Grudzień


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia raportu Dziekana z efektów funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale w roku akademickim 2015/2016


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia raportu z prac Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale w roku akademickim 2015/2016


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2016 r. w sprawie: korekty planu rzeczowo-finansowego Wydziału na rok 2016


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany tematu pracy magisterskiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2016 r. w sprawie: udzielenia urlopu dla celów naukowych


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia tematów prac magisterskich i licencjackich oraz promotorów prac przygotowywanych przez studentów kierunku pedagogika


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2016 r. w sprawie: poszerzenia składu Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgra Wojciecha Świtalskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2016 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2016 r. w sprawie: kryteriów przyznawania wynagrodzeń motywacyjnych pracownikom Wydziału w roku 2017

Kryteria przyznawania wynagrodzeń motywacyjnych


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2016 r. w sprawie: procentowego podziału środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia motywacyjne za działalność naukowo-badawczą i kształcenie kadry naukowej oraz na wynagrodzenia motywacyjne za działalność dydaktyczną i organizacyjną dla nauczycieli akademickich w roku 2017


Listopad


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2016 r. w sprawie: określenia stosowanej na Wydziale formy kart okresowych osiągnięć studenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2016 r. w sprawie: likwidacji studiów podyplomowych


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2016 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2016 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 listopada 2016 r. w sprawie: uznania dyplomu za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów wyższych i tytułem zawodowym


Październik


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 20 października 2016 r. w sprawie: przyznania Medalu „Zachlubne studia”


Wrzesień


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 26 września 2016 r. w sprawie: przyjęcia zmian w programach kształcenia na kierunku psychologia na studiach pięcioletnich jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych(zaocznych)


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 26 września 2016 r. w sprawie: przyjęcia zmiany w programie kształcenia na kierunku pedagogika na specjalności: pedagogiki kultury fizycznej i zdrowotnej na studiach pierwszego stopnia stacjonarnych i niestacjonarnych


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 26 września 2016 r. w sprawie: zatrudnienia


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 26 września 2016 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 26 września 2016 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 26 września 2016 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 26 września 2016 r. w sprawie: powołania Wydziałowych Komisji na kadencję 2016-2020


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 26 września 2016 r. w sprawie: likwidacji zakładu


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 26 września 2016 r. w sprawie: powołania pracowni


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 26 września 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie seminariów magisterskich przez pracowników posiadających stopień naukowy doktora w roku akademickim 2016/2017


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 26 września 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie wykładów przez pracowników posiadających stopień naukowy doktora w roku akademickim 2016/2017


Uchwała Rady Wydziału Nauko o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 26 września 2016 r. w sprawie: przyznania stypendium MNiSzW


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 26 września 2016 r. w sprawie: zatrudnienia


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 26 września 2016 r. w sprawie: zatrudnienia


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 26 września 2016 r. w sprawie: propozycji obsady personalnej stanowisk kierowniczych na kadencję 2016-2020


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 26 września 2016 r. w sprawie: powołania Pełnomocników Dziekana i Wydziałowego Kierownika Zawodowych Praktyk Studenckich na kadencje 2016-2020


Czerwiec


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia tematu pracy licencjackiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania recenzenta Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2016 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Wydziału


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany struktury organizacyjnej Wydziału


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2016 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2016 r. w sprawie: zatrudnienie na stanowisku asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2016 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2016 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku adiunkta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2016 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowiska adiunkta na zastępstwo


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2016 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2016 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku adiunkta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2016 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku adiunkta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2016 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku adiunkta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2016 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku asystenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2016 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku adiunkta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2016 r. w sprawie: terminu posiedzenia Rady Wydziału w miesiącu wrześniu 2016 r. i planu posiedzeń zwyczajnych i uroczystych Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu w roku akademickim 2016/2017


Maj


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 maja 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia tematu pracy magisterskiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 maja 2016 r. w sprawie: planu rzeczowo-finansowego Wydziału na rok 2016


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 maja 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia tematów prac magisterskich oraz ich promotorów


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 maja 2016 r. w sprawie: rozwiązania stosunku pracy


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 maja 2016 r. w sprawie: rozwiązania stosunku pracy


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 maja 2016 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 maja 2016 r. w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska naukowo-dydaktyczne


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 maja 2016 r. w sprawie: uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020 


Kwiecień


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2016 r.w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. w sprawie: wszczęcia przewodu doktorskiego i wyznaczenia promotora oraz promotora pomocniczego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. w sprawie: zatrudnienia


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. w sprawie: udzielenia urlopu dla celów naukowych


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. w sprawie: nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w zakresie pedagogiki


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. w sprawie: poparcia powołania nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora na recenzentów prac magisterskich, których promotorami są nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora w roku akademickim 2015/2016


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. w sprawie: poparcia powołania nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora na recenzentów prac magisterskich, których promotorami są nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora w roku akademickim 2015/2016


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany planu posiedzeń zwyczajnych i uroczystych Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu w roku akademickim 2015/2016


Marzec


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 marca 2016 r. w sprawie: zmiany tematu pracy magisterskiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 marca 2016 r. w sprawie: zasad przyjęć na I rok studiów


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 marca 2016 r. w sprawie: udzielenia urlopu dla celów naukowych


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 marca 2016 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 marca 2016 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 marca 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 marca 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia składu liczbowego Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu na kadencję 2016-2020


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 17 marca 2016 r. w sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika


Luty


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2016 r. w sprawie: zmiany tematów prac magisterskich


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2016 r.w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu z działalności Wydziału


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2016 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego posiedzenia Rady Wydziału na podstawie § 30, ust 2. Statutu UŁ


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2016 r. w sprawie: wniosku o przyznanie medalu „Universitas Lodziensis Merentibus (Za szczególne zasługi dla UŁ)”.


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2016 r. w sprawie: wniosku o przyznanie medalu „Universitatis Lodziensis Amico (Przyjaciel UŁ)”


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu wdniu 18 lutego 2016 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 lutego 2016 r. w sprawie: powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020


Styczeń


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2016 r. w sprawie: przyjęcia raportu Dziekana z funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale w roku akademickim 2014/2015


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2016 r. w sprawie: zatrudnienia


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2016 r. w sprawie: zatrudnienia na stanowisku adiunkta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2016 r. w sprawie: kandydata do Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2016-2020


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2016 r. w sprawie: wniosku o przyznanie Nagrody Prezesa Rady Ministrów


Uchwała Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2016 r. w sprawie: wniosku o przyznanie Nagrody za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego