Informacje

Łódź, dnia 21.01.2021 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UŁ nr 154 z dnia 4.08.2020 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2020/2021 przedstawiamy szczegółowe zasady przebiegu zimowej sesji egzaminacyjnej na Wydziale Nauk o Wychowaniu.

Zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych trwają do 7.02.2021r.:

  • zimowa sesja egzaminacyjna trwa od 8.02.2021 do 21.02.2021 r.
  • zimowa sesja poprawkowa trwa od 1.03.2021 do 7.03.2021 r

Przedstawiamy podstawowe zasady, które należy uwzględnić w trakcie planowania i realizacji zimowej sesji egzaminacyjnej;

  • Przypominamy o niezwłocznym wpisywaniu ocen do protokołu elektronicznego systemu USOS – nie później, niż w ciągu pięciu dni od daty przeprowadzenia egzaminu/zaliczenia.
  • W sytuacji egzaminu/zaliczenia przeprowadzonego w kilku wyznaczonych terminach, w protokole należy wpisać daty w wymiarze od pierwszego terminu egzaminu/zaliczenia do ostatniego.
  • Informujemy o konieczności wpisywania oceny niedostatecznej do protokołu systemu USOS z powodu niezaliczonego przez studenta przedmiotu (ćwiczenia, konwersatoria oraz wykład zaliczamy oceną albo „nzal” w przypadku zaliczenia bez oceny)
  • W przypadku egzaminu prowadzący wpisuje do protokołu ocenę niedostateczną studentowi, który utracił prawo do zdawania egzaminu w pierwszym terminie z powodu niestawienia się na egzamin, o ile nieobecność nie została usprawiedliwiona
  • Należy przestrzegać zasady wyznaczenia jednego egzaminu w ciągu jednego dnia oraz przeprowadzenia drugiego terminu egzaminu wyłącznie w sesji poprawkowej,
  • Zaliczenie przedmiotu po sesji poprawkowej tj. od 8.03.2021 r. może odbyć się wyłącznie za zgodą Dziekana. Wyjątek stanowią praktyki studenckie, których termin zaliczenia ze względu na specyfikę ich realizowania w czasie ograniczeń epidemiologicznych może być uregulowany w odrębnych decyzjach dziekańskich.

Ostateczny termin zaliczenia przedmiotów objętych planem studiów w semestrze zimowym, a tym samym złożenia w Dziekanacie protokołu egzaminacyjnego w wersji papierowej i wypełnienia w wersji elektronicznej w systemie USOS upływa w dniu 12.03.2020r z wyłączeniem praktyk, dla których ostateczny termin złożenia protokołów będzie ustalony w odrębnej decyzji dziekańskiej, nie później jednak niż w dniu 30.09.2021 r.

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ

Od 11.03.2020 zajęcia wychowania fizycznego odbywają się zdalnie. Pracownicy SWFiS UŁ (w zależności od specjalności) kontaktują się ze studentami za pomocą platformy TEAMS lub mailingu USOS, dostarczając studentom materiały z zakresu wiadomości zawartych w sylabusach, a także opisy, zdjęcia, filmy oraz linki do poszczególnych ćwiczeń i całych programów treningowych wraz z zachętą do ich wykonywania i realizowania materiału z zakresu umiejętności (oczywiście w dostępnym zakresie). W przesyłanych materiałach zwracamy także studentom uwagę na kształtowanie kompetencji społecznych.

W razie wątpliwości proszę się kontaktować z zastępcą kierownika SWFiS UŁ mgr Anną Jagiełło

anna.jagiello@uni.lodz.pl