Przebieg studiów


Kalendarz akademicki


Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim tekst jednolity (2018)
obowiązujący od 1 października 2018 z uzupełnieniami Rady Wydziału WNoW UŁ


Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim tekst jednolity (2017)
obowiązujący od 1 października 2017 z uzupełnieniami Rady Wydziału WNoW UŁ


Zarządzenie nr 4 Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu z dnia 18.04.2018 r. w sprawie: zasad wznawiania studiów na ostatni semestr

Na podstawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Łódzkim przyjętego uchwałą Senatu UŁ nr 91 z dnia 10.04.2011r. z późn. zm. zarządzam co następuje:

§1

Na podstawie § 23 Regulaminu studiów w UŁ, decyzje związane ze wznowieniem studiów winny być podjęte przed rozpoczęciem semestru, na który student ma być wpisany.

§2

Zgodnie z § 22 Regulaminu studiów w UŁ, decyzję o wznowieniu studiów podejmuje Dziekan na wniosek studenta. Wniosek powinien zawierać:

  • informację na temat kierunku, specjalności i trybu studiów, na który student wnioskuje wznowienie,
  • wskazanie przez kierownika właściwej jednostki dydaktycznej promotora pracy dyplomowej,
  • informację dotychczasowego bądź nowo wyznaczonego promotora o stopniu zaawansowania pracy dyplomowej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ
Prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając

oryginał


Zarządzenie nr 3 Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu z dnia 11.04.2018 r. w sprawie: ustalenia terminu jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2017/2018.

Na podstawie Zarządzenia nr 103 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 04.05.2017 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2017/2018 zarządzam co następuje:

§1

Wyznaczam termin jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2017/2018 od 10 do 23 września 2018 r.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ
Prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając

oryginał


Zarządzenie Rektora UŁ nr 24 z dnia 28.10.2019 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów wniosków i decyzji w sprawie: ulgi w opłatach za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim; zwrotu opłaty za kształcenie w Uniwersytecie Łódzkim; wyrażenia zgody na uiszczenie w ratach opłaty za powtarzanie określonych zajęć lub za zajęcia nieobjęte programem studiów albo indywidualnym planem i programem studiów oraz określenia terminów i wysokości rat https://baw.uni.lodz.pl/d/10548/5/


Zasady i tryb zaliczania praktyk na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ


Regulamin zwalniania studentów z praktyk ciągłych na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ


Tryb zwalniania studentów z praktyk ciągłych na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ


Procedura rozpatrywania sytuacji konfliktowych z udziałem studentów


Procedura dot. zwolnienia z lektoratu i/lub egzaminu oraz weryfikacji umiejętności posługiwania się nowożytnym językiem obcym w zakresie studiowanej dyscypliny na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ

Podanie