Konto bankowe WNoW UŁ – opłaty


Nr konta Wydziału Nauk o Wychowaniu:
BANK PEKAO S.A. II O/ŁÓDŹ
32 1240 3028 1111 0010 2943 6023


LEGITYMACJA STUDENCKA:
Dla studentów, którzy podpisali umowę o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w roku akademickim 2019/20:

  • opłata za legitymację 22 zł
  • opłata za duplikat 33 zł

Dla studentów, którzy podpisali umowę o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/19 i wcześniej:

  • opłata za duplikat 25,50 zł

DYPLOM

60 zł (w tym: oryginał dyplomu, 2 odpisy dyplomu, oryginał suplementu, 2 odpisy suplementu – wszystko w języku polskim)

lub

opłata za wydanie dyplomu 60 zł (w tym na wniosek studenta: oryginał dyplomu, 1 odpis dyplomu, oryginał suplementu, 1 odpis suplementu -w języku polskim, oraz 1 odpis dyplomu wraz z suplementem w języku angielskim

20 zł za wydanie:

  • dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym,
  • dodatkowego odpisu suplementu w języku obcym,
  • duplikatu dyplomu,
  • duplikatu suplementu

opłata za uwierzytelnianie dokumentów w zakresie dokonywanym przez uczelnię 26 zł

dowód wpłaty należy dostarczyć do dziekanatu.