Grudzień


Uchwała nr 106/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2019 r. w sprawie: przyznania ryczałtu godzinowego za prowadzenie programowych zajęć indywidualnych ze studentem, uczestnikiem europejskiego programu dydaktycznego.


Uchwała nr 105/2098 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2019 r. w sprawie: kryteriów przyznawania wynagrodzeń motywacyjnych pracownikom Wydziału w roku 2020


Uchwała nr 104/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia raportu Dziekana dotyczący efektów funkcjonowania Systemu Jakości Kształcenia na Wydziale w roku akademickim 2018/2019


Uchwała nr 103/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia raportu z prac Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia w roku akademickim 2018/2019


Uchwała nr 102/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2019 r. w sprawie: korekty planu rzeczowo-finansowego Wydziału na rok 2019


Październik


Uchwała nr 101/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 października 2019 r. w sprawie: przyznania medalu „Za chlubne studia”


Uchwała nr 100/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 października 2019 r. w sprawie: Regulaminu studiów UŁ w części będącej w kompetencji Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu


Uchwała nr 99/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 października 2019 r. w sprawie: przyjęcia projektu dostosowania programu studiów Studiów Podyplomowych „Przygotowanie pedagogiczne” do Rozporządzenia MNiSzW z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela


Uchwała nr 98/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 października 2019 r. w sprawie: przyjęcia projektu dostosowania programu studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna do Rozporządzenia MNiSzW z dnia 25.07.2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela


Uchwała nr 97/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 października 2019 r. w sprawie: uzupełnienia Wydziałowego Systemu Ustalania Wartości Punktowej ECTS dla Przedmiotów (wprowadzonego Zarządzeniem nr 54 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 15.04.2019r.)


Wrzesień


Uchwała nr 96/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 23 września 2019 roku w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętym na wniosek dr. Tadeusza Wolana


Uchwała nr 95/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 23 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętego na wniosek dr. Tadeusza Wolana


Uchwała nr 94/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 23 września 2019 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika doktor Małgorzacie Stawiak-Ososińskiej


Uchwała nr 93/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 23 września 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała nr 92/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 23 września 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie seminariów magisterskich przez pracowników posiadających stopień naukowy doktora w roku akademickim 2019/2010


Uchwała nr 91/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 23 września 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie wykładów przez pracowników posiadających stopień naukowy doktora w roku akademickim 2019/2020


Uchwala nr 90/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 23 września 019 r. w sprawie: wprowadzenia ustaleń w Regulaminie Studiów w UŁ w zakresie kompetencji Rady Wydziału


Uchwała nr 89/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 23 września 2019 r. w sprawie: uzupełnienia programu studiów realizowanego w ramach projektu Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej dla studentów kierunku pedagogika, specjalność pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, którzy rozpoczęli cykl kształcenia w roku akademickim 2018/2019


Uchwała nr 87/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 23 września 2019 r. w sprawie: powołania kierownika zakładu


Uchwała nr 86/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 23 września 2019 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku adiunkta


Uchwała nr 85/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 23 września 2019 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego


Uchwala nr 84/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 23 września 2019 r. w sprawie: likwidacji zakładów


Czerwiec


Uchwała nr 83/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie poparcia odwołania dr Elżbiety Płóciennik od uchwały Rady Wydziału nr 44/2019 o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika


Uchwała nr 82/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętym na wniosek dr. Sławomira Pasikowskiego


Uchwała nr 81/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętego na wniosek dr. Sławomira Pasikowskiego


Uchwała nr 80/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętym na wniosek dr Anny Błasiak


Uchwała nr 79/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętego na wniosek dr Anny Błasiak


Uchwała nr 78/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r.o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika doktorowi Arkadiuszowi Wąsińskiemu


Uchwała nr 77/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika doktor Małgorzacie Piaseckiej


Uchwała nr 76/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika doktor Annie Królikowskiej


Uchwała nr 75/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała nr 74/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwala nr 73/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy


Uchwała nr 72/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała nr 71/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała nr 70/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w sprawie: przyjęcia zmian w planach studiów na kierunkach: pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i pedagogika sportu, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020


Uchwała nr 69/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w sprawie: uchwalenia zmian w planie studiów Studiów Podyplomowych „Psychologia w zarządzaniu


Uchwała nr 68/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w sprawie: terminu posiedzenia Rady Wydziału w miesiącu wrześniu 2019 r. i planu posiedzeń zwyczajnych i uroczystych Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu w roku akademickim 2019/2020


Uchwała nr 67/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w sprawie: wniosków o przyznanie nagród Rektora UŁ


Uchwała nr 66/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego


Uchwala nr 65/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku asystenta


Uchwala nr 64/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku adiunkta


Uchwała nr 63/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku adiunkta


Uchwała nr 62/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2098 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego


Uchwała nr 61/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku adiunkta


Uchwała nr 60/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego


Uchwala nr 59/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwala nr 58/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019 r. w sprawie: poparcia wniosku o przyznanie Nagrody Prezesa Rady Ministrów wyróżniającej się rozprawie doktorskiej


Uchwala nr 57/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019 r. w sprawie: poparcia wniosku o przyznanie Nagrody Prezesa Rady Ministrów wyróżniającej się rozprawie doktorskiej


Uchwała nr 56/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019 r.w sprawie: planu rzeczowo-finansowego Wydziału na rok 2019


Maj


Uchwała nr 55/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r. w sprawie: poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk społecznych dr hab. Mirosławie zalewskiej


Uchwała nr 54/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała nr 53/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r. w sprawie: zmiany tematu rozprawy doktorskiej


Uchwała nr 52/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r. w sprawie: wyznaczenia dodatkowego terminu posiedzenia zwyczajnego Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu w roku akademickim 2018/2019


Uchwała nr 51/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r. w sprawie: przyjęcia planów studiów na kierunku psychologia, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020


Uchwała nr 50/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r. w sprawie: przyjęcia planów studiów na kierunku pedagogika, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020


Uchwała nr 49/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r. w sprawie: dostosowania programów studiów, których cykl dydaktyczny został zaplanowany na rok akademicki 2019/2020 do wymogów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


Uchwała nr 48/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r. w sprawie: zawarcia porozumienia ramowego o współpracy w ramach programu Mobility Direct z Kostanay State Pedagogical University (Kazachstan)


Uchwała nr 47/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska naukowo-dydaktyczne


Kwiecień


Uchwała nr 46/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia recenzentów wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk społecznych dr hab. Ryszardowi Skrzyniarzowi


Uchwała nr 45/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych na wniosek dr hab. Ryszarda Skrzyniarza


Uchwała nr 44/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika doktor Elżbiecie Płóciennik


Uchwała nr 43/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika doktor Alicji Korzenieckiej-Bondar


Uchwała nr 42/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: poparcia strajku nauczycieli


Uchwała nr 41/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: przeniesienia przewodu doktorskiego wszczętego na innej uczelni


Uchwała nr 40/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego


Uchwała nr 39/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora


Uchwala nr 38/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora


Uchwała nr 37/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora


Uchwała nr 36/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora


Uchwała nr 35/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego


Uchwała nr 34/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora


Uchwała nr 33/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora


Uchwała nr 32/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki


Uchwała nr 31/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie psychologii


Uchwała nr 30/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody przez Dziekana na sporządzanie recenzji prac magisterskich przez osoby posiadające stopień naukowy doktora w przypadku, gdy promotorami tych prac są osoby posiadające stopień naukowy doktora


Uchwała nr 29/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: zasad naboru na I rok studiów


Uchwała nr 28/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska naukowo-dydaktyczne


Uchwała nr 27/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: poszerzenia składu Komisji Rady Wydziału ds. Przewodów Doktorskich w zakresie psychologii na kadencję 2016-2020


Marzec


Uchwała nr 26/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 21 marca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk społecznych dr hab. Ryszardowi Skrzyniarzowi


Uchwała nr 25/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 21 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętym na wniosek dr Małgorzaty Stawiak-Ososińskiej


Uchwała nr 24/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 21 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętego na wniosek dr Małgorzaty Stawiak-Ososińskiej


Uchwala nr 23/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 marca 2019 r, w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego


Uchwała nr 22/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia programu studiów na kierunku pedagogika sportu


Uchwała nr 21/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia programu studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna


Uchwała nr 20/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania nagród za osiągnięcia naukowo-badawcze w roku 2019

przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętego na wniosek dr Anny Królikowskiej


Uchwała nr 15/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 roku w sprawie wyznaczenia nowego recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętym na wniosek dra Arkadiusza Wąsińskiego


Uchwala nr 14/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała nr 13/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r. w sprawie: przyjęcia systemu ustalania wartości punktowej dla przedmiotów dla kierunków pedagogicznych: Pedagogika, Pedagogika Wieku Dziecięcego, Pedagogika Sportu


Uchwala nr 12/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r. w sprawie: poszerzenia składu Komisji Rady Wydziału ds. Przewodów Doktorskich w zalcresie na kadencję 2016-2020


Uchwała nr 11/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r. w sprawie: wniosku o przyznanie Medalu „Universitatis Lodziensis Amico (Przyjaciel UŁ)”


Uchwala nr 10/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r. w sprawie: wniosku o przyznanie Medalu „Universitatis Lodziensis Amico (Przyjaciel UŁ)”


Uchwala nr 9/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r. w sprawie: wniosku o przyznanie Medalu „Universitatis Lodziensis Merentibus (Za szczególne zasługi dla UŁ


Uchwala nr 8/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu z działalności Wydziału


Uchwala nr 7/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego posiedzenia Rady Wydziału na podstawie § 30, ust 2. Statutu UŁ


Luty


Uchwała nr 19/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 roku w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętym na wniosek dr Agnieszki Szplit


Uchwała nr 18/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętego na wniosek dr Agnieszki Szplit


Uchwała nr 17/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 roku w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętym na wniosek dr Anny Królikowskiej


Uchwała nr 16/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na


Styczeń


Uchwała nr 6/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2019 roku w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętym na wniosek dr Kariny Szafrańskiej


Uchwała nr 5/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętego na wniosek dr Kariny Szafrańskiej


Uchwała nr 4/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2019 r. w sprawie: zamknięcia przewodu doktorskiego


Uchwała nr 3/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2019 r. w sprawie: zamknięcia przewodu doktorskiego


Uchwała nr 2/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała nr 1/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2019 r. w sprawie: likwidacji pracowni


Czerwiec


Uchwała nr 83/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie poparcia odwołania dr Elżbiety Płóciennik od uchwały Rady Wydziału nr 44/2019 o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika


Uchwała nr 82/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętym na wniosek dr. Sławomira Pasikowskiego


Uchwała nr 81/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętego na wniosek dr. Sławomira Pasikowskiego


Uchwała nr 80/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętym na wniosek dr Anny Błasiak


Uchwała nr 79/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętego na wniosek dr Anny Błasiak


Uchwała nr 78/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r.o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika doktorowi Arkadiuszowi Wąsińskiemu


Uchwała nr 77/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika doktor Małgorzacie Piaseckiej


Uchwała nr 76/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 27 czerwca 2019 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika doktor Annie Królikowskiej


Uchwała nr 75/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała nr 74/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwala nr 73/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy


Uchwała nr 72/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała nr 71/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała nr 70/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w sprawie: przyjęcia zmian w planach studiów na kierunkach: pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna i pedagogika sportu, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020


Uchwała nr 69/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w sprawie: uchwalenia zmian w planie studiów Studiów Podyplomowych „Psychologia w zarządzaniu


Uchwała nr 68/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w sprawie: terminu posiedzenia Rady Wydziału w miesiącu wrześniu 2019 r. i planu posiedzeń zwyczajnych i uroczystych Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu w roku akademickim 2019/2020


Uchwała nr 67/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w sprawie: wniosków o przyznanie nagród Rektora UŁ


Uchwała nr 66/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego


Uchwala nr 65/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku asystenta


Uchwala nr 64/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku adiunkta


Uchwała nr 63/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku adiunkta


Uchwała nr 62/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2098 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego


Uchwała nr 61/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku adiunkta


Uchwała nr 60/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajnego


Uchwala nr 59/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwala nr 58/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019 r. w sprawie: poparcia wniosku o przyznanie Nagrody Prezesa Rady Ministrów wyróżniającej się rozprawie doktorskiej


Uchwala nr 57/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019 r. w sprawie: poparcia wniosku o przyznanie Nagrody Prezesa Rady Ministrów wyróżniającej się rozprawie doktorskiej


Uchwała nr 56/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2019 r.w sprawie: planu rzeczowo-finansowego Wydziału na rok 2019


Maj


Uchwała nr 55/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r. w sprawie: poparcia wniosku o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk społecznych dr hab. Mirosławie zalewskiej


Uchwała nr 54/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała nr 53/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r. w sprawie: zmiany tematu rozprawy doktorskiej


Uchwała nr 52/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r. w sprawie: wyznaczenia dodatkowego terminu posiedzenia zwyczajnego Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu w roku akademickim 2018/2019


Uchwała nr 51/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r. w sprawie: przyjęcia planów studiów na kierunku psychologia, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020


Uchwała nr 50/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r. w sprawie: przyjęcia planów studiów na kierunku pedagogika, obowiązujących od roku akademickiego 2019/2020


Uchwała nr 49/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r. w sprawie: dostosowania programów studiów, których cykl dydaktyczny został zaplanowany na rok akademicki 2019/2020 do wymogów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce


Uchwała nr 48/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r. w sprawie: zawarcia porozumienia ramowego o współpracy w ramach programu Mobility Direct z Kostanay State Pedagogical University (Kazachstan)


Uchwała nr 47/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska naukowo-dydaktyczne


Kwiecień


Uchwała nr 46/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyznaczenia recenzentów wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk społecznych dr hab. Ryszardowi Skrzyniarzowi


Uchwała nr 45/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych na wniosek dr hab. Ryszarda Skrzyniarza


Uchwała nr 44/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika doktor Elżbiecie Płóciennik


Uchwała nr 43/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika doktor Alicji Korzenieckiej-Bondar


Uchwała nr 42/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: poparcia strajku nauczycieli


Uchwała nr 41/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: przeniesienia przewodu doktorskiego wszczętego na innej uczelni


Uchwała nr 40/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego


Uchwała nr 39/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora


Uchwala nr 38/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora


Uchwała nr 37/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora


Uchwała nr 36/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora


Uchwała nr 35/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego


Uchwała nr 34/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora


Uchwała nr 33/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora


Uchwała nr 32/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki


Uchwała nr 31/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie psychologii


Uchwała nr 30/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody przez Dziekana na sporządzanie recenzji prac magisterskich przez osoby posiadające stopień naukowy doktora w przypadku, gdy promotorami tych prac są osoby posiadające stopień naukowy doktora


Uchwała nr 29/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: zasad naboru na I rok studiów


Uchwała nr 28/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska naukowo-dydaktyczne


Uchwała nr 27/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019 r. w sprawie: poszerzenia składu Komisji Rady Wydziału ds. Przewodów Doktorskich w zakresie psychologii na kadencję 2016-2020


Marzec


Uchwała nr 26/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 21 marca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk społecznych dr hab. Ryszardowi Skrzyniarzowi


Uchwała nr 25/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 21 marca 2019 roku w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętym na wniosek dr Małgorzaty Stawiak-Ososińskiej


Uchwała nr 24/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 21 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętego na wniosek dr Małgorzaty Stawiak-Ososińskiej


Uchwala nr 23/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 marca 2019 r, w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego


Uchwała nr 22/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia programu studiów na kierunku pedagogika sportu


Uchwała nr 21/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia programu studiów na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna


Uchwała nr 20/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia zasad przyznawania nagród za osiągnięcia naukowo-badawcze w roku 2019

przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętego na wniosek dr Anny Królikowskiej


Uchwała nr 15/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 roku w sprawie wyznaczenia nowego recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętym na wniosek dra Arkadiusza Wąsińskiego


Uchwala nr 14/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała nr 13/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r. w sprawie: przyjęcia systemu ustalania wartości punktowej dla przedmiotów dla kierunków pedagogicznych: Pedagogika, Pedagogika Wieku Dziecięcego, Pedagogika Sportu


Uchwala nr 12/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r. w sprawie: poszerzenia składu Komisji Rady Wydziału ds. Przewodów Doktorskich w zalcresie na kadencję 2016-2020


Uchwała nr 11/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r. w sprawie: wniosku o przyznanie Medalu „Universitatis Lodziensis Amico (Przyjaciel UŁ)”


Uchwala nr 10/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r. w sprawie: wniosku o przyznanie Medalu „Universitatis Lodziensis Amico (Przyjaciel UŁ)”


Uchwala nr 9/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r. w sprawie: wniosku o przyznanie Medalu „Universitatis Lodziensis Merentibus (Za szczególne zasługi dla UŁ


Uchwala nr 8/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu z działalności Wydziału


Uchwala nr 7/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego posiedzenia Rady Wydziału na podstawie § 30, ust 2. Statutu UŁ


Luty


Uchwała nr 19/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 roku w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętym na wniosek dr Agnieszki Szplit


Uchwała nr 18/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętego na wniosek dr Agnieszki Szplit


Uchwała nr 17/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 roku w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętym na wniosek dr Anny Królikowskiej


Uchwała nr 16/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na


Styczeń


Uchwała nr 6/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2019 roku w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętym na wniosek dr Kariny Szafrańskiej


Uchwała nr 5/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętego na wniosek dr Kariny Szafrańskiej


Uchwała nr 4/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2019 r. w sprawie: zamknięcia przewodu doktorskiego


Uchwała nr 3/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2019 r. w sprawie: zamknięcia przewodu doktorskiego


Uchwała nr 2/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała nr 1/2019 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2019 r. w sprawie: likwidacji pracowni