Grudzień


Uchwała nr 114/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk społecznych dr hab. Danucie Urbaniak-Zając


Uchwała nr 113/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych na wniosek dr hab. Danuty Urbaniak-Zając


Uchwała nr 112/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2017 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk społecznych dr hab. Elżbiecie Kowalskiej-Dubas


Uchwała nr 111/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała nr 110/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr Aleksandry Sieczych-Kukawskiej


Uchwała nr 109/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2017 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego


Uchwała nr 108/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2017 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki


Uchwała nr 107/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany tematu pracy dyplomowej


Uchwała nr 106/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia tematów prac magisterskich i licencjackich oraz promotorów prac przygotowywanych przez studentów kierunku pedagogika


Uchwała nr 105/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta


Uchwała nr 104/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2017 r. w sprawie: kryteriów przyznawania wynagrodzeń motywacyjnych pracownikom Wydziału w roku 2018

Kryteria przyznawania wynagrodzenia motywacyjnego pracownikom nie będącym nauczycielami akademickimi na Wydziale Nauk o Wychowaniu w roku 2018 opracowane zgodnie z treścią porozumienia z dnia 18.06.2015 r. zawartego pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Łódzkiego a związkami zawodowymi działającymi w UŁ

Kryteria przyznawania wynagrodzeń motywacyjnych dla nauczycieli akademickich na Wydziale Nauk o Wychowaniu w roku 2018 opracowane zgodnie z treścią porozumienia z dnia 18.06.2015 r. zawartego pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Łódzkiego a związkami zawodowymi działającymi w UŁ


Uchwała nr 103/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2017 r. w sprawie: korekty planu rzeczowo-finansowego Wydziału na rok 2017


Uchwała nr 102/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia raportu Dziekana z efektów funkcjonowania systemu jakości kształcenia na Wydziale w roku akademickim 2016/2017


Listopad


Uchwała nr 101/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2017 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora w dziedzinie nauk społecznych dr hab. Danucie Urbaniak-Zając


Uchwała nr 100/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2017 roku.w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętym na wniosek dr Małgorzaty Zalewskiej-Bujak


Uchwała nr 99/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętego na wniosek dr Małgorzaty Zalewskiej-Bujak


Uchwała nr 98/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2017 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała nr 97/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2017 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała nr 96/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2017 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki


Uchwała nr 95/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2017 r. w sprawie: przyjęcia raportu z prac Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale w roku akademickim 2016/2017


Uchwała nr 94/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2017 r.w sprawie: Strategii Wydziału na lata 2017-2020


Październik


Uchwała nr 93/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 19 października 2017 roku. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętym na wniosek dr Barbary Surmy


Uchwała nr 92/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 19 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętego na wniosek dr Barbary Surmy


Uchwala nr 91/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 19 października 2017 roku. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętym na wniosek dr Anety Rogalskiej-Marasińskiej


Uchwała nr 90/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 19 października 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętego na wniosek dr Anety Rogalskiej-Marasińskiej


Uchwała nr 89/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 października 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany tematu pracy dyplomowej


Uchwała nr 88/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 października 2017 r. w sprawie: przyznania Medalu „Za chlubne studia”


Uchwała nr 87/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 października 2017 r. w sprawie: poparcia Uchwały Senatu Uniwersytetu Łódzkiego nr 137 podjętej na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu 16 października 2017 r.


Uchwała nr 86/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 października 2017 r. w sprawie: likwidacji Studiów Podyplomowych „Poradnictwo zawodowe i doradztwo kariery”


Uchwała nr 85/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 października 2017 r. w sprawie: likwidacji Studiów Podyplomowych „Nowe media w animacji kultury”


Uchwała nr 84/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 października 2017 r. w sprawie: likwidacji Studiów Podyplomowych „Organizator procesów rewitalizacji”


Uchwała nr 83/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 października 2017 r. w sprawie: likwidacji Studiów Podyplomowych „Animator projektów społecznych w procesie rewitalizacji”


Uchwała nr 82/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 45/2017 określającej maksymalną liczby słuchaczy Studiów Doktoranckich Pedagogiki i Psychologii, nad którymi może sprawować opiekę naukową promotor lub promotor pomocniczy


Wrzesień


Uchwała nr 81/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika doktor Halinie Monice Wróblewskiej


Uchwała nr 80/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała nr 79/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała nr 78/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała nr 77/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała nr 76/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki


Uchwała nr 75/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie seminariów magisterskich przez pracowników posiadających stopień naukowy doktora w roku akademickim 2017/2018


Uchwała nr 74/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie wykładów przez pracowników posiadających stopień naukowy doktora w roku akademickim 2017/2018


Uchwała nr 73/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. w sprawie: powołania kierownika Zakładu


Uchwała nr 72/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. w sprawie: powołania zakładu


Uchwała nr.71/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. w sprawie: likwidacji pracowni


Uchwała nr 70/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. w sprawie: udzielenia urlopu dla celów naukowych


Uchwała nr 69/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. w sprawie: zatrudnienia


Uchwała nr 68/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 25 września 2017 r. w sprawie: powołania kierownika Katedry


Czerwiec


Uchwała nr 67 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała nr 66 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego


Uchwała nr 65 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego


Uchwała nr 64 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego


Uchwała nr 63/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 roku. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętym na wniosek dra Marcina Wasilewskiego


Uchwała nr 62/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętego na wniosek dra Marcina Wasilewskiego


Uchwała nr 61/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 roku. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętym na wniosek dra Wiesława Partyki


Uchwala nr 60/2017 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r, w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętego na wniosek dra Wiesława Partyki


Uchwała nr 59 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia tematu pracy dyplomowej


Uchwała nr 58 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: likwidacji Studiów Podyplomowych „Logopedia z emisją głosu”

 

Uchwała nr 57 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: uchwalenia zmian w planie studiów doktoranckich


Uchwała nr 56 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: terminu posiedzenia Rady Wydziału w miesiącu wrześniu 2017 r. i planu posiedzeń zwyczajnych i uroczystych Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu w roku akademickim 2017/2018


Uchwała nr 55 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: powołania kierownika zakładu


Uchwała nr 54 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: powołania zakładu


Uchwała nr 53 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: powołania pracowni


Uchwała nr 52 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: likwidacji zakładu


Uchwała nr 51 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: likwidacji pracowni


Uchwała nr 50 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko asystenta


Uchwała nr 49 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku asystenta


Uchwała nr 48 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zatrudnienia


Uchwała nr 47 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku asystenta


Uchwała nr 46 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku adiunkta


Uchwała nr 45 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2017 r. w sprawie: określenia maksymalnej liczby słuchaczy Studiów Doktoranckich Pedagogiki i Psychologii, nad którymi może sprawować opiekę naukową promotor lub promotor pomocniczy


Maj


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. w sprawie: planu rzeczowo-finansowego Wydziału na rok 2017


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia tematów prac magisterskich oraz ich promotorów


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. w sprawie: poszerzenia składu Komisji Rady Wydziału ds. Przewodów Doktorskich (Komisja II w zakresie pedagogiki) na kadencję 2016-2020


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska naukowo-dydaktyczne


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 maja 2017 r. w sprawie: szczegółowych zasad postępowania przy ocenie okresowej pracowników naukowo dydaktycznych i dydaktycznych za lata 2017-2020


Formularz Ocena 2017-2020


Kwiecień


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: zamknięcia przewodu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: powołania studiów podyplomowych


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: zamknięcia przewodu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: zamknięcia przewodu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: zamknięcia przewodu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: zamknięcia przewodu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia tematu pracy magisterskiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: określenia limitów przyjęć na I rok studiów w roku akademickim 2018/2019 oraz minimalnej liczby osób, przy zgłoszeniu się której dany kierunek zostanie uruchomiony


Marzec


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 marca 2017 r. w sprawie: wniosku o utworzenie studiów doktoranckich


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 marca 2017 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 marca 2017 r. w sprawie: zasad przyjęć na I rok studiów


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 marca 2017 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 marca 2017 r.w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie wykładu przez pracownika posiadającego stopień naukowy doktora w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 marca 2017 r. w sprawie: wyrażenia opinii o dorobku dra Aleksandra Gemela w związku z wystąpieniem z wnioskiem o przyznanie stypendium MNiSzW dla wybitnych młodych naukowców


Luty


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2017 r.w sprawie: zatwierdzenia tematu pracy magisterskiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2017 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu z działalności Wydziału


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2017 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego posiedzenia Rady Wydziału na podstawie § 30, ust 2. Statutu UŁ


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2017 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2017 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauko Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 lutego 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej


Styczeń


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2017 r. w sprawie: udzielenia urlopu dla celów naukowych


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2017 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2017 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki