Sesja

Łódź, dnia 15.05.2020 r.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora UŁ nr 71 z dnia 31.05.2019 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2019/2020, Zarządzeniem nr 112 z dnia 23.04.2020r. w sprawie zmiany powyższego zarządzenia oraz Zarządzeniem nr 120 z dnia 15.05.2020 przedstawiamy szczegółowe zasady przebiegu letniej sesji  egzaminacyjnej na Wydziale Nauk o Wychowaniu.

Zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim, dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, trwają do 10.06.2020 r. W przypadku niezrealizowania do tego czasu z określonego przedmiotu zaplanowanej liczby godzin, jego zdalne prowadzenie może zostać przedłużone do 30.06.2020.

 Letnia sesja egzaminacyjna trwa w następujących przedziałach czasu:

 • od 12.06.2020r. do 30.06.2020r. – czas na zdalne zaliczenia i egzaminy przed sesją
 • od 24. 08.2020r. do 06.09.2020r. – czas na zaliczenia i egzaminy w pierwszym terminie
 • od 07.09.2020r. do 24.09.2020r. – sesja poprawkowa

Przedstawiamy podstawowe zasady, które należy uwzględnić w trakcie planowania i realizacji letniej sesji egzaminacyjnej;

 • Z uwagi na zasady rekrutacji oraz kalendarz zapisów na studia stacjonarne drugiego stopnia, pierwszeństwo w przeprowadzaniu zaliczeń i egzaminów mają studenci ostatniego roku studiów I stopnia. Wskazane jest przeprowadzenie egzaminów licencjackich do 06.09.2020 r.;
 • Procedurę związaną z przygotowaniem i przeprowadzeniem egzaminu dyplomowego należy oprzeć o Zarządzenie nr 116 Rektora UŁ z dnia 28.04.2020r. oraz zasady przyjęte w tym zakresie przez Kolegium Dziekańskie naszego wydziału;
 • W związku z zaistniałą sytuacją, ocenę z egzaminu należy wpisać do systemu USOS
  w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia egzaminu lub w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia pisemnej pracy egzaminacyjnej
 • Przypominamy o konieczności wpisywania oceny niedostatecznej do protokołu systemu USOS z powodu niezaliczonego przez studenta przedmiotu (ćwiczenia, konwersatoria oraz wykład zaliczamy oceną albo „nzal”, w przypadku zaliczenia bez oceny);
 • W przypadku egzaminu, prowadzący wpisuje do systemu USOS i protokołu ocenę niedostateczną studentowi, który utracił prawo do zdawania egzaminu w pierwszym terminie z powodu niestawienia się na egzamin, o ile nieobecność nie została usprawiedliwiona  (nie później, niż w ostatnim dniu sesji poprawkowej);
 • Należy przestrzegać zasady wyznaczania jednego egzaminu w ciągu jednego dnia.
 • Wpisanie zaliczenia przedmiotu do USOS-a po sesji poprawkowej, powinno nastąpić do dnia 30.09.2020r.

Protokoły w wersji papierowej należy złożyć w Dziekanacie do dnia 11.10.2020r.                                                          

Kolegium Dziekańskie WNoW UŁ