• WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU
 • KONKURS O NAGRODY MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ZA NAJLEPSZE ROZPRAWY I PRACE TEMATYCZNIE ZWIĄZANE Z WOJEWÓDZTWEM ŁÓDZKIM 2022

Komisja Rekrutacyjna Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego zaprasza uczniów oraz studentów uczęszczających do szkół i uczelni działających na terenie województwa łódzkiego
do udziału w Konkursie, którego celem jest wyłonienie członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji.
W Konkursie może wziąć udział każda osoba, która jednocześnie:

 • ukończyła 14 lat, a nie ukończyła 21 roku życia – na dzień zgłoszenia swojego udziału w Konkursie;
 • posiada status ucznia lub studenta w szkole lub uczelni działającej na terenie
 • województwa łódzkiego (publicznej lub niepublicznej na prawach publicznej, podstawowej, ponadpodstawowej, artystycznej, szkole lub uczelni wyższej);
 • ma miejsce zamieszkania na terenie województwa łódzkiego;
 • spełnia pozostałe warunki określone w § 7 Regulaminu Konkursu.

Regulamin Konkursu dla kandydatów na członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego II kadencji określa uchwała nr 1/22 Komisji Rekrutacyjnej Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2022 r. Organizację, zasady działania oraz tryb pracy Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego, w tym prawa i obowiązki związane z pełnieniem mandatu członka Młodzieżowego
Sejmiku Województwa Łódzkiego określa Statut Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego nadany uchwałą nr XLI/502/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 stycznia 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 863).
Regulamin Konkursu oraz Statut Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego
są dostępne na stronie internetowej www.bip.lodzkie.pl, pod właściwą tematycznie zakładką.
Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją ww. aktów.

Kandydaci spełniający warunki udziału i przystępujący do Konkursu powinni:

 • napisać i zgłosić do Konkursu pracę konkursową wpisującą się w temat „(Pod)różne Łódzkie – moim zdaniem najciekawsze w Województwie jest…”,
 • szczegółowe warunki, które spełniać musi praca konkursowa określa Regulamin Konkursu, załączyć wypełnione i podpisane „Zgłoszenie kandydata do udziału w konkursie dla kandydatów na członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego” – którego wzór określa załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu,
 • załączyć wypełnione i podpisane „Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na pracę w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Łódzkiego” – którego wzór określa załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu,
 • w przypadku niepełnoletniego kandydata – załączyć dodatkowo wypełnione i podpisane "Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych własnych oraz danych osobowych i pracę w Młodzieżowym Sejmiku Województwa Łódzkiego niepełnoletniego kandydata” – którego wzór określa załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu.

Kandydat może załączyć dodatkowo do zgłaszanej pracy konkursowej i niezależnie od wymaganych załączników, np. rekomendacje uzyskane z różnych źródeł (np. jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, organizacji zrzeszających środowiska młodzieżowe lub działających na rzecz młodzieży, placówek oświatowych, instytucji kultury, podmiotów ekonomii społecznej oraz innych podmiotów działających w sferze społecznej) oraz dokumenty potwierdzające swoją społeczną działalność (np. wolontariat, działalność w samorządzie szkolnym lub studenckim).

TRYB ZGŁASZANIA PRAC KONKURSOWYCH I UDZIAŁU W KONKURSIE

Pracę konkursową wraz z ww. załącznikami, należy zgłosić:

 • w formie dokumentu papierowego – jako wydrukowaną i podpisaną pracę wraz z wydrukowanymi i podpisanymi załącznikami, w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem miejsca zamieszkania kandydata – składając w terminie osobiście do Biura Podawczego Urzędu Marszałkowskiego lub przesyłając listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Kancelaria Sejmiku
al. Piłsudskiego 8
90-051 Łódź
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs dla kandydatów na członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego”;

albo

 • w formie elektronicznej – przesyłając w terminie odpowiednią wiadomość e-mail zawierającą załączony plik z treścią pracy konkursowej, w formacie określonym w § 13 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Konkursu, oraz niezabezpieczone przed odczytem i wydrukiem skany (wypełnionych, wydrukowanych i podpisanych) właściwych załączników, na adres:

ks.info@lodzkie.pl ; w przypadku zgłoszenia w tej formie kandydat otrzyma w ciągu trzech dni roboczych zwrotną wiadomość e-mail potwierdzającą zgłoszenie, a w razie jej nieotrzymania kandydat powinien skontaktować się telefonicznie z Kancelarią Sejmiku pod numerem telefonu +48 (042) 663 30 50.

Pracę konkursową wraz z ww. załącznikami należy zgłosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2022 r. do godziny 15.30, przy czym za datę wpływu lub doręczenia
zgłoszenia do udziału w konkursie uznaje się datę zarejestrowania przesyłki w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego lub odpowiednio datę wpływu na adres poczty
elektronicznej: ks.info@lodzkie.pl

 

OCENA ZGŁOSZEŃ, PRACY I KANDYDATÓW

Oceny spełniania przez kandydatów warunków uczestnictwa w Konkursie oraz oceny prac
konkursowych i Kandydatów, w tym wyboru członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa
Łódzkiego, dokona Komisja Rekrutacyjna.

Na łączną ocenę w konkursie zgłoszonej pracy konkursowej oraz Kandydata składa się:

 1. pozytywna ocena formalna pracy konkursowej;
 2. suma punktów przyznanych w ocenie merytorycznej pracy konkursowej;
 3.  suma punktów przyznanych w ocenie kandydata – przy czym przy ocenie zgłoszonej kandydatury uwzględnia się w szczególności przedstawioną w zgłoszeniu i udokumentowaną w miarę możliwości społeczną działalność kandydata (np. wolontariat, działalność w samorządzie szkolnym lub studenckim) oraz uzyskane przez niego rekomendacje z różnych źródeł (np. jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych, organizacji zrzeszających środowiska młodzieżowe lub działających na rzecz młodzieży, placówek oświatowych, instytucji kultury, podmiotów ekonomii społecznej oraz innych podmiotów działających w sferze społecznej);

W skład Młodzieżowego Sejmiku wejdzie nie mniej niż 17 i nie więcej niż 33 członków.

Komisja Rekrutacyjna wybierze Kandydatów na członków Młodzieżowego Sejmiku w następującym trybie:

 1. mandaty uzyskają kandydaci, którzy zdobędą największą liczbę punktów w łącznej ocenie pracy konkursowej oraz kandydata;
 2. w przypadku równej liczby punktów przyznanych dwóm lub więcej kandydatom,do obsadzenia włącznie ostatniego mandatu, przeprowadzone zostanie głosowanie Komisji Rekrutacyjnej;
 3. zbiorcze wyniki głosowania stanowić będą podstawę do sporządzenia uchwały Komisji w sprawie wyboru członków Młodzieżowego Sejmiku. W uchwale Komisja wskaże nie więcej niż 33 kandydatów z największą liczbą punktów, którzy uzyskają mandat, oraz kolejnych nie więcej niż 15 kandydatów tworzących listę rezerwową wykorzystywaną w przypadku konieczności uzupełnienia składu Młodzieżowego Sejmiku danej kadencji.

INFORMACIA O WYNIKACH KONKURSU

Informacja o wynikach Konkursu zostanie podana do informacji publicznej przez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.lodzkie.pl, pod właściwą tematycznie zakładką, niezwłocznie po zakończeniu oceny prac konkursowych i wyborze członków Młodzieżowego Sejmiku Województwa Łódzkiego.

W razie stwierdzenia, że do udziału w konkursie spośród poprawnie złożonych zgłoszeń tj. tych, które spełniają warunki określone w § 34 ust. 2 Regulaminu Konkursu oraz które uzyskały pozytywną ocenę formalną, o której mowa w § 35 ust. 2 Regulaminu Konkursu, zgłosiło się mniej niż 17 kandydatów na członków Młodzieżowego Sejmiku, lub w razie gdy w wyniku konkursu skład Młodzieżowego Sejmiku liczyłby mniej niż 17 członków Młodzieżowego Sejmiku, Komisja przedłuży czas trwania naboru zgłoszeń w konkursie o taką samą liczbę dni, jaka przysługiwała kandydatom na zgłoszenie we wcześniej ogłoszonym naborze, lub ponowi odpowiednie czynności w konkursie, do czasu wyboru wymaganego liczebnie składu Młodzieżowego Sejmiku.

Pytania w sprawach dotyczących konkursu można kierować:

 1. listownie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego — Kancelaria Sejmiku, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź;
 2. elektronicznie na adres e-mail: ks.info@lodzkie.pl
 3. telefonicznie pod numer telefonu +48 (042) 663 30 50.

Informacje znaleźć można również na stronach:
https://bip.lodzkie.pl/sejmik-wojewodztwa/mlodziezowy-sejmik-wojewodztwa-lodzkiego
https://bip.lodzkie.pl/sejmik-wojewodztwa/mlodziezowy-sejmik-wojewodztwa-lodzkiego/konkurs-i-wybor-czlonkow