Horizon 2020

Pracownicy naszego Wydziału obecni w projekcie T-Factor  - Horizon 2020!

Unleashing future-facing urban hubs through culture and creativity-led strategies of transformative time/ Inicjowanie progresywnych centrów miejskiej aktywności w czasie transformacji poprzez wykorzystanie strategii opartych  na kulturze i kreatywności.

T-Factor podejmuje wyzwanie tzw. „czasu przejściowego” w rewitalizacji miast- czyli czasu pomiędzy przyjęciem planu rewitalizacji (masterplanu) a jego rzeczywistą realizacją - aby pokazać, jak kultura, kreatywna współpraca i szerokie zaangażowanie orz społeczna partycypacja mogą uwolnić tętniące życiem ośrodki miejskie współtworzące rewitalizację z wykorzystaniem innowacji społecznych i przedsiębiorczości, ale w sposób wrażliwy na odmienność potencjałów i możliwości zaangażowania się w ten proces różnych grup społecznych.

 Projekt ma na celu wspierać rewitalizację na wczesnym jej etapie w tak zróżnicowanych historycznie, społecznie i kulturowo  obszarach miejskich jak: Londyn, Bilbao, Amsterdam, Kowno, Mediolan i Lizbona oraz zapewnić unikalny eko-system wsparcia w rozwijaniu innowacyjnych praktyk współtworzenia miasta, ich monitorowaniu i dokumentowaniu.  Wykorzystując lokalne koalicje aktorów tego procesu, plany rewitalizacji dają początek współtworzeniu wizji przestrzeni, w którym istotne miejsce przyznawane jest lokalnym narracjom, w których odkrywane są znaczenia nadawane transformowanym miejscom. Partycypacyjnie rozwijane projekty urbanistycznej i społecznej zmiany będą następnie osadzane w przestrzeni miast w formie tymczasowych rozwiązań przestrzennych, dla których inspiracją będą jednocześnie dotychczasowe doświadczenia i praktyki rewitalizacyjne kilku miast europejskich (w tym Łodzi).

W trakcie całego procesu, kultura i kreatywność będą ważnym filarem zaangażowania. Plany rewitalizacji będą tworzone z dbałością o zachowanie kulturowego dziedzictwa, przy jednoczesnym zastosowaniu rozwiązań  istotnych dla kultury innowacji i integracji społecznej.

Projekt rozpoczęły transdyscyplinarne badania w działaniu, w których rezultacie opisano  i uporządkowano zaawansowane przypadki rewitalizacji w kilku miastach europejskich- (np. w Łodzi). To samo podejście metodologiczne zastosowane w miastach pilotażowych pozwoli na monitorowanie wprowadzanych zmian oraz przysłuży się rozwojowi nowej warstwy zbiorowej refleksji i aktywności współtworzenia miast.   

Proces uczenia się w przebiegu współtworzenia będzie stale konfrontowany z planem głównym, by    urbanistyczne i społeczne zmiany w miastach pilotażowych odzwierciedlały standardy inkluzyjności i zrównoważonego rozwoju.

T-Factor to międzynarodowa sieć praktyków i akademików tworząca społeczność rozwijającą innowacyjny model mentoringu miasta, który otworzy wielorakie formy współpracy między miastami pilotażowymi, zaawansowanymi ośrodkami kulturalnymi i kreatywnymi oraz uniwersytetami, przedsiębiorstwami i organizacjami społecznymi, będącymi partnerami projektu. W ten sposób zainicjowany zostanie międzynarodowy ruch budowania potencjału i współtworzenia wiedzy w okresie transformacji w rewitalizacji miast, wykorzystujący dziedzictwo, kulturę i kreatywność.

Projekt współfinansowany jest ze środków Komisji Europejskiej, programu H2020.

Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Pedagogiki Społecznej jest partnerem w projekcie. Koordynatorem ze strony Uniwersytetu Łódzkiego jest Dr hab., Prof. UŁ Mariusz Granosik. (https://www.uni.lodz.pl/pracownicy/mariusz-granosik). Oprócz Niego, Wydział Nauk o Wychowaniu reprezentuje Dr Anita Gulczyńska (https://www.uni.lodz.pl/pracownicy/anita-gulczynska). Ich ekspertyza w zakresie partycypacyjnych badań w działaniu (PAR) oraz rozwijany w oparciu tę metodologię i współpracę akademików, studentów, dzieci i młodzieży z łódzkich śródmiejskich sąsiedztw kamienicznych, model „małych rewitalizacji podwórek”, mają szansę znaleźć swoje zastosowanie w nowych wariantach w procesach partycypacyjnego tworzenia przestrzeni w  wybranych miastach pilotażowych T-Factor.

Aktualnie prowadzą prace koncepcyjne nad zwiększeniem poziomu partycypacji społeczności lokalnej w planowaniu i realizacji projektu skoncentrowanego wokół Innowacyjnego HUB-u Technologicznego „ALEKSOTAS” (Aleksotas Innovation Industry Park) w Kownie (Litwa).

https://aleksotas.t-factor.eu/