Nagroda im. Profesora Ryszarda Więckowskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika to wyróżnienie rangi ogólnopolskiej. Nagroda przyznawana jest badaczom, którzy poprzez swoją działalność naukową, przyczyniają się do zainicjowania dyskusji o charakterze interdyscyplinarnym wokół pedagogiki wczesnej edukacji.

To na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego ponad 30-lat temu tworzyła się łódzka szkoła wczesnej edukacji. Wyrastały i poszerzały się kręgi naukowych wzmocnień, obrastały profesorami, adiunktami, asystentami, studentami. Z tego procesu i z tego „zaczynu” wyrastają podstawy „dobrej roboty” (T. Kotarbiński), płyną dobre emocje i mocne synergie, jak mawiał Profesor, ciągle w stanie in statu nascendi…

Prace mogą zgłaszać uczelnie, jednostki organizacyjne uczelni, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe i inne instytucje naukowe. Każda z tych jednostek może przesłać jedną książkę, która została opublikowana w 2021 r. Spośród nich Kapituła wybierze maksymalnie pięć pozycji nominowanych do nagrody. Nominacje zostaną ogłoszone do końca października 2022 r. Autor pracy, uznanej przez Kapitułę za najlepszą, otrzyma nagrodę w wysokości 10 000 zł. Wręczenie dyplomów autorom nominowanych książek oraz ogłoszenie laureata nagrody nastąpi podczas uroczystego posiedzenia Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

Prace można zgłaszać do 30 czerwca 2022 r. na adres:

  • Joanna Cesarz, (42) 665 54 60,
    Centrum Promocji i Współpracy z Otoczeniem Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź (w wersji papierowej).
  • nagroda.wieckowskiego@now.uni.lodz.pl (w wersji elektronicznej)

Zgodnie z regulaminem konkursu do pracy należy również dołączyć:

  1. Zgodę wydawcy na wykorzystanie okładki książki oraz jej opisów marketingowych pochodzących z ogólnodostępnych źródeł do celów promocyjno-marketingowych.
  2. Pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej.
  3. Zgodę autora na zgłoszenie pracy do konkursu, której wzór stanowi załącznik do regulaminu konkursu.
  4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na korzystanie z praw autorskich i praw do wizerunku.