TRZECIE MIĘDZYNARODOWE SPOTKANIE PROJEKTOWE W PORTUGALII JUŻ ZA NAMI!

Dr Wanda Baranowska i dr Agnieszka Krawczyk reprezentowały Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ.
Spotkanie zespołu miało miejsce w ramach projektu InCultAEPartnerstwo Strategiczne Erasmus+, nr umowy: 2022-1-PL01-KA220-ADU-000087417 i odbyło się w dniach 14-15 grudnia 2023 r.,
Miejscem spotkania była siedziba partnera- AidLearn, R. Frederico George 31B, 1600-012 Lisboa

Poruszane były następujące  tematy:

PR1. Ramy kursu

 • Termin naszej wewnętrznej oceny materiału, zewnętrznej oceny 

PR4.Kurs internetowy kompetencji międzykulturowych

 • Przegląd opisu modułu
 • Podział zadań UoL i AidLearn

PR2 Kompetencje międzykulturowe - katalog filmów i scen

 • Analiza stanu rozwoju
 • Ostateczna lista filmów i scen oraz cele ich wykorzystania.
 • Uzgodnienie struktury katalogu i przydziału zadań EURO_NET

PR3. 

 • Analiza materiału wywiadu, a cele jego wykorzystania w trakcie zajęć

WP2: Strategia rozpowszechniania oraz plan i budowa marki

 • Kampania promocja projektu, przygotowanie do upowszechnienia wyników 

 
WP1: Monitoring, zapewnienie jakości i ocena (MQA&E) - Wyniki i wnioski z dotychczasowej ewaluacji

 • Podsumowanie planu monitorowania

InCultural

Przedstawiciele wszystkich organizacji partnerskich projektu  INTCULT AE (2022-1-PL01-KA220-ADU-000087417), realizowanego w ramach programu Erasmus+ Strategic Partnership spotkali się w Polsce w dniach od 5-6 lipca 2023 r.

Była to świetna okazja dla koordynatorów projektów, aby w końcu spotkać się fizycznie i porozmawiać na żywo o sprawach związanych z realizacją projektu. Spotkanie odbyło się na Uniwersytecie Łódzkim.

Celem spotkania był uzgodnienie:

 • Zasad tworzenia i raportowania projektu 
 • WP1: zasad monitorowania działań
 • WP3: PR1. Kompetencji międzykulturowych kursu - prezentacja wyników i dyskusja
 • WP3: PR2. Katalogu filmów i scen kompetencji międzykulturowych
 • Aktualizacji wykresu Gant
 • WP2: Strategii rozpowszechniania oraz plan i branding 

W spotkaniu uczestniczyli: 

 • Debora Pena  (AIDLEARN, Portugal),
 • Guilherme Bastos (AIDLEARN, Portugal),
 • Archontia Kaloskami (EKPAIDEFTIRIA KOLOSKAMI, Grecja),
 • Christina Tampouratzi (EKPAIDEFTIRIA KOLOSKAMI, Grecja)
 • Pavlos Giannakopulos (EKPAIDEFTIRIA KOLOSKAMI, Grecja)
 • Wagas Ahmed (Erasmus ME Academy gGmbH, Niemcy)
 • Giuseppe Sabia (EURO-NET, Włochy),
 • Anna Restivo (EURO-NET, Włochy),
 • Wanada Baranowska (UNIVERSITY OF LODZ),
 • Agnieszka Krawczyk (UNIVERSITY OF LODZ),
 • Magdalena Matusiak-Rojek (UNIVERSITY OF LODZ)
 • Wojciech Świtalski (UNIVERSITY OF LODZ).

W trakcie pierwszego dnia spotkań omówiliśmy dotychczasowe działania - opracowanie zagadnień teoretycznych dotyczących inkulturacji migrantów. Dyskutowaliśmy na temat listy filmów fabularnych, które będą włączone w kurs. 

Drugiego dnia zorganizowaliśmy mini pokaz filmowy, w ramach którego oglądaliśmy wywiady z migrantami, nakręcone przez poszczególnych partnerów.
 

THE TRANSNATIONAL MEETING IN ŁÓDŹ

Representatives of all partner organizations of the INTCULT AE project (2022-1-PL01-KA220-ADU-000087417), implemented under the Erasmus+ Strategic Partnership Program, met in Poland from 5-6 July 2023.
It was a great opportunity for project coordinators to finally meet physically and talk live about project issues. The meeting took place at the University of Lodz. 

The purpose of the meeting was to agree:

 • Project creation and reporting rules 
 • WP1: rules for monitoring activities
 • WP3: PR1. Intercultural competencies of the course - presentation of results and discussion
 • WP3: PR2. Catalogue of films and scenes of intercultural competence
 • Updated Gant chart
 • WP2: Dissemination strategies and plan and branding 

The meeting was attended by: 

 • Debora Pena  (AIDLEARN, Portugal),
 • Guilherme Bastos (AIDLEARN, Portugal),
 • Archontia Kaloskami (EKPAIDEFTIRIA KOLOSKAMI, Grecja),
 • Christina Tampouratzi (EKPAIDEFTIRIA KOLOSKAMI, Grecja)
 • Pavlos Giannakopulos (EKPAIDEFTIRIA KOLOSKAMI, Grecja)
 • Wagas Ahmed (Erasmus ME Academy gGmbH, Niemcy)
 • Giuseppe Sabia (EURO-NET, Włochy),
 • Anna Restivo (EURO-NET, Włochy),
 • Wanada Baranowska (UNIVERSITY OF LODZ),
 • Agnieszka Krawczyk (UNIVERSITY OF LODZ),
 • Magdalena Matusiak-Rojek (UNIVERSITY OF LODZ)
 • Wojciech Świtalski (UNIVERSITY OF LODZ).

During the first day of the meetings, we discussed the activities carried out so far - the development of theoretical issues regarding the inculturation of migrants. We discussed the list of feature films that will be included in the course. 

On the second day, we organized a mini film screening, during which we watched interviews with migrants, filmed by individual partners.
 

INTERCULTURAL COMPETENCE DEVELOPMENT FOR ADULT EDUCATION (INTCULT)

 

W dniu 20 lutego 2023 r. pracownicy Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego:

wzięli udział w jednym z pięciu spotkań partnerskim w ramach projektu Intercultural Competence Development for Adult Education (IntCult) IntCult_2022-1-PL01-KA220-ADU-000087417, programu Erasmus+ . Spotkanie odbyło się w Bonn (Niemcy). Oprócz przedstawicieli Uniwersytetu Łódzkiego uczestniczyli w nim również przedstawiciele organizacji partnerskich: 

 • Erasmus ME (Niemcy),
 • AXIA (Grecja),
 • AidLearn (Portugalia) 
 • EURO-NET (Włochy)

W trakcie obrad ustalone zostały strategie dotyczące współpracy, monitoringu, ewaluacji działań, a także sposobów rozpowszechniania materiałów opracowanych w trakcie realizacji projektu. Ponadto omówione zostały zadania, które będą realizowane przez partnerów:

 • przygotowanie przewodnika do kursu nt. międzykulturowych kompetencji,
 • przygotowanie katalogu filmów obrazujących międzykulturowe kompetencje, 
 • nakręcenie filmu o międzykulturowych doświadczeniach migrantów.

 Skuteczne zarządzanie rosnącą różnorodnością kulturową w naszych społeczeństwach jest podstawowym warunkiem przeciwdziałania mowie nienawiści, wspierania kultury pokoju i promowania wzbogacających interakcji między osobami z odmiennych kulturowo środowisk. W związku z tym tak niezbędne jest promowanie i nauczanie kompetencji międzykulturowych.
Lepszy kontakt międzykulturowy jest bardzo ważny, a edukatorzy osób dorosłych ogrywają kluczową rolę do promowania i wdrażania tych zmian.
Projekt (realizowany od 01.11.2022-28.02.2025 r) oferuje innowacyjne podejście do poprawy kompetencji międzykulturowych edukatorów osób dorosłych poprzez angażujący kurs online oraz przewodnik warsztatowy do prowadzenia warsztatów tematycznych na temat kompetencji międzykulturowych.
Kolejne spotkanie partnerów w ramach projektu IntCult odbędzie w Polsce, na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, w dniach 5-6 lipca 2023 r. Obecnie trwają merytoryczne przygotowania do planowanej wizyty.

INTERCULTURAL COMPETENCE DEVELOPMENT FOR ADULT EDUCATION (INTCULT)

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein
On 20 February 2023, scientists of the Faculty of Educational Sciences of the University of Lodz:

took part in one of the five partnership meetings within the project Intercultural Competence Development for Adult Education (IntCult) IntCult_2022-1-PL01-KA220-ADU-000087417, program Erasmus+ . In addition to representatives of the University of Lodz, it was also attended by representatives of partner organizations:

 • Erasmus ME (Niemcy),
 • AXIA (Grecja),
 • AidLearn (Portugalia) 
 • EURO-NET (Włochy)

During the meeting, strategies for cooperation, monitoring, evaluation of activities, as well as ways of disseminating materials developed during the project were established. In addition, the tasks that will be implemented by the partners were discussed:

 • preparation of a guide for a course on intercultural competences,
 • preparation of a catalogue of films illustrating intercultural competences, 
 • making a film about the intercultural experiences of migrants.

This project aims to enhance adult educators' intercultural competencies through an innovative online course designed around solid evidence and visual media. Fiction and reality will intertwine and engage learners towards efficiently navigating a more culturally diverse society. Beyond an (online) course of our own, we will provide a media catalog, inspiring examples, a course framework, and workshop guides for those willing to develop their own courses and workshops.
The next meeting of partners within the IntCult project will take place in Poland, at the Faculty of Educational Sciences of the University of Lodz, on 5-6 July 2023. Currently, substantive preparations for the planned visit are underway.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein