Prace i egzaminy dyplomowe


Studenci ostatniego roku studiów

Zobowiązani są do zaliczenia ostatniego semestru i złożenia pracy dyplomowej w Dziekanacie nie później niż do dnia 30 września 2018 r. Studenci, którzy nie mają uregulowanych zobowiązań wobec Uczelni nie będą dopuszczeni do egzaminu magisterskiego/licencjackiego!


Przebieg procesu tworzenia pracy dyplomowej z wykorzystaniem APD


Student powinien złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty w terminie
nie później niż 5 dni roboczych przed planowanym terminem egzaminu magisterskiego/licencjackiego:

 1. Jeden egzemplarz pracy magisterskiej/licencjackiej w wersji papierowej w formie wydruku dwustronnego (w miękkich okładkach) – wersja ostateczna pracy zatwierdzona przez promotora i wydrukowana z APD;
 2. Jeden egzemplarz pracy w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD (w formacie PDF) wklejonej do pracy;
 3. Oświadczenia Autora i Promotora
 4. Oświadczenia o udostępnieniu pracy
 5. Raport JSA (Jednolity System Antyplagiatowy);
 6. Dzienniczek praktyk;
 7. Cztery zdjęcia lub pięć (w przypadku odpisu dyplomu w języku obcym) – jednakowe, ze zbliżeniem twarzy, o formacie 65 mm x 45 mm, – jedno podpisane, pozostałe niepodpisane;
 8. Dowód wpłaty na konto Wydziału Nauk o Wychowaniu w kwocie 60 zł tytułem opłaty za dyplom i suplement do dyplomu;

Nr konta: UŁ WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU
32 1240 3028 1111 0010 2943 6023
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ

 1. Odpis dyplomu w języku obcym i suplementu w języku angielskim może być wydany tylko na podstawie pisemnego wniosku dostępnego w dziekanacie (opłata 40 zł);
 2. Student powinien wypełnić kartę obiegową w systemie USOS Web (przed odbiorem dyplomu);
 3. Student jest zobowiązany do zwrotu legitymacji studenckiej do Dziekanatu w dniu egzaminu magisterskiego (nie dotyczy absolwentów studiów pierwszego stopnia).

Warunkiem przyjęcia powyższych dokumentów jest posiadanie wszystkich ocen w USOS.


Formularz oceny pracy dyplomowej (doc) – zgodny z Zarządzeniem nr 3 Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ z dnia 31.03.2014 r. w sprawie: zmiany formularza oceny pracy dyplomowej)


WZORY STRON TYTUŁOWYCH PRAC DYPLOMOWYCH (2019): 

Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej – kierunek: pedagogika (doc)

Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej (kierunek pedagogika) (doc) 

Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej – kierunek: psychologia (doc)


Przygotowanie strony tytułowej pracy magisterskiej/licencjackiej według wzoru:

  1. W dokumencie należy wypełnić pola edytowalne: imiona i nazwiskonr albumutytuł pracytytuł pracy w języku angielskimpromotor pracynazwa jednostki, w której promotor jest zatrudniony. W tym celu należy zaznaczyć widniejący w polu tekst i zastąpić go własnym, odpowiednio sformatowanym.
  1. Tekst na stronie tytułowej powinien być napisany czcionką Times New Romanpogrubioną, wielkość 16 punktów (imiona i nazwisko oraz tytuł pracy w  języku polskim) oraz 12 punktów (pozostały tekst)
  2. W przypadku dłuższego tytułu pracy należy zmniejszyć czcionkę do 14 (lub 12) punktów.
  3. Tytuł pracy należy na stronie tytułowej wyśrodkować.
 1. Tytuł pracy w języku angielskim powinien być ujęty w nawias. Można go pominąć (w polu usunąć tekst), jeżeli student nie ubiega się o wydanie suplementu w języku angielskim.