Jan Szałański

Z żalem zawiadamiamy, iż w dniu 29.04.2023 r. zmarł dr hab. Jan Szałański, psycholog, którego zainteresowania naukowe dotyczyły głównie psychologii wychowawczej, osobowości, klinicznej, ale przede wszystkim psychologii resocjalizacji. Dr hab. Jan Szałański od 1983 roku pracował na stanowisku adiunkta w Katedrze Psychologii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, a w latach 1992-2010 na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Psychologii, od 1996 roku - w Instytucie Psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ.

W latach 1993-2010 piastował stanowisko kierownika Zakładu Psychologii Resocjalizacyjnej w Katedrze, a następnie w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 1999-2002 pełnił funkcję Prodziekan ds. studenckich na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.                   

Badania przez niego realizowane skoncentrowane były na psychoterapeutyczno-wychowawczych oddziaływaniach, ukierunkowanych na korektę wadliwych postaw i zaburzonej osobowości wychowanków. Publikacje poświęcone resocjalizacji dotyczyły: wykolejenia społecznego dzieci i młodzieży, funkcjonowania personelu organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, podkultury więziennej, roli psychologa penitencjarnego, a także profilaktyki wykolejenia społecznego i agresji uczniów.

Dr hab. Jan Szałański stworzył program kształcenia dla specjalności – psychologia resocjalizacyjna, której absolwenci pracują obecnie w większości zakładów karnych i aresztów śledczych w Polsce. Dra hab. Jana Szałańskiego uznaje się za twórcę łódzkiej szkoły psychologii i pedagogiki resocjalizacyjnej wypracowanej na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

Profesor pozostanie w naszej pamięci jako prawy, życzliwy człowiek, zaangażowany psycholog, otwarty na interdyscyplinarną współpracę.  

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 10 maja 2023r., rozpoczęcie o godz. 12.15 (w kaplicy cmentarnej), wyjście z kaplicy o 12.50, na Cmentarzu Komunalnym „Szczecińska” w Łodzi.