Informacje

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ

Od 11.03.2020 zajęcia wychowania fizycznego odbywają się zdalnie. Pracownicy SWFiS UŁ (w zależności od specjalności) kontaktują się ze studentami za pomocą platformy TEAMS lub mailingu USOS, dostarczając studentom materiały z zakresu wiadomości zawartych w sylabusach, a także opisy, zdjęcia, filmy oraz linki do poszczególnych ćwiczeń i całych programów treningowych wraz z zachętą do ich wykonywania i realizowania materiału z zakresu umiejętności (oczywiście w dostępnym zakresie). W przesyłanych materiałach zwracamy także studentom uwagę na kształtowanie kompetencji społecznych.

Studenci otrzymują materiały regularnie z częstotliwością raz w tygodniu (podobnie jak byłyby prowadzone zajęcia w normalnych warunkach).

W połowie maja planujemy rozpoczęcie zaliczeń. Będą one polegały na przygotowywaniu przez studentów prac (zdjęcia, filmiki, referaty, ankiety, indywidualne programy ćwiczeń – różne formy w zależności od dyscypliny) w oparciu o dostarczane im materiały. Prace studenci będą zobowiązani nadesłać w terminie od 18 maja do 10 czerwca, czyli do dnia, w którym pierwotnie miały się kończyć zajęcia dydaktyczne. W wyjątkowych przypadkach nadesłanie prac będzie możliwe także w terminie późniejszym, a więc do końca sesji poprawkowej.

Zaliczenie jest na ocenę.

Taki system pracy zdalnej wykładowców SWFiS UŁ oraz przebieg zaliczenia przedmiotu Wychowanie Fizyczne został zatwierdzony przez Pana Prorektora ds. kształcenia prof. dr hab. Sławomira Cieślaka.

Zalecamy studentom, aby pozostawali w kontakcie ze swoi mi wykładowcami.

W razie wątpliwości proszę się kontaktować z zastępcą kierownika SWFiS UŁ mgr Anną Jagiełło

anna.jagiello@uni.lodz.pl