Archiwum Prac Dyplomowych


Szanowni Państwo

Rozporządzenie MNiSW dopuściło archiwizację prac dyplomowych wyłącznie w APD, wcześniej wymagany był wydruk pracy, który archiwizowany jest – w teczce osobowej studenta.

Istnieją więc dwie „ścieżki” składania pracy dyplomowej:

 • tradycyjna: wydruk pracy oraz oświadczenia składane są w wersji  papierowej (+ dzienniczek praktyk, zdjęcia i opłata za dyplom)

Jeśli egzamin dyplomowy odbywa się on-line, student, zamieszcza jednak w APD oświadczenie o zobowiązaniu do samodzielnej pracy podczas zdawania egzaminu

 • elektroniczna: praca archiwizowana jest wyłącznie w APD (bez składania wydruku), wszystkie załączniki zamieszczane są również w APD (do Dziekanatu powinien być przekazany dzienniczek praktyk, zdjęcia i opłata za dyplom).

Ważne: Przy obronach zdalnych preferowana jest ścieżka elektroniczna, ale student, który złożyły już oświadczenia w wersji papierowej, a nie w APD, nie mają obowiązku wprowadzania ich do APD, oświadczenia zostaną zamieszczone w ich teczkach osobowych.

Przebieg procesu tworzenia pracy dyplomowej z wykorzystaniem APD

 1. Pracownik dziekanatu wprowadza podstawowe informacje o pracy dyplomowej do systemu USOS tj.:
 • tytuł pracy dyplomowej w języku oryginału,
 • dane (imiona i nazwiska) opiekuna promotora,
 • dane (imiona i nazwiska) autora (autorów) pracy,
 • dane (imiona i nazwiska) recenzenta (recenzentów) pracy; jeżeli na tym etapie procesu nie jest określony recenzent pracy, dane te powinny zostać uzupełnione przez pracownika dziekanatu w terminie późniejszym.

 1. Pracownik dziekanatu uruchomia proces obsługi pracy dyplomowej.

 2. Student wprowadza dane dotyczące pracy do systemu APD:
 • tytuł pracy dyplomowej w języku polskim w przypadku pracy pisanej w języku innym niż polski,
 • tytuł pracy dyplomowej w języku angielskim w przypadku pracy pisanej w języku innym niż angielski,
 • słowa kluczowe w języku polskim i angielskim; dodatkowo w języku oryginału w przypadku pracy pisanej w języku innym niż polski lub angielski,
 • streszczenia pracy w języku polskim i angielskim; dodatkowo w języku oryginału w przypadku pracy pisanej w języku innym niż polski lub angielski.

 1. Student dodaje pracę do systemu APD w postaci jednego pliku w formacie PDF. Ewentualne załączniki do pracy są również wprowadzane przez studenta do systemu APD w formie jednego pliku archiwum (RAR, ZIP, 7Z).

 2. Promotor dokonuje w systemie APD akceptacji danych dotyczących pracy.

 3. Promotor niezwłocznie po weryfikacji oryginalności pracy dyplomowej zobowiązany jest do podania pracownikowi dziekanatu w formie pisemnej (elektronicznej lub w postaci wydruku) nazwisk recenzentów poszczególnych prac.

 4.  Warunkiem zamieszczenia recenzji w APD jest wcześniejsze wprowadzenie nazwiska recenzenta do systemu. Niezależnie od zamieszczenia recenzji w APD, niezbędne jest dostarczenie jej w postaci wydrukowanej na egzamin dyplomowy.

 5. Promotor i recenzenci zamieszczają recenzje w systemie APD.

 6. Promotor dokonuje ostatecznego zatwierdzenia pracy w systemie APD.

 7. Student drukuje pracę bezpośrednio z systemu APD w celu zapewnienia spójności wersji elektronicznej z papierową – praca opatrzona jest specjalnymi numerami kontrolnymi.

 8. Student składa w dziekanacie pracę w formie papierowej i w formie elektronicznej na informatycznym nośniku danych zgodnie z obowiązującymi w uczelni przepisami dołączając do niej wymagane tymi przepisami dokumenty dodatkowe.

 9. Pracownik dziekanatu wprowadza do systemu USOS ostateczny skład komisji przeprowadzającej egzamin dyplomowy.

Szczegóły oraz materiały szkoleniowe są na stronie: https://apdhelp.uni.lodz.pl/