Uchwały Rady Wydziału 2018


Kwiecień


Uchwała nr 34/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika doktor Anecie Rogalskiej-Marasińskiej


Uchwała nr 33/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika doktor Barbarze Surma


Uchwała nr 32/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika doktorowi Marcinowi Wasilewskiemu


Uchwała nr 31/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19 kwietnia 2018 r. o odmowie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika doktorowi Marcinowi Wasilewskiemu


Uchwała nr 30/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała nr 29/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego


Uchwała nr 28/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej mgr. Piotra Kędzi


Uchwała nr 27/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała nr 26/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: powołania recenzenta w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała nr 25/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych


Uchwała nr 24/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2018 r. w sprawie: poparcia powołania nauczycieli akademickich posiadających stopień naukowy doktora na recenzentów prac magisterskich, których promotorami są nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora w roku akademickim 2017/2018


Uchwała nr 23/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursów na stanowiska naukowo-dydaktyczne


Marzec


Uchwała nr 22/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 15 marca 2018 r. o odroczeniu rozpatrzenia sprawy nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika doktorowi Marcinowi Wasilewskiemu


Uchwała nr 21/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Doktorskiej do przyjęcia i przeprowadzenia obrony rozprawy doktorskiej


Uchwała nr 20/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2018 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała nr 19/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2018 r. w sprawie: powołania recenzenta


Uchwała nr 18/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych


Uchwała nr 17/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany tematu pracy dyplomowej


Uchwała nr 16/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 marca 2018 r. w sprawie: zasad przyjęć na I rok studiów


Luty


Uchwała nr 15/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 15 lutego 2018 r. o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika doktorowi Wiesławowi Partyce


Uchwała nr 14/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia tematów prac dyplomowych


Uchwała nr 13/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2018 r. w sprawie: wniosku o uhonorowanie uroczystym odnowieniem doktoratu


Uchwała nr 12/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 38/2017 z dnia 18.05.2017 r. w sprawie szczegółowych zasad postępowania przy ocenie okresowej pracowników naukowo dydaktycznych i dydaktycznych za lata 2017-2020


Uchwała nr 11/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu z działalności Wydziału


Uchwała nr 10/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 15 lutego 2018 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego posiedzenia Rady Wydziału na podstawie § 30, ust 2. Statutu UŁ


Styczeń


Uchwała nr 9/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2018 roku. w sprawie wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej (recenzenta, sekretarza, członka komisji) w postępowaniu habilitacyjnym w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętym na wniosek dr Joanny Sosnowskiej

Uchwała nr 8/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego podjęta na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w zakresie dyscypliny pedagogika wszczętego na wniosek dr Joanny Sosnowskiej


Uchwała nr 7/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu naukowego w dziedzinie nauk społecznych dr hab. Elżbiecie Kowalskiej-Dubas


Uchwała nr 6/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych na wniosek dr hab. Elżbiety Kowalskiej-Dubas


Uchwała nr 4/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany tematu pracy dyplomowej


Uchwała nr 5/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany tematu pracy dyplomowej


Uchwała nr 3/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2018 r. w sprawie: wystąpienia z wnioskiem o przyznanie Nagrody za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego


Uchwała nr 2/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2018 r. w sprawie: udzielenia urlopu dla celów naukowych


Uchwała nr 1/2018 Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu podjęta na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2018 r. w sprawie: zatrudnienia


Print Friendly, PDF & Email