Praktyki studenckie


Praktyki studenckie na UŁ


Wydziałowy Kierownik Zawodowych Praktyk Studenckich: dr Ewa Cyrańska

Praktyki na kierunku pedagogika:


Sprawy praktyk:

Hanna Dolewka

tel. 665 57 21
(pokój nr 14, budynek A)


Kierunkowi Opiekunowie Praktyk:

Studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) – stacjonarne

Specjalności:


Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych za coachingiem

dr Anna Gutowska Ciołek

praktyki ciągłe

mgr Wojciech Świtalski

praktyki śródroczne


Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej

dr Anna Jarkiewicz

ciągłe | śródroczne


Edukacja przez sztukę

dr Piotr Soszyński

praktyki ciągłe

mgr Jacek Szczeciński

praktyki śródroczne


Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej

dr Anna Maszorek-Szymala

ciągłe (klasy I-III); (klasy IV-VI)
śródroczne (IKF); (szkoła podstawowa)


Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

dr Anna Buła

praktyki ciągłe
praktyki śródroczne


Pedagogika resocjalizacyjna

mgr Angelika Cieślikowska-Ryczko

praktyki ciągłe

dr Anna Sobczak

praktyki śródroczne


Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
dr Ewa Cyrańska

ciągłe (dyplomowe) | śródroczne (diagnostyczne)
ciągłe (metodyczne)| śródroczne (metodyczne)


Studia pierwszego stopnia (3-letnie licencjackie) – niestacjonarne (zaoczne)


Specjalności:

Pedagogika Wieku Dziecięcego

dr Anna Buła

praktyki ciągłe


Pedagogika resocjalizacyjna

mgr Angelika Cieślikowska-Ryczko

praktyki ciągłe


Studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) – stacjonarne

Specjalności:


Pedagogika resocjalizacyjna
mgr Angelika Cieślikowska-Ryczko

praktyki ciągłe


Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
dr Anna Gutowska-Ciołek

praktyki ciągłe


Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej
dr Ewa Cyrańska

praktyki ciągłe (asystenckie)
praktyki ciągłe (diagnostyczno-metodyczne)


Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
dr Anna Maszorek-Szymala

praktyki ciągłe

praktyki ciągłe (liceum)


Pedagogika Wieku Dziecięcego

dr Dorota Radzikowska

praktyki ciągłe


Studia drugiego stopnia (2-letnie magisterskie) niestacjonarne (zaoczne)


Pedagogika Resocjalizacyjna

mgr Angelika Cieślikowska-Ryczko

praktyki ciągłe


Pedagogika w Zakresie Opieki i Terapii Pedagogicznej
dr Ewa Cyrańska

praktyki ciągłe(asystenckie)

praktyki ciągłe (diagnostyczno-metodyczne)


Pedagogika Wieku Dziecięcego

dr Dorota Radzikowska

praktyki ciągłe


Jednolite studia magisterskie (5-letnie) – stacjonarne

Specjalności na kierunku psychologia (wybierane po III roku studiów):


Psychologia rodziny, rozwoju i edukacji – regulamin praktyk

dr Paulina Szymańska


Psychologia zdrowia i kliniczna – regulamin praktyk

dr Joanna Miniszewska


Psychologia doradztwa zawodowego i organizacji – regulamin praktyk
mgr Mateusz Hauk


Jednolite studia magisterskie (5-letnie) niestacjonarne (zaoczne)

Specjalności na kierunku psychologia (wybierane po III roku studiów):


Psychologia rodziny, rozwoju i edukacji regulamin praktyk

dr Paulina Szymańska


Psychologia zdrowia i kliniczna – regulamin praktyk
dr Joanna Miniszewska