Sprawy studenckie w czasie zawieszenia zajęć.


Organizacja pracy WNoW:

Szanowni Państwo!

Stypendium Rektora na rok akademicki 2020/2021

W najbliższych semestrze roku akademickiego 2020/2021 nauczanie będzie się odbywało wyłącznie w trybie zdalnym (do odwołania).

Pracownicy Dziekanatu pełnią dyżury w poniedziałki, wtorki, środy i piątki, w godz. 9.00 – 13.00

Z pracownikami Dziekanatu dostępny jest wyłącznie kontakt mailowy w dniach i godzinach dyżuru

Wszelką dokumentację dotyczącą toku studiów należy przesyłać drogą elektroniczną lub tradycyjną pocztą

Rozpoznanie sprawy przez Dziekana lub Prodziekana następuje poprzez kontakt mailowy, na podstawie wniosku oraz dokumentów złożonych drogą elektroniczną lub przesłanych tradycyjną pocztą

W razie potrzeby, istnieje możliwość umówienia spotkania z Prodziekanem w aplikacji Teams w godzinach dyżurów, po wcześniejszym, mailowym zapisaniu się na spotkanie

Pracownicy Sekretariatów pozostają w systemie pracy zdalnej i w kontakcie drogą elektroniczną

Biblioteka WNoW UŁ jest nieczynna do odwołania.


Adresy mailowe są dostępne na stronie Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ. http://www.wnow.uni.lodz.pl/strefa-studenta/dziekanat/


Legitymacje studenckie
Uprzejmie informuję, że w zmienionych przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce, które weszły w życie 18.04.2020 r. na podstawie ustawy z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, w art. 51 b, pkt 4, znalazł się między innymi zapis: w przypadku ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, w okresie trwania tego ograniczenia lub zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności.


Informacje dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego – zarządzenia i komunikaty


Najnowsze komunikaty i zarządzenia:

12.08.2020

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie modelu zajęć dydaktycznych 2020/2021

24.07.2020

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących bezpiecznego przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w siedzibie Uniwersytetu Łódzkiego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

18.06.2020

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie składania wniosków o świadczenia socjalne w roku akademickim 2020/2021

Procedura przeprowadzania egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020 zgodnie z Zarządzeniem nr 116 Rektora UŁ z dnia 28.04.2020 r.

05.06.2020

Zarządzenie nr 130 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 113 Rektora UŁ z dnia 23.04.2020 r. w sprawie szczególnego trybu przeprowadzania egzaminów lub zaliczeń w UŁ z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę przebiegu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz jego rejestrację w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Uczelni wskutek zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2


 Zasady aplikowania do Domów Studenckich na rok akademicki 2020/2021 dla studentów UŁ z obywatelstwem polskim


 Zgłoszenie potrzeby  zamieszkania  w domu studenta UŁ w okresie wakacyjnym w roku 2020 – formularz

28.05.2020

 Zarządzenie nr 126 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji badań terenowych w Uniwersytecie Łódzkim w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19


Regulamin organizacji badań terenowych w Uniwersytecie Łódzkim w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19

27.05.2020

Komunikat Dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zasad korzystania z usług Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego od 1 czerwca 2020 roku

25.05.2020

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie służbowych skrzynek e-mail, w kontekście wyborów na UŁ


 Zarządzenie nr 123 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie: zasad organizacji pracy administracji Uniwersytetu Łódzkiego w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19

22.05.2020

Zarządzenie nr 122 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie: zmiany zarządzenia nr 100 Rektora UŁ z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego (dostępność Biblioteki UŁ oraz przedłużanie legitymacji studenckich)

18.05.2020


Stanowisko Zespołu Radców Prawnych UŁ w sprawie możliwości przeprowadzania egzaminów doktorskich (egzamin z dyscypliny podstawowej, egzamin z dyscypliny dodatkowej oraz egzamin z języka obcego)

Instrukcja zdalnej, publicznej obrony doktoratu wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami dostępna jest w zakładce – do pobrania

15.05.2020

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie terminów zdalnych egzaminów dyplomowych w roku akademickim 2019/2020


Zarządzenie nr 119 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 100 Rektora UŁ z dnia 11.03.2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego


Zarządzenie nr 100 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) wśród społeczności Uniwersytetu Łódzkiego


Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w związku z wprowadzeniem z Zarządzenia Rektora nr 119 z dnia 15.05.2020 r.


Zarządzenie nr 120 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie zmiany zarządzenia nr 71 Rektora UŁ z dnia 31.05.2019 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2019/2020


Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego w sprawie podziału roku akademickiego 2019/2020


13.05.2020


Pismo Rektora UŁ w sprawie projektu zmiany statutu Uczelni w celu umożliwienia wyborów władz UŁ w formie zdalnej


Projekt zmiany statutu Uczelni w celu umożliwienia wyborów władz UŁ w formie zdalnej.

7.05.2020


Pismo Prorektora ds. kształcenia UŁ do studentów zawierające instrukcję zdalnego uczestnictwa w egzaminach i zaliczeniach


6.05.2020


 Pismo Prorektora ds. studenckich UŁ do studentów spoza Polski studiujących w UŁ na pełnym cyklu oraz w ramach programów wymiany międzynarodowej, a także studentów UŁ wyjeżdżających w programie Erasmus+


4.05.2020


 Decyzja dotycząca IV edycji Studenckich Grantów Badawczych


 Komunikat Prorektora ds. studenckich Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 4.05.2020 r. w sprawie zaliczenia sesji zimowej w roku akademickim 2019/2020Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ
zajęcia wychowania fizycznego