Prace i egzaminy dyplomowe


Studenci ostatniego roku studiów

Zobowiązani są do zaliczenia ostatniego semestru i złożenia pracy dyplomowej w Dziekanacie nie później niż do dnia 30 września 2018 r.
Studenci, którzy nie mają uregulowanych zobowiązań wobec Uczelni nie będą dopuszczeni do egzaminu magisterskiego/licencjackiego!


Przebieg procesu tworzenia pracy dyplomowej z wykorzystaniem APD


Student powinien złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty w terminie nie później niż 14 dni (10 dni roboczych) przed planowanym terminem egzaminu magisterskiego/licencjackiego:

 1. Jeden egzemplarz pracy magisterskiej/licencjackiej w wersji papierowej w formie wydruku dwustronnego (w miękkich okładkach) – wersja ostateczna pracy zatwierdzona przez promotora i wydrukowana z APD
 2. Jeden egzemplarz pracy w wersji elektronicznej zapisanej na płycie CD (w formacie PDF) wklejonej do pracy
 3. Oświadczenia Autora i Promotora
 4. Raport OSA (Otwarty System Antyplagiatowy)
 5. Dzienniczek praktyk
 6. Cztery zdjęcia lub pięć (w przypadku odpisu dyplomu w języku obcym) – jednakowe, ze zbliżeniem twarzy, o formacie 65 mm x 45 mm, – jedno podpisane, pozostałe niepodpisane
 7. Dowód wpłaty na konto Wydziału Nauk o Wychowaniu w kwocie 60 zł tytułem opłaty za dyplom w języku polskim lub 100 zł (60 zł + 40 zł) za dyplom w języku polskim i odpis dyplomu w języku obcym

Nr konta: UŁ WYDZIAŁ NAUK O WYCHOWANIU
32 1240 3028 1111 0010 2943 6023
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ

 1. Odpis dyplomu w języku obcym i suplementu w języku angielskim może być wydany tylko na podstawie pisemnego wniosku, dostępnego w dziekanacie (można otrzymać maksymalnie trzy odpisy suplementu w j. angielskim)
 2. Kartę obiegową – w dniu odbioru dyplomu;
 3. Student jest zobowiązany do zwrotu legitymacji studenckiej do Dziekanatu w dniu egzaminu magisterskiego (nie dotyczy absolwentów studiów pierwszego stopnia)

Warunkiem przyjęcia powyższych dokumentów jest posiadanie wszystkich ocen w USOS


Formularz oceny pracy dyplomowej (doc) – zgodny z Zarządzeniem nr 3 Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ z dnia 31.03.2014 r. w sprawie: zmiany formularza oceny pracy dyplomowej)


WZORY STRON TYTUŁOWYCH PRAC DYPLOMOWYCH (2018): 

Wzór strony tytułowej pracy licencjackiej – kierunek: pedagogika (doc)

Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej (kierunek pedagogika) (doc) 

Wzór strony tytułowej pracy magisterskiej – kierunek: psychologia (doc)


Przygotowanie strony tytułowej pracy magisterskiej/licencjackiej według wzoru:

 1. W dokumencie należy wypełnić pola edytowalne: imiona i nazwiskonr albumutytuł pracytytuł pracy w języku angielskimpromotor pracynazwa jednostki, w której promotor jest zatrudniony. W tym celu należy zaznaczyć widniejący w polu tekst i zastąpić go własnym, odpowiednio sformatowanym.
 2. Tekst na stronie tytułowej powinien być napisany czcionką Times New Romanpogrubioną, wielkość 16 punktów (imiona i nazwisko oraz tytuł pracy w  języku polskim) oraz 12 punktów (pozostały tekst)
 3. W przypadku dłuższego tytułu pracy należy zmniejszyć czcionkę do 14 (lub 12) punktów.
 4. Tytuł pracy należy na stronie tytułowej wyśrodkować.
 5. Tytuł pracy w języku angielskim powinien być ujęty w nawias. Można go pominąć (w polu usunąć tekst), jeżeli student nie ubiega się o wydanie suplementu w języku angielskim.