W latach 2021-2024, na wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego realizowany jest projekt naukowy finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki pt. „Badania porównawcze funkcji programów międzynarodowych w Polsce” (2020/38/E/HS6/00048). 

Celem projektu jest rozpoznanie i opisanie funkcji międzynarodowych programów kształcenia w Polsce. Cel ten będzie osiągnięty z zastosowaniem trzech perspektyw patrzenia na program kształcenia, z perspektywy makro (polityka edukacyjna), perspektywy mezzo (to co dzieje się w szkołach międzynarodowych) oraz perspektywy mikro (badając doświadczenia uczniów i nauczycieli z programami).

W obszarze nauk społecznych brakuje pogłębionych badań nad międzynarodowymi programami kształcenia. Projekt skoncentruje się na wypełnieniu tej luki poprzez przeprowadzenie badań podstawowych na rzecz lepszego zrozumienia funkcjonowania edukacji międzynarodowej w Polsce.

Zespół projektu w składzie:

  • dr Joanna Leek, specjalizująca się w obszarze badań porównawczych i edukacji międzynarodowej
  • dr Marcin Rojek specjalizujący się w obszarze nieformalnej i pozaformalnej edukacji dorosłych, w szczególności w problematyce uczenia się nauczycieli w miejscu pracy
  • dr Małgorzata Kosiorek, specjalizująca się w obszarze badań nad polityką edukacyjną 
  • mgr Gabriela Dobińska, specjalizująca się w badaniach światów społecznych placówek edukacyjnych
  • mgr Elżbieta Szulewicz Doktorantka-Stypendystka

W oparciu o istniejące teorie pedagogiczne i socjologiczne chcemy odpowiedzieć na pytanie o to, jakie są założenia programów międzynarodowych w Polsce (nazwaliśmy je funkcjami założonymi) oraz ustalić co zostało w szkołach osiągnięte w toku realizacji owych założeń, porównać założenia i osiągnięcia, a co za tym idzie rozpoznać i opisać, jakie są ich funkcje rzeczywiste programów
międzynarodowych. 
Zbieranie i analiza danych w tym projekcie będzie obejmowało dokumenty z zakresu polityki edukacyjnej, dokumenty szkolne, kwestionariusze ankiet, a także wizyty terenowe w wybranych
szkołach międzynarodowych w celu przeprowadzenia wywiadów grupowych z nauczycielami i uczniami oraz obserwacji lekcji.
Badania zespołu przyczynią się do:

  1. rozwinięcia teorii modeli międzynarodowych programów szkolnych w oparciu o wyniki badań i istniejącą literaturę przedmiotu oraz
  2. poszerzenia aktualnej wiedzy o programach międzynarodowych, poszczególnych działaniach i wynikach tworzenia i realizacji programów nauczania, a także o strukturze programowej i procesach wpływających na program nauczania.