INTERCULTURAL COMPETENCE DEVELOPMENT FOR ADULT EDUCATION (INTCULT)

 

W dniu 20 lutego 2023 r. pracownicy Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego:

wzięli udział w jednym z pięciu spotkań partnerskim w ramach projektu Intercultural Competence Development for Adult Education (IntCult) IntCult_2022-1-PL01-KA220-ADU-000087417, programu Erasmus+ . Spotkanie odbyło się w Bonn (Niemcy). Oprócz przedstawicieli Uniwersytetu Łódzkiego uczestniczyli w nim również przedstawiciele organizacji partnerskich: 

 • Erasmus ME (Niemcy),
 • AXIA (Grecja),
 • AidLearn (Portugalia) 
 • EURO-NET (Włochy)

W trakcie obrad ustalone zostały strategie dotyczące współpracy, monitoringu, ewaluacji działań, a także sposobów rozpowszechniania materiałów opracowanych w trakcie realizacji projektu. Ponadto omówione zostały zadania, które będą realizowane przez partnerów:

 • przygotowanie przewodnika do kursu nt. międzykulturowych kompetencji,
 • przygotowanie katalogu filmów obrazujących międzykulturowe kompetencje, 
 • nakręcenie filmu o międzykulturowych doświadczeniach migrantów.

 Skuteczne zarządzanie rosnącą różnorodnością kulturową w naszych społeczeństwach jest podstawowym warunkiem przeciwdziałania mowie nienawiści, wspierania kultury pokoju i promowania wzbogacających interakcji między osobami z odmiennych kulturowo środowisk. W związku z tym tak niezbędne jest promowanie i nauczanie kompetencji międzykulturowych.
Lepszy kontakt międzykulturowy jest bardzo ważny, a edukatorzy osób dorosłych ogrywają kluczową rolę do promowania i wdrażania tych zmian.
Projekt (realizowany od 01.11.2022-28.02.2025 r) oferuje innowacyjne podejście do poprawy kompetencji międzykulturowych edukatorów osób dorosłych poprzez angażujący kurs online oraz przewodnik warsztatowy do prowadzenia warsztatów tematycznych na temat kompetencji międzykulturowych.
Kolejne spotkanie partnerów w ramach projektu IntCult odbędzie w Polsce, na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, w dniach 5-6 lipca 2023 r. Obecnie trwają merytoryczne przygotowania do planowanej wizyty.

INTERCULTURAL COMPETENCE DEVELOPMENT FOR ADULT EDUCATION (INTCULT)

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein
On 20 February 2023, scientists of the Faculty of Educational Sciences of the University of Lodz:

took part in one of the five partnership meetings within the project Intercultural Competence Development for Adult Education (IntCult) IntCult_2022-1-PL01-KA220-ADU-000087417, program Erasmus+ . In addition to representatives of the University of Lodz, it was also attended by representatives of partner organizations:

 • Erasmus ME (Niemcy),
 • AXIA (Grecja),
 • AidLearn (Portugalia) 
 • EURO-NET (Włochy)

During the meeting, strategies for cooperation, monitoring, evaluation of activities, as well as ways of disseminating materials developed during the project were established. In addition, the tasks that will be implemented by the partners were discussed:

 • preparation of a guide for a course on intercultural competences,
 • preparation of a catalogue of films illustrating intercultural competences, 
 • making a film about the intercultural experiences of migrants.

This project aims to enhance adult educators' intercultural competencies through an innovative online course designed around solid evidence and visual media. Fiction and reality will intertwine and engage learners towards efficiently navigating a more culturally diverse society. Beyond an (online) course of our own, we will provide a media catalog, inspiring examples, a course framework, and workshop guides for those willing to develop their own courses and workshops.
The next meeting of partners within the IntCult project will take place in Poland, at the Faculty of Educational Sciences of the University of Lodz, on 5-6 July 2023. Currently, substantive preparations for the planned visit are underway.

The European Commission support for the production of this publication does not constitute endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein