„EC1 ŁÓDŹ – MIASTO KULTURY”

W czwartek (5 maja) Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ (WNoW) podpisał umowę z „EC1 Łódź - Miasto Kultury”, na mocy której obie instytucje rozpoczną współpracę dydaktyczną oraz naukową. Porozumienie obejmuje m.in. wsparcie dla studentów w zakresie odbywania praktyk oraz zdobywania doświadczenia zawodowego. Wspólne działania dotyczyć będą również opracowywania oferty konsultingowej i szkoleniowej, a także realizacji projektów naukowych z zewnętrznym finansowaniem. 

zdjęcie z podpisania umowy

Podpisanie porozumienia między WNoW UŁ a EC1 – galeria zdjęć  

EC1 Łódź jest instytucją kultury, którą współprowadzi Miasto Łódź i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zawarte z Wydziałem Nauk o Wychowaniu porozumienie zakłada kilka obszarów współpracy – pierwszy dotyczy promowania najlepszych studentów, poszukiwania partnerów, u których studenci mogliby odbywać praktyki, a także realizacji projektów (również badawczych) finansowanych ze środków pozauczelnianych.  

WSPÓŁPRACA WYDZIAŁU NAUK O WYCHOWANIU UŁ Z PRACODAWCAMI

Przykłady wspólpracy:

Stuttgarter Jugendhaus gGmbH (Niemcy) oraz placówkami ogólnokształcącymi z obszaru woj. łódzkiego (Szkołą Podstawową nr 186 i Gimnazjum nr 51 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 1; Gimnazjum nr 53 w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3; Szkołą Podstawową nr 212 i Gimnazjum nr 50 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 3; Szkołą Podstawową nr 213 i Gimnazjum nr 49 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2; Szkołą Podstawową nr 214 oraz Gimnazjum nr 69 w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4) – realizacja projekt pt. „TERAPIA PRZEZ ROZWÓJ. Program rozwoju sieci placówek dla młodzieży zagrożonej przedwczesnym wypadnięciem z systemu oświaty” od 1 stycznia 2014 r. Głównym celem projektu jest podwyższenie jakości kształcenia w szkołach przez realizację programu rozwojowego w oparciu o adaptację niemieckiego systemu pracy z uczniami niedostosowanymi społecznie. Zaczerpnięte od partnera zagranicznego – Stuttgarter Jugendhaus gGmbH – schematy otwierają przestrzeń do wdrażania najlepszych systemów oddziaływań edukacyjno? doradczo ?readaptacyjnych i wzmacniania zasobów uczniów. Wsparciem objętych jest 9 placówek ogólnokształcących z obszaru woj. łódzkiego, ich pracownicy /nauczyciele-wychowawcy/ oraz uczniowie .

Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych /Umowa nr WZB1/2014/ – realizacja projektu badawczego ?Odczuwanie głodu alkoholu przez osoby uzależnione. Polska adaptacja narzędzi pomiaru i ich upowszechnianie?. Efektem realizacji projektu jest adaptacja trzech narzędzi do badania głodu alkoholu, stworzenie raportu dotyczącego wyników przeprowadzonych badań oraz implikacji teoretycznych i praktycznych, rozpowszechnienie wiedzy o metodach badawczych poprzez publikacje w czasopismach naukowych.

Firmą BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego /Umowa nr WZB1/2012/ – przeprowadzenie badań, opracowanie wyników i raportu w zakresie predyspozycji (kompetencji) zawodowych uczniów technikum (klas o profilu mechatronik) w celu oceny modelu kształtowania predyspozycji przyjętego przez firmę BSH

Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych UMŁ – przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w przedszkolach i szkołach z Łódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie

Urzędem Miasta Łodzi – realizacja projektu „Jestem Fair” od 06.10.2009 (porozumienie podpisane przez Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ – prof. nadzw. dr hab. Grzegorza Michalskiego i Podsekretarza Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – Adama Rapackiego)- Propagowanie idei fair play, jako edukacyjnego elementu zwalczania rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu oraz upowszechnianie postawy większego zrozumienia i tolerancji dla innych osób, kultur i wyznań

Urzędem Miasta Łodzi (Wydziałem Edukacji) – realizacja projektu „Poznać-Zrozumieć-Doświadczyć” od 1 września 2010 . Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji . Celem projektu jest przygotowanie 15 przedszkoli i 15 szkół podstawowych do realizacji praktyk zawodowych oraz poprawa jakości działań edukacyjnych podejmowanych przez 30 nauczycieli pracujących w przedszkolach i 30 nauczycieli pracujących w szkołach na rzecz 270 studentów UŁ studiów stacjonarnych I stopnia, kierunku pedagogika, specjalność ?Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne? do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i szkole.

Urzędem Miasta Łodzi (Wydziałem Edukacji) – realizacja projektu „Przyjazna i bezpieczna szkoła” od 1 grudnia 2010. Praktyczne przygotowanie szkół do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych. Celem projektu jest przygotowanie 15 szkół do realizacji kompleksowego programu praktyk pedagogicznych/śródrocznych i ciągłych/oraz poprawa jakości działań edukacyjnych, poprzez wdrożenie i przetestowanie nowego podejścia do realizacji praktyk, przez 15 N/12K i 3M, pracujących w szkołach na rzecz 90S UŁ, studia stacjonarne I stopnia, kierunku pedagogika, specjalność: Profilaktyka i animacja społeczno-kult. przygotowywanych do zawodu N w szkole podstawowej/gimnazjum.