Informacje

Łódź, dnia 15.05.2020 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UŁ nr 71 z dnia 31.05.2019 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2019/2020, Zarządzeniem nr 112 z dnia 23.04.2020r. w sprawie zmiany powyższego zarządzenia oraz Zarządzeniem nr 120 z dnia 15.05.2020 przedstawiamy szczegółowe zasady przebiegu letniej sesji  egzaminacyjnej na Wydziale Nauk o Wychowaniu.

Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim, dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, trwają do 10.06.2020 r. W przypadku niezrealizowania do tego czasu z określonego przedmiotu zaplanowanej liczby godzin, jego zdalne prowadzenie może zostać przedłużone do 30.06.2020.

 Letnia sesja egzaminacyjna trwa w następujących przedziałach czasu:

 • od 12.06.2020r. do 30.06.2020r. – czas na zdalne zaliczenia i egzaminy przed sesją
 • od 24. 08.2020r. do 06.09.2020r. – czas na zaliczenia i egzaminy w pierwszym terminie
 • od 07.09.2020r. do 24.09.2020r. – sesja poprawkowa

Przedstawiamy podstawowe zasady, które należy uwzględnić w trakcie planowania i realizacji letniej sesji egzaminacyjnej;

 • Z uwagi na zasady rekrutacji oraz kalendarz zapisów na studia stacjonarne drugiego stopnia, pierwszeństwo w przeprowadzaniu zaliczeń i egzaminów mają studenci ostatniego roku studiów I stopnia. Wskazane jest przeprowadzenie egzaminów licencjackich do 06.09.2020 r.;
 • Procedurę związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu dyplomowego należy oprzeć o Zarządzenie nr 116 Rektora UŁ z dnia 28.04.2020r. oraz zasady przyjęte w tym zakresie przez Kolegium Dziekańskie naszego wydziału;
 • W związku z zaistniałą sytuacją, ocenę z egzaminu należy wpisać do systemu USOS
  w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia egzaminu lub w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia pisemnej pracy egzaminacyjnej
 • Przypominamy o konieczności wpisywania oceny niedostatecznej do protokołu systemu USOS z powodu niezaliczonego przez studenta przedmiotu (ćwiczenia, konwersatoria oraz wykład zaliczamy oceną albo „nzal”, w przypadku zaliczenia bez oceny);
 • W przypadku egzaminu, prowadzący wpisuje do systemu USOS i protokołu ocenę niedostateczną studentowi, który utracił prawo do zdawania egzaminu w pierwszym terminie z powodu niestawienia się na egzamin, o ile nieobecność nie została usprawiedliwiona  (nie później, niż w ostatnim dniu sesji poprawkowej);
 • Należy przestrzegać zasady wyznaczania jednego egzaminu w ciągu jednego dnia.
 • Wpisanie zaliczenia przedmiotu do USOS-a po sesji poprawkowej, powinno nastąpić do dnia 30.09.2020r.

Protokoły w wersji papierowej należy złożyć w Dziekanacie do dnia 11.10.2020r.                                                          

Kolegium Dziekańskie WNoW UŁStudium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ

Od 11.03.2020 zajęcia wychowania fizycznego odbywają się zdalnie. Pracownicy SWFiS UŁ (w zależności od specjalności) kontaktują się ze studentami za pomocą platformy TEAMS lub mailingu USOS, dostarczając studentom materiały z zakresu wiadomości zawartych w sylabusach, a także opisy, zdjęcia, filmy oraz linki do poszczególnych ćwiczeń i całych programów treningowych wraz z zachętą do ich wykonywania i realizowania materiału z zakresu umiejętności (oczywiście w dostępnym zakresie). W przesyłanych materiałach zwracamy także studentom uwagę na kształtowanie kompetencji społecznych.

Studenci otrzymują materiały regularnie z częstotliwością raz w tygodniu (podobnie jak byłyby prowadzone zajęcia w normalnych warunkach).

W połowie maja planujemy rozpoczęcie zaliczeń. Będą one polegały na przygotowywaniu przez studentów prac (zdjęcia, filmiki, referaty, ankiety, indywidualne programy ćwiczeń – różne formy w zależności od dyscypliny) w oparciu o dostarczane im materiały. Prace studenci będą zobowiązani nadesłać w terminie od 18 maja do 10 czerwca, czyli do dnia, w którym pierwotnie miały się kończyć zajęcia dydaktyczne. W wyjątkowych przypadkach nadesłanie prac będzie możliwe także w terminie późniejszym, a więc do końca sesji poprawkowej.

Zaliczenie jest na ocenę.

Taki system pracy zdalnej wykładowców SWFiS UŁ oraz przebieg zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne został zatwierdzony przez Pana Prorektora ds. kształcenia prof. dr hab. Sławomira Cieślaka.

Zalecamy studentom, aby pozostawali w kontakcie ze swoi mi wykładowcami.

W razie wątpliwości proszę się kontaktować z zastępcą kierownika SWFiS UŁ mgr Anną Jagiełło

anna.jagiello@uni.lodz.pl