Praktyki studenckie


Praktyki studenckie na UŁ


Wydziałowy Kierownik Zawodowych Praktyk Studenckich:
dr Ewa Cyrańska ewa.cyranska@now.uni.lodz.pl

Praktyki na kierunku pedagogika:
Sprawy praktyk: Hanna Dolewka hanna.dolewka@now.uni.lodz.pl
tel. 665 57 21
(pokój nr 14, budynek A)


Kierunek Pedagogika

Specjalność: Pedagogika resocjalizacyjna

Praktyki ciągłe

Praktyki śródroczne:

Specjalność: Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej

Studia I stopnia:

Studia II stopnia:

Specjalność Pedagogika społeczna pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej

Praktyki ciągłe:

Praktyki śródroczne:

Kierunek Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna:


Procedura zawierająca regulamin zwalniania studentów z praktyk ciągłych (pedagogicznych i zawodowych) na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ

Procedura postępowania przy zwalnianiu studentów z praktyk ciągłych (pedagogicznych i zawodowych) na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ