17 listopada 2022 r. podczas uroczystego posiedzenia Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego odbyło się wręczenie Nagrody im. Profesora Ryszarda Więckowskiego za wybitną pracę naukową z zakresu pedagogiki wczesnej edukacji. Nagroda jest wyróżnieniem rangi ogólnopolskiej, przyznawanym tym badaczom, którzy przez swoją działalność naukową, przyczyniają się do zainicjowania dyskusji o charakterze interdyscyplinarnym wokół pedagogiki wczesnoszkolnej oraz do rekonstruowania myślenia o działalności pedagogicznej, realizowanej na tym etapie edukacji.

Tegoroczną Laureatką konkursu o Nagrodę im. Profesora Ryszarda Więckowskiego została Pani Doktor Anna Warzocha, autorka pracy pt. „Wychowanie do lektury 2.0”, wydanej przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza. Jak podkreślono w uzasadnieniu uchwały Kapituły Nagrody, nagrodzona praca jest efektem imponującego przedsięwzięcia badawczego, zanurzonego w szeroko rozumianej humanistyce i wpisuje się w koncepcję wczesnej edukacji nakreśloną przez Profesora Ryszarda Więckowskiego

Ponadto, Kapituła Nagrody przyznała także wyróżnienie za pracę pt. „Dzieci aktorami w przestrzeniach życia społecznego. Sprawczość w sieci relacji”, wydaną przez Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, której autorką jest pani Doktor Małgorzata Kowalik-Olubińska. Przyznając wyróżnienie Kapituła podkreśliła, iż treść pracy ma szeroki, pedagogiczny wymiar. Osnuta jest wokół kategorii sprawczości, pojęcia szczególnie znaczącego we współczesnych naukach humanistyczno-społecznych oraz w interpretacji społecznego funkcjonowania dzieci. 

Nagrodzonym składamy serdeczne gratulacje i wyrazy uznania. 

Uroczystość zaszczyciła swą obecnością Pani Zofia Więckowska, żona Profesora Ryszarda Więckowskiego. Ze wzruszeniem podziękowała za organizację tego wydarzenia i przywołała szczególnie znaczące owoce działalności męża. Jesteśmy przekonani, że powyższa nagroda stanowi symboliczny „pomnik”, który umocni pamięć o dorobku naukowo-badawczym Profesora oraz o jego wszechstronnej działalności akademickiej.