Rejestracja na specjalności 1 rok II stopnia


Informacja dla studentów I roku pedagogiki ( II stopnia)

W sprawie rejestracji bezpośredniej do grup przez system Usosweb na specjalności na semestr drugi, lato 2017/2018.


PROCEDURA WYBORU SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU PEDAGOGIKA, STUDIA II STOPNIA

Studentka, student w trakcie 1 semestru dokonuje do 15 grudnia wyboru specjalności, rejestrując się w systemie USOS. Specjalności będą realizowane od II semestru, pod warunkiem, że zostaną wybrane przez co najmniej 30 osób. Maksymalna liczba studentów danej specjalności wynosi 90 osób. Zapisy przebiegają według kolejności zgłoszeń i w sytuacji wypełnienia miejsc na danej specjalności, dalsze zapisy  przestają być możliwe. Studentki i studenci, którzy do 15 grudnia nie dokonają wyboru specjalności, zostaną zapisani na specjalność, na której będą wolne miejsca.


Uwagi ogólne

 1. Rejestracja jest obowiązkowa i odbywa się wyłącznie poprzez system Usosweb. w terminie od 13.12.2017r. (godzina 20:00) do 15.12.2017r. (godzina 23:59)
 2. Przed zapisami należy sprawdzić poprawność danych potrzebnych do zalogowania (numer PESEL wpisujemy jako Identyfikator oraz Hasło lub poprzez konto Active Directory).
 3. W przypadku problemów z zalogowaniem, braku hasła, proszę o zgłoszenie się do Dziekanatu pokój nr 14, lub telefonicznie w godzinach pracy Dziekanatu: 42 665 57 08, kontakt: bartek.szatkowski@uni.lodz.pl Wyjątkiem jest konto Active Directory, które może być edytowane tylko przez Centrum Informatyki UŁ, kontakt tel: 42 635 59 88 mail: helpdesk@uni.lodz.pl
 4. Ewentualne problemy proszę zgłaszać na adres kontakt: bartek.szatkowski@uni.lodz.pl

Uwaga!!!

 1. Specjalność Pedagogika wieku dziecięcego może być wybierana wyłącznie przez absolwentki, absolwentów studiów I stopnia kierunku pedagogika o specjalnościach: pedagogika wieku dziecięcego, edukacja zintegrowana, edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna, edukacja elementarna lub porównywalnych.  (Po zakończonej rejestracji w systemie uprawnienia będą sprawdzane.)
 2. Dodatkowym warunkiem przyjęcia studentki, studenta na specjalność Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej,  jest złożenie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do studiów na tej specjalności. Na zaświadczeniu lekarskim wymagana jest adnotacja lekarza „zdolna/zdolny do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną i pływania”. Po dokonaniu wyboru specjalności Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej, należy zgłosić się, od dnia 19.12.2017r., do Dziekanatu pokój nr 13 (do Pani mgr Mariny Kiselevej) po odbiór skierowania na badania lekarskie. Wykaz placówek wykonujących bezpłatne badania studentów z województwa łódzkiego w 2017 roku: http://wnow.uni.lodz.pl/wp-content/doc/Badania.pdf* Badania w w/w placówkach można wykonać bezpłatnie tylko do końca roku 2017.
 3. Studentka, student, która/y wybierze specjalność Edukacja przez sztukę, powinna posiadać/ powinien posiadać predyspozycje: wrażliwość muzyczną, wrażliwość plastyczną na formy i treści wizualne oraz potrzebę działań artystycznych.

Studia drugiego stopnia (2-letnie) – stacjonarne

Specjalności na kierunku PEDAGOGIKA wybierane od 2 semestru studiów:
 • Edukacja przez sztukę
 • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
 • Pedagogika wieku dziecięcego
 • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
 • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej

Studia drugiego stopnia (2-letnie) – niestacjonarne (zaoczne)

Specjalności na kierunku PEDAGOGIKA wybierane od 2 semestru studiów:
 • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
 • Pedagogika wieku dziecięcego
 • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
 • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej

Instrukcja rejestracji na zajęcia w systemie USOS(Uniwersytecki System Obsługi Studentów)


Print Friendly, PDF & Email