Praktyki studenckie


Praktyki studenckie na UŁ


Wydziałowy Kierownik Zawodowych Praktyk Studenckich: dr Ewa Cyrańska

Praktyki na kierunku pedagogika:
Sprawy praktyk: Hanna Dolewka
tel. 665 57 21
(pokój nr 14, budynek A)


Kierunkowi Opiekunowie Praktyk:


Studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) – stacjonarne

Specjalności:


Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych za coachingiem

praktyki ciągłe – dr Anna Gutowska Ciołek

praktyki śródroczne – dr Anna Gutowska Ciołek – semestr zimowy 2018/19;
mgr Monika Chmielecka – semestr letni 2018/19


Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej

ciągłe | śródroczne – dr Anna Jarkiewicz


Edukacja przez sztukę

praktyki ciągłe – mgr Martyna Justyńska

praktyki śródroczne – mgr Joanna Ludwiczak


Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej

ciągłe (klasy I-III);  (klasy IV-VI)
śródroczne (IKF);  (szkoła podstawowa) – dr Anna Maszorek-Szymala


Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

praktyki ciągłe;
praktyki śródroczne – dr Anna Buła


Pedagogika resocjalizacyjna

praktyki ciągłe – mgr Angelika Cieślikowska-Ryczko
praktyki śródroczne – dr Anna Sobczak


Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej

dr Ewa Cyrańska
ciągłe (dyplomowe) | śródroczne (diagnostyczne)
ciągłe (metodyczne)| śródroczne (metodyczne)


Studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) – niestacjonarne (zaoczne)

Specjalności:


Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

praktyki ciągłe – dr Anna Buła


Pedagogika resocjalizacyjna

praktyki ciągłe – mgr Angelika Cieślikowska-Ryczko


Studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) – stacjonarne

Specjalności:


Pedagogika resocjalizacyjna

praktyki ciągłe – mgr Angelika Cieślikowska-Ryczko


Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej

dr Ewa Cyrańska
praktyki ciągłe (asystenckie)
praktyki ciągłe (diagnostyczno-metodyczne)


Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej

praktyki ciągłe;
praktyki ciągłe (liceum) – dr Anna Maszorek-Szymala


Pedagogika Wieku Dziecięcego

praktyki ciągłe – mgr Marta Kwella


Studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)


Pedagogika w Zakresie Opieki i Terapii Pedagogicznej

praktyki ciągłe (asystenckie)
praktyki ciągłe (diagnostyczno-metodyczne) – dr Ewa Cyrańska


Pedagogika Wieku Dziecięcego

praktyki ciągłe – mgr Marta Kwella


Jednolite studia magisterskie (5-letnie) – stacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia (wybierane po III roku studiów):


Psychologia rodziny, rozwoju i edukacjiregulamin praktyk

dr Paulina Szymańska


Psychologia zdrowia i klinicznaregulamin praktyk

mgr Magdalena Kobylarczyk


Psychologia doradztwa zawodowego i organizacjiregulamin praktyk

mgr Mateusz Hauk


Jednolite studia magisterskie (5-letnie) niestacjonarne (zaoczne)

Specjalności na kierunku psychologia (wybierane po III roku studiów):


Psychologia rodziny, rozwoju i edukacjiregulamin praktyk

dr Paulina Szymańska


Psychologia zdrowia i klinicznaregulamin praktyk

mgr Magdalena Kobylarczyk