Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Nauk o Wychowaniu przyjęte Uchwałą nr 87 Senatu UŁ Stacjonarne Studia Doktoranckie Pedagogiki i Psychologii

 1. Do postępowania rekrutacyjnego mogą przystąpić osoby mające tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów lub są beneficjentami programu „Diamentowy Grant”.

 2. Kandydat na studia doktoranckie obowiązkowo dokonuje rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji (IRK).

 3. Kandydat na studia doktoranckie obowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
  • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie z zaznaczeniem:
   • dyscypliny: PEDAGOGIKA lub PSYCHOLOGIA
   • trybu studiów: stacjonarne
   • czy kandydat ubiega się o przyjęcie na studia ze stypendium doktoranckim / bez stypendium – jeżeli kandydat zamierza ubiegać się o stypendium, winien złożyć wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego
  • kserokopia dowodu osobistego
  • CV
  • (i) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich bądź innych równorzędnych oraz suplement do dyplomu lub (ii) odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem do dyplomu oraz certyfikat beneficjenta „Diamentowego Grantu” lub (iii) poświadczenie ukończenia III roku jednolitych studiów magisterskich wraz ze średnią ocen i certyfikat beneficjenta „Diamentowego Grantu”
  • udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, w tym średnia ocen z toku studiów (średnia ze studiów I i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich)
  • wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania i 2 zdjęcia
  • informacje o znajomości języków obcych poświadczone certyfikatami
  • opis zainteresowań naukowych kandydata w postaci wstępnego pomysłu na badania, które będą podstawą rozprawy doktorskiej (max. 3-5 stron znormalizowanego maszynopisu)
  • udokumentowane informacje o dotychczasowej aktywności naukowej, w szczególności o:
   • publikacjach – kserokopie stron tytułowych publikacji i spisu treści czasopisma lub książki, w których są one zamieszczone (w punktacji uwzględniane będą jedynie publikacje mieszczące się w obrębie dyscyplin pedagogika lub psychologia); publikacje powinny mieć afiliację (uczelnia, wydział, katedra/zakład), a jeżeli nie mają należy dołączyć oświadczenie o afiliacji; w przypadku publikacji w czasopismach należy podać ich punktację wg aktualnej listy czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
   • publikacjach przyjętych do druku (potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem wydawnictwa z informacją o afiliacji jak wyżej);
   • aktywnym (z wygłoszonym referatem / zaprezentowanym plakatem) udziale w konferencjach naukowych, potwierdzone zaświadczeniem organizatorów;
   • aktywności w kole naukowym, poświadczonej przez opiekuna naukowego koła;
   • udziale w realizacji projektu naukowo-badawczego lub edukacyjnego
   • nagrodach, konkursach, stypendiach naukowych, których jest laureatem
   • opinia samodzielnego pracownika naukowego (dotycząca projektowanej aktywności naukowo-badawczej kandydata) z klauzulą o wyrażeniu przez niego zgody na objęcie tej osoby opieką naukową na studiach, w przypadku pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 4. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje analizę dokumentów złożonych przez kandydata oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami.

 5. W rezultacie postępowania rekrutacyjnego powstaje ranking kandydatów. Ranking tworzony jest niezalenie dla każdej z dwu dyscyplin naukowych, na jakie prowadzony jest nabór i w ramach przyznanego dyscyplinie limitu miejsc, który wynosi: 10 miejsc dla dyscypliny PEDAGOGIKA i 10 miejsc dla dyscypliny PSYCHOLOGIA. Liczba uzyskanych punktów jest sumą punktów przyznanych kandydatowi na podstawie poniższego zestawienia:
Dokonania kandydata Liczba punktów 
1 Średnia ocen ze studiów I i II stopnia (łącznie) albo jednolitych studiów magisterskich:

5,00-4,76 – 30 pkt.

4,75-4,51 – 20 pkt.

4,50-4,00 – 10 pkt.

poniżej  4,00 – 0 pkt.

W przypadku beneficjentów „Diamentowego Grantu” średnia dotyczy: (i) studiów I stopnia lub (ii) lat 1-3 jednolitych studiów magisterskich i punktowana jest wg powyższych zasad

Max.

30 pkt.

2 Udokumentowana aktywność publikacyjna

(prace opublikowane punktowane według aktualnej klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prace przyjęte do druku – 2 pkt)

Suma punktów za publikacje
3 Znajomość języków obcych udokumentowana certyfikatem

Zgodnie z załącznikiem nr 1 (Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego) do Rozporządzenia MNiSW z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U.z 2016 r., poz.1586)- B2 – 5 pkt. za każdy język obcy

– C2 – 10 pkt. za każdy język obcy

 Suma punktów za certyfikaty językowe
4 Pozostała, udokumentowana aktywność akademicka, w tym:

– uczestnictwo w konferencjach, referat/plakat na konferencji krajowej / międzynarodowej, potwierdzone certyfikatem uczestnictwa  – 10 pkt.

– potwierdzona przez opiekuna naukowego działalność w kole naukowym i co najmniej jeden wygłoszony referat na konferencji kół naukowych  (potwierdzony przez organizatorów) – 10 pkt.

– potwierdzona przez opiekuna naukowego działalność w kole naukowym – 5 pkt.

– udział w realizacji projektu naukowo-badawczego lub edukacyjnego, potwierdzona przez kierownika projektu – 5 pkt

– nagrody, konkursy, stypendia, których kandydat jest beneficjentem, np. „Diamentowy Grant”, Stypendium Naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego, potwierdzone certyfikatem/dyplomem/decyzją o przyznaniu  – 5 pkt

Suma punktów za aktywność akademicką
5 Wynik rozmowy kwalifikacyjnej, koncentrującej się wokół zainteresowań naukowych kandydata

– każdy z 3 członków komisji dysponuje 10 pkt. – ocena rozmowy jest sumą punktów przyznanych kandydatowi przez członków komisji

Max.

30 pkt

6. Decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie kolejności miejsc w rankingu, w zakresie limitu przyjęć dla każdej dyscypliny naukowej. Ostatnia osoba przyjęta na studia musi uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym nie mniej niż 15 punktów.


7. Dla celów przyznania stypendium doktoranckiego na I roku studiów sporządza się jedną listę rankingową – łącznie dla osób przyjętych na studia w dyscyplinie pedagogika i dyscyplinie psychologia.


8. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Podstawą odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może być tylko wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji.


Print Friendly, PDF & Email