Sprawy studenckie w czasie zawieszenia zajęć.


Dziekanat Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ pracuje zdalnie.

W wyjątkowych przypadkach (obsługa prac dyplomowych) możliwy jest kontakt z pracownikiem Dziekanatu w specjalnie wyznaczonym punkcie na korytarzu przy portierni WNoW we wtorki i piątki w godzinach 9.00 – 14.00

Prosimy o ograniczenie wizyt w Dziekanacie do absolutnie niezbędnych.


Adresy mailowe są dostępne na stronie Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ. http://www.wnow.uni.lodz.pl/strefa-studenta/dziekanat/


Legitymacje studenckie
Uprzejmie informuję, że w zmienionych przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce, które weszły w życie 18.04.2020 r. na podstawie ustawy z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w art. 51 b, pkt 4, znalazł się między innymi zapis: w przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie trwania tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności.


Informacje dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego – zarządzenia i komunikaty


Najnowsze komunikaty i zarządzenia:

18.06.2020

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie składania wniosków o świadczenia socjalne w roku akademickim 2020/2021

Procedura przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020 zgodnie z Zarządzeniem nr 116 Rektora UŁ z dnia 28.04.2020 r.

05.06.2020

Zarządzenie nr 130 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 113 Rektora UŁ z dnia 23.04.2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w UŁ z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Uczelni wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2


 Zasady aplikowania do Domów Studenckich na rok akademicki 2020/2021 dla studentów UŁ z obywatelstwem polskim


 Zgłoszenie potrzeby  zamieszkania  w domu studenta UŁ w okresie wakacyjnym w roku 2020 – formularz

28.05.2020

 Zarządzenie nr 126 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji badań terenowych w Uniwersytecie Łódzkim w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19


Regulamin organizacji badań terenowych w Uniwersytecie Łódzkim w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19

27.05.2020

Komunikat Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zasad korzystania z usług Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego od 1 czerwca 2020 roku

25.05.2020

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie służbowych skrzynek e-mail, w kontekście wyborów na UŁ


 Zarządzenie nr 123 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie: zasad organizacji pracy administracji Uniwersytetu Łódzkiego w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19

22.05.2020

Zarządzenie nr 122 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie: zmiany zarządzenia nr 100 Rektora UŁ z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego (dostępność Biblioteki UŁ oraz przedłużanie legitymacji studenckich)

18.05.2020


Stanowisko Zespołu Radców Prawnych UŁ w sprawie możliwości przeprowadzania egzaminów doktorskich (egzamin z dyscypliny podstawowej, egzamin z dyscypliny dodatkowej oraz egzamin z języka obcego)

Instrukcja zdalnej, publicznej obrony doktoratu wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostępna jest w zakładce – do pobrania

15.05.2020

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie terminów zdalnych egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020


Zarządzenie nr 119 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 100 Rektora UŁ z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego


Zarządzenie nr 100 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego


Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w związku z wprowadzeniem z Zarządzenia Rektora nr 119 z dnia 15.05.2020 r.


Zarządzenie nr 120 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 71 Rektora UŁ z dnia 31.05.2019 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2019/2020


Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie podziału roku akademickiego 2019/2020


13.05.2020


Pismo Rektora UŁ w sprawie projektu zmiany statutu Uczelni w celu umożliwienia wyborów władz UŁ w formie zdalnej


Projekt zmiany statutu Uczelni w celu umożliwienia wyborów władz UŁ w formie zdalnej.

7.05.2020


Pismo Prorektora ds. kształcenia UŁ do studentów zawierające instrukcję zdalnego uczestnictwa w egzaminach i zaliczeniach


6.05.2020


 Pismo Prorektora ds. studenckich UŁ do studentów spoza Polski studiujących w UŁ na pełnym cyklu oraz w ramach programów wymiany międzynarodowej, a także studentów UŁ wyjeżdżających w programie Erasmus+


4.05.2020


 Decyzja dotycząca IV edycji Studenckich Grantów Badawczych


 Komunikat Prorektora ds. studenckich Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 4.05.2020 r. w sprawie zaliczenia sesji zimowej w roku akademickim 2019/2020Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ
zajęcia wychowania fizycznego