PEDAGOGIKA

PEDAGOGIKA jest nauką o procesach rozwoju, wychowania i edukacji człowieka na różnych etapach życia, które toczą się zarówno w specjalnie powołanych do tego instytucjach (np. edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, artystycznych, poradniczo-terapeutycznych, wsparcia rodziny i seniorów, kultury i rekreacji, coachingowych), jak i w środowisku życia człowieka (w rodzinie, w grupach rówieśniczych, w grupach wsparcia itp.).

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA to kierunek studiów, którego celem jest wykształcenie specjalistów do pracy z dzieckiem, poczynając od okresu żłobkowego, a kończąc na edukacji wczesnoszkolnej. Celem kształcenia na kierunku PPiW jest wyposażenie studentów w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.

PSYCHOLOGIA

Jednolite studia magisterskie na kierunku PSYCHOLOGIA trwają dziesięć semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego magistra.

Zasadnicze cele kształcenia:

  • przekazanie gruntownej wiedzy teoretycznej, obejmującej podstawowe działy psychologii i co najmniej jedną – wybraną przez studenta – specjalność
  • wykształcenie umiejętności wykorzystywania wiedzy z zakresu teorii i metodologii badań w praktyce

WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE

Studia na kierunku WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE uprawniają do realizacji programowych treści z wychowania fizycznego, nadobowiązkowych zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz zajęć zakresu edukacji zdrowotnej i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkole i środowisku pozaszkolnym.

Student nabywa umiejętności odnoszące się do działalności prospołecznej, samodoskonalenia oraz stosowania kreatywnych rozwiązań koniecznych w pracy nauczyciela wychowania fizycznego, pedagoga zdrowia, trenera personalnego lub animatora czasu wolnego. Absolwent kierunku wychowanie fizyczne i zdrowotne jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.