Konto bankowe WNoW UŁ – opłaty


Nr konta Wydziału Nauk o Wychowaniu:
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ
32 1240 3028 1111 0010 2943 6023


opłata za legitymację  22  PLN

opłata za duplikat  25,50 PLN

opłata za wydanie dyplomu wraz z dwoma odpisami i suplementu do dyplomu  60 PLN

20 PLN za wydanie:

  1. dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym,
  2. dodatkowego odpisu suplementu w języku obcym,
  3. duplikatu dyplomu,
  4. duplikatu suplementu

opłata za uwierzytelnianie dokumentów w zakresie dokonywanym przez uczelnię 26 PLN

dowód wpłaty należy dostarczyć do dziekanatu.