Ogłoszenia pracodawców


Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,FEL-MED’’ Sp. z o.o. z siedzibą ul. Szpitalna 6, 92-207 Łódź zatrudni: Psychologa
Miejsce pracy:
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy MEDIPLAN w Konstantynowie Łódzkim
Opis stanowiska:
– Praca z pacjentami zakładu opiekuńczo-leczniczego,
– Opieka psychologiczna,
– Prowadzenie konsultacji psychologicznych,
– Współpraca z pozostałym personelem medycznym.

Wymagania:
– Wykształcenie wyższe kierunkowe – dyplom magistra psychologii.

Mile widziane:
– Doświadczenie na podobnym stanowisku.

Oferujemy:
– Pracę w firmie o stabilnej pozycji na rynku,
– Pracę w wymiarze pełnego etatu,
– Umowę o pracę.

CV prosimy przekazywać drogą elektroniczną: kadry@felmed.pl bądź osobiście w placówce, której dotyczy rekrutacja: ul. Lutomierska 26/30A, Konstantynów Łódzki.


Oferta współpracy – Partner lokalny PRZEDSZKOLIADA TOUR 2019


Centrum Rozwoju Dziecka Sp. z o.o. – operator świadczący usługi w zakresie prowadzenia unikatowych dwujęzycznych placówek edukacyjnych, zatrudni pełną energii osobę na stanowisko:

NAUCZYCIEL LUB POMOC NAUCZYCIELA DO PRZEDSZKOLA/ŻŁOBKA

Miejsce pracy: Łódź

Opis stanowiska:

 • prowadzenie zajęć zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego
 • przygotowywanie planów pracy i scenariuszy zajęć i imprez okolicznościowych
 • opieka nad grupą wspólnie z nauczycielem anglojęzycznym
 • realizowanie zadań statutowych oraz dbanie o rozwój i podnoszenie jakości pracy przedszkola
 • współpraca z rodzicami poprzez: udział w zebraniach z rodzicami, udział w spotkaniach indywidualnych, organizowanie zajęć otwartych

Oczekiwania:

 • wykształcenie kierunkowe pedagogiczne
 • wysokie kompetencje interpersonalne
 • nauczanie dzieci z pasją
 • energia, optymizm, umiejętność pracy w zespole

Oferujemy:

 • pracę w nowoczesnej dwujęzycznej placówce edukacyjnej
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • stabilną formę zatrudnienia
 • atrakcyjne wynagrodzenie

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres malgorzata.kubiak@kids-co.pl

Więcej informacji o Centrum Rozwoju Dziecka znajdziesz na naszej stronie: www.kids-co.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Sposób składania dokumentów:

Dokumenty z dopiskiem  „Nauczyciel w przedszkolu” należy składać drogą elektroniczną na adres:anna.kowalska@kids-co.pl . Osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy.Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną trwale zniszczone po zakończeniu rekrutacji.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest  Centrum Rozwoju Dziecka Sp. z  o.o.  z siedzibą w:  Warszawie (00-867), ul. Chłodna 51 jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu Spółki. Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: e-mail:ochronadanychosobowych@kids-co.pl; Piotr Kulikowski. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 ze zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 ze zm.); będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego Art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody Art. 6 ust. 1 lit A RODO, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa) Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 22(1) Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.  Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez nas wyłącznie podmiotom zapewniającym na jej rzecz obsługę techniczną i informatyczną, np. usługi hostingu, utrzymania i serwisu systemów informatycznych. Administrator informuje, iż nie będzie przekazywać Państwa danych do Państw Trzecich i Organizacji Międzynarodowej, nie stosuje także profilowania i zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Administrator na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. C RODO w korelacji z Art. 15  Ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  (Dz.U. 2011 Nr 45 poz.235) oraz Art. 21 Ustawy z dnia  13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym  ma obowiązek sprawdzenia na stronie www.sio.gov.pl informacji na temat karalności kandydatów do pracy.

 


DWUJĘZYCZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SMART SCHOOL W ŁODZI uL. KLARETYŃSKA 9

POSZUKUJE NAUCZYCIELA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Z DOBRĄ ZNAJOMOŚCIĄ JĘZYKA ANGIELSKIEGO

(MOŻLIWOŚĆ PODJĘCIA PRACY JUŻ NA V ROKU STUDIÓW)

TEL. KONTAKTOWY – 503-555-233


Ogłoszenie o pracę (data ogłoszenia 2018-02-26)

Przedszkole Niepubliczne EKO-JUNIOR (Łódź-Złotno)

zatrudni studenta/kę Pedagogiki Wieku Dziecięcego jako pomoc nauczyciela (praca w niepełnym wymiarze godzin).

Wymagania:
– empatia
– umiejętności plastyczne i/lub muzyczne
– zaangażowanie
Oferujemy elastyczny czas pracy i bardzo dobre wynagrodzenie.
CV wraz ze zdjęciem proszę przesyłać na adres: biuro@eko-junior.pl

 

PŁATNY STAŻ w Instytucie Nauk Społeczno-Ekonomicznych

w ramach projektu ”Od zwolnienia do zatrudnienia – kompleksowy outplacement w województwie łódzkim z zastosowaniem multimedialnych narzędzi rynku pracy”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa X „Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Działanie X.2 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw”, Poddziałanie X.2.2 „Wdrożenie programów typu outplacement” – www.zatrudnienie.inse.pl

Miejsce pracy: Łódź

Długość stażu: min. 3 miesiące

Wysokość stypendium: 1 850,00 zł/m-c

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy przesyłać na adres: praca@inse.pl

Zakres zadań:

 • uczestnictwo w realizacji projektów unijnych o tematyce społecznej,
 • wspieranie pracowników Instytutu w bieżących zadaniach,
 • prace administracyjno-biurowe,
 • sporządzanie pism i dokumentów.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (ew. student ostatnich lat studiów),
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • łatwość w posługiwaniu się słowem pisanym w języku polskim.


Ogłoszenie Fundacja JiM

Przedszkole Fundacji JiM w Łodzi

 • Poszukuje absolwentów, studentów kończących studia w zakresie pedagogiki tudzież oligofrenopedagogiki lub takich, którzy myślą o uzupełnieniu wiedzy z zakresu oligofrenopedagogiki.
 • Jesteśmy otwarci na dzielenie się wiedzą na temat autyzmu, w ramach naszej misji edukujemy i tworzymy lepszy świat dla osób z autyzmem.
 • Potrzebujemy studentów, którzy są nastawieni na rozwój własny w zakresie terapii behawioralnej i wiążą swoją przyszłość z pracą z dziećmi i młodzieżą z rożnymi neurotrudnościami, ale przede wszystkim z osobami ze spektrum autyzmu.
 • Poszukujemy również wolontariuszy, którzy w inny sposób niż ten, który zakładają praktyki, chcą związać się z naszą organizacją.

Monika Gajzler
dyrektor przedszkola

Fundacja JiM
m.gajzler@jim.org
www.jim.org


Ogłoszenia Instytutu Spraw Obywatelskich (INSPRO) w Łodzi

staże, praktyki, wolontariat

 • Asystent/ka animatora inicjatywy Centrum KLUCZ
 • Asystent/ka ds. projektów w zespole ds. pozyskiwania funduszy
 • Asystent/ka menadżera kampanii „Wolne od GMO? Chcę wiedzieć!”
 • Asystent/ka menadżera – Grupa INSPIRO Sp. z.o.o.

Oferta szczegółowa – Oferta INSPRO

Dzień otwarty INSPRO

Aleksandra Podkońska
Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)
Ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź
Tel. 519-300-647, 42 630-17-49
e-mail: aleksandra.podkonska@inspro.org.pl
www.inspro.org.pl


Ogłoszenie Fundacji Gajusz w Łodzi

Fundacja Gajusz poszukuje do pracy lub współpracy psychologów, którzy mają przygotowanie lub doświadczenie w pracy w jednym z niżej wymienionych obszarów:

 • Diagnostyka neurorozwojowa dzieci
 • Diagnostyka neuropsychologiczna dzieci w tym z FASD, ADHD i innych uszkodzeń OUN
 • Diagnostyce zaburzeń przywiązania
 • Stymulacji dzieci z wyzwaniami rozwojowymi (w tym z FASD)
 • Terapii Neurotaktylnej
 • Neurostrukturalnej integracji odruchów wg dr Masgutovej
 • Terapii dzieci z zaburzeniami zachowania
 • Terapii zaburzeń przywiązania
 • Terapii traumy dzieci.

Prosimy o nadesłanie CV, listu motywacyjnego na adres biuro@gajusz.org.pl

Tisa Żawrocka Kwiatkowska
Prezes Zarządu, tel. 722 003 003


Fundacja GAJUSZ
Łódź 93- 271 ul. Dąbrowskiego 87
KRS 0000 109 866
NIP 725 16 57 818
nr konta bankowego: 80 1240 1545 1111 0010 6257 1028
tel./fax +48 42 631 00 41
gajusz.org.pl


Przedszkole Niepubliczne Mały Domek w Zgierzu

PRACA NAUCZYCIEL

Przedszkole Niepubliczne Mały Domek w Zgierzu zatrudni nauczyciela do prowadzenia kameralnej (do 5-10 dzieci) grupy żłobkowej (w wieku od 1-2,5 roku).

Wymagania:
• miłość i pasja w pracy z dziećmi – warunek konieczny;-),
• wykształcenie wyższe (pedagogika wieku dziecięcego lub pedagogika wczesnoszkolna),
• ukończony kurs lub zainteresowanie pedagogiką Marii Montessori,
*mile widziane dodatkowe umiejętności typu: plastyczne, muzyczne, ruchowe, uprawnienia do nauki języka angielskiego, gra na instrumencie lub inne.

CV ze zdjęciem oraz kilkoma zdaniami o sobie w treści maila prosimy przesyłać na adres:
kontakt@malydomekzgierz.pl

Zapraszamy na profil Facebooka:
Przedszkole Mały Domek, żeby zobaczyć jacy jesteśmy i jak pracujemy:-)