziału na rok 2022 

Maj

Uchwała nr 19/2022 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 maja 2022 r. w sprawie: projektu Kwestionariusza do oceny pracowników za lata 2023 - 2026

Uchwała nr 18/2022 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 maja 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia tytułów prac dyplomowych oraz osób kierujących tymi pracami 

Uchwała nr 17/2022 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 maja 2022 r. w sprawie: zatrudnienia dr Emilii Mazurek na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo dydaktycznych w Katedrze Badań Edukacyjnych na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ w pełnym wymiarze czasu pracy na okrez od dnia 1.10.2022 do dnia 30.09.2024 w oparciu o umowę o pracę 

Uchwała nr 16/2022 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 maja 2022 r. w sprawie zmiany tematu pracy dyplomowej

Uchwała nr 15/2022 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia pracy dyplomowej

Kwiecień

Uchwała nr 10/2022 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2022 r. w sprawie: zmiany w systemie ustalania wartości punktowej ECTS dla przedmiotów realizowanych na WNoW (zmiana dotyczy zarządzenia nr 136 Rektora z dnia 24.04.2022 r.)


Uchwała nr 9/ 2022 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2022 r. w w sprawie: utworzenia nowych kierunków studiów: Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne -
studia I stopnia profil praktyczny, Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne- studia II stopnia profil praktyczny od roku akadem. 2022/2023,

Marzec

Uchwała nr 8/ 2022 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 marca 2022 r. w sprawie: zawarcia porozumienia ramowego o współpracy Wydziału Nauk o Wychowaniu
z LPU - Lovely Professional University - Indie.

Uchwała nr 7/2022 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 marca 2022 r. w sprawie: projektu zmian w programie studiów na kierunku: Pedagogika- studia I stopnia
profil ogólnoakademicki, Pedagogika - studia II stopnia profil ogólnoakademicki,obowiązujących od roku akadem. 2022/2023,

Uchwała nr 6/2022 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 marca 2022 r. w sprawie: utworzenia stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych
w Katedrze Badań Edukacyjnych i ogłoszenie konkursu na to stanowisko.

Uchwała nr 5/2022 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 marca 2022 r. w sprawie: likwidacji studiów podyplomowych "Oligofrenopedagogika - edukacja i
rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną"

Uchwała nr 4/ 2022 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 marca 2022 r. w sprawie: powołania komisji skrutacyjnej na posiedzenie Rady Wydziału w dniu 17 marca
20221'.

Luty

Uchwała nr 3/ 2022 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2022 r. w sprawie: przyjęcia rocznego sprawozdania Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu z działalności Wydziału


Uchwała nr 2/ 2022 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2022 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego posiedzenia Rady Wydziału na podstawie § 66, ust.2 Statutu UŁ

Styczeń

Uchwała nr 1/2022 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2022 r. w sprawie: zatwierdzenia tytułów prac dyplomowych oraz osób kierujących tymi pracami