Praktyczny dyplom


Praktyka + praca dyplomowa = pierwsza praca/ staż – praktycznydyplom.uni.lodz.pl

Procedura postępowania w ramach tzw. „Praktycznego dyplomu” jest następująca:

  1. Student zgłasza/potwierdza kierownictwu instytucji otoczenia społecznego swoje zainteresowanie badaniami w tej instytucji.
  2. Po uzyskaniu pisemnej zgody kierownictwa instytucji otoczenia społecznego na badania, student informuje o tym swojego promotora, a ten kierownika jednostki (wzór zgody na prowadzenie badań – załącznik nr 1).
  3. Promotor przekazuje koordynatorom ds. współpracy z pracodawcami (w jednostce organizacyjnej) informację o obronionych pracach dyplomowych, przygotowanych we współpracy z instytucjami otoczenia społecznego. Informacja zawiera dane jak w załączniku nr 2 (lista prac dyplomowych w o charakterze „Praktycznego dyplomu”).
  4. Koordynator ds. współpracy z pracodawcami (w jednostce organizacyjnej) sporządza zbiorczą listę zrealizowanych (obronionych) w jednostce organizacyjnej prac dyplomowych o charakterze praktycznego dyplomu (według wzoru w załączeniu nr 2) i włącza tę listę do rocznego sprawozdania z działalności prowadzonej w jednostce w ramach Wydziałowej Rady Pracodawców.
    Wzór zgody na prowadzenie badań – załącznik nr 1

Lista prac dyplomowych w o charakterze „Praktycznego dyplomu” – załącznik nr 2


Zakresy tematyczne prac magisterskich na kierunku: pedagogika, możliwych do przygotowania we współpracy Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ z pracodawcami.


Zakresy tematyczne prac magisterskich na kierunku: psychologia, możliwych do przygotowania we współpracy Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ z pracodawcami.


Aplikacja Produktu

Dokumenty niezbędne przy Aplikacji Produktu:

  1. Oświadczenie Studenta
  2. Karta Aplikacji Produktu
  3. Instrukcja Karty Aplikacji Produktu