Rejestracja na specjalności 2 rok I stopnia


Informacja dla studentów II roku pedagogiki ( I stopnia)

W sprawie rejestracji bezpośredniej do grup przez system Usosweb na specjalności na semestr czwarty, lato 2017/2018.


PROCEDURA WYBORU SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU PEDAGOGIKA, STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Studentka, student w trakcie 3 semestru dokonuje do 30 listopada wyboru specjalności, rejestrując się w systemie USOS. Specjalności będą realizowane od IV semestru, pod warunkiem, że zostaną wybrane przez co najmniej 30 osób. Maksymalna liczba studentów danej specjalności wynosi 90 osób. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy liczbę miejsc na danej specjalności, o przyjęciu decydować będzie uzyskana przez studentkę, studenta średnia ocen z I roku studiów. Jeśli uzyskana średnia ocen okaże się za niska, by studentka została przyjęta, student został przyjęty na wybraną specjalność, wówczas uczestniczy ona, on w kolejnej rejestracji na te specjalności, na których pozostały wolne miejsca. Jeśli górny limit miejsc na danej specjalności nie zostanie przekroczony, a dolny zostanie wypełniony, zarejestrowani studenci zostają przyjęci bez weryfikacji średniej. Studentki i studenci, którzy do 30 listopada nie dokonają wyboru specjalności, zostaną
zapisani na specjalność, na której będą wolne miejsca.

Uwagi ogólne

 • Rejestracja jest obowiązkowa i odbywa się wyłącznie poprzez system USOSweb. w terminie od 27.11.2017r. (godzina 20:00) do 30.11.2017r. (godzina 23:59)
 • Przed zapisami należy sprawdzić poprawność danych potrzebnych do zalogowania (numer PESEL wpisujemy jako Identyfikator oraz Hasło lub poprzez konto Active
  Directory).
 • W przypadku problemów z zalogowaniem, braku hasła, proszę o zgłoszenie się do Dziekanatu pokój nr 14, lub telefonicznie w godzinach pracy Dziekanatu: 426655708, kontakt bartek.szatkowski@uni.lodz.pl Wyjątkiem jest konto Active Directory, które może być edytowane tylko przez Centrum Informatyki UŁ, kontakt tel: 426355988 mail: helpdesk@uni.lodz.pl
 • Ewentualne problemy proszę zgłaszać na adres kontakt bartek.szatkowski@uni.lodz.pl

Uwaga!!!

Dodatkowym warunkiem przyjęcia studentki, studenta na specjalność Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej, jest złożenie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do studiów na tej specjalności. Na zaświadczeniu lekarskim wymagana jest adnotacja lekarza „zdolna/zdolny do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną i pływania”.

Po dokonaniu wyboru specjalności Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej, należy zgłosić się, od dnia 05.12.2017r., do Dziekanatu pokój nr 13 (do Pani mgr Mariny Kiselevej) po odbiór skierowania na badania lekarskie. Wykaz placówek wykonujących bezpłatne badania studentów z województwa łódzkiego w 2017 roku : http://wnow.uni.lodz.pl/wp-content/doc/Badania.pdf

* Badania w w/w placówkach można wykonać bezpłatnie tylko do końca roku 2017.

Studentka, student, która/y wybierze specjalność Edukacja przez sztukę, powinna posiadać/ powinien posiadać predyspozycje muzyczne: słuch, poczucie rytmu, elementarne umiejętności śpiewu, a także wrażliwość plastyczną na formy i treści wizualne oraz potrzebę działań artystycznych.


Studia pierwszego stopnia (3-letnie) – stacjonarne


Specjalności na kierunku PEDAGOGIKA wybierane od 4 semestru studiów:

 • Edukacja przez sztukę
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
 • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
 • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej

Studia pierwszego stopnia (3-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)


Specjalności na kierunku PEDAGOGIKA wybierane od 4 semestru studiów:

 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
 • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
 • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej

Instrukcja rejestracji na zajęcia w systemie USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studentów) 

Print Friendly, PDF & Email