Przygotowanie Pedagogiczne


W związku z przedłużeniem decyzji o stanie zagrożenia epidemicznego i aktualnymi decyzjami Władz Rektorskich Uniwersytetu Łódzkiego uruchomienie kolejnej, czwartej edycji Studiów Podyplomowych Przygotowanie Pedagogiczne planowane jest na semestr letni roku akademickiego 2020 /2021.


Program Studiów Podyplomowych „Przygotowanie pedagogiczne”

Opis i cele kształcenia

Studia Podyplomowe „Przygotowanie Pedagogiczne” umożliwiają uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela zgodnie ze standardami kształcenia zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012r. (Dziennik Ustaw RP 131p.1 ) oraz wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dziennik Ustaw RP poz.174).

Przez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia i praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom lub inny dokument wydany przez szkołę wyższą, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli i świadectwo ukończenia pedagogicznego kursu kwalifikacyjnego (Rozporządzenie MEN z dnia 12.03.2008).

Cel studiów:

przygotowanie do pracy absolwentów studiów i/lub mistrzów zawodu posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu, prowadzenia zajęć a nieposiadających przygotowania psychologiczno-pedagogicznego, to znaczy :

 1. Absolwentów studiów I stopnia do pracy w szkołach podstawowych
 2. Absolwentów studiów II stopnia do pracy w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i kształcenia w zawodzie
 3. Absolwentów jednolitych studiów magisterskich do pracy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz kształcenia w zawodzie, a także do pracy w innych placówkach systemu oświaty.
 4. Mistrzów zawodu (posiadających wykształcenie co najmniej wyższe zawodowe), do pracy w szkołach ponadpodstawowych

Adresatami powyższych studiów są:

  • Absolwenci studiów I i II stopnia takich kierunków jak np.: biologia, chemia, filologia, filozofia, fizyka, geografia, historia, informatyka, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, logopedia, matematyka
  • Absolwenci psychologii
  • Absolwenci tych specjalności pedagogicznych, które w trakcie realizacji programu studiów nie uwzględniają przygotowania pedagogicznego, w rozumieniu przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela
 • Osoby uprawnione do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu (np. posiadające wykształcenie wyższe i tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać) ale nieposiadające przygotowania pedagogicznego.

Czas trwania studiów: 3 semestry

Forma studiów: niestacjonarne, realizowane w systemie blended learning

Przewidywany termin uruchomienia studiów: 1 października 2019 r.

Koszt: 3 600,00 zł – płatne 1 200,00 zł za każdy semestr

Termin rekrutacji – 12.06-25.09.2019

Wymagania wstępne i zasady rekrutacji:

Kandydaci będą przyjmowani na studia podyplomowe na podstawie analizy złożonych dokumentów.

Wymagane dokumenty:

 •  odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia, lub jednolitych studiów magisterskich, lub dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu mistrza w danym zawodzie
 •  kwestionariusz osobowy
 • zdjęcie legitymacyjne
 • podanie o przyjęcie
 • zobowiązanie do wniesienia opłaty (studia podyplomowe są odpłatną formą usług edukacyjnych)

Miejsce składania dokumentów:
Sekretariat Katedry Teorii Wychowania
Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ
Łódź, ul. Pomorska 46/48, budynek B, pokój 210

Godziny przyjęć: 8.30- 15.30
Tel. 42 665 50 85 e-mail: katewych@uni.lodz.pl

Przyporządkowanie studiów podyplomowych do obszaru kształcenia:

Studia Podyplomowe „Przygotowanie Pedagogiczne” należą do obszarów kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Pedagogika jako nauka o wychowaniu i kształceniu łączy dwie perspektywy: humanistyczną, koncentrującą się na istocie wychowania, nauczania i uczenia się oraz społeczną dotyczącą środowisk wychowawczych, systemów instytucji oświatowych i opiekuńczych, ich funkcji i znaczenia w rozwoju człowieka.

Punkty ECTS
W czasie trwania studiów podyplomowych słuchacze muszą zdobyć łączną liczbę 63 punktów ECTS.

Efekty kształcenia:
Podstawa prawna: Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. (poz. 131))


1. Ogólne efekty kształcenia

Po zakończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela absolwent:

  1.  posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną pozwalającą na rozumienie procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania – uczenia się;
  1. posiada wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystywaniu;
  1. posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów;
  1. wykazuje umiejętność uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów;
  1. umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces;
  1. charakteryzuje się wrażliwością etyczną, empatią, otwartością, refleksyjnością oraz postawami prospołecznymi i poczuciem odpowiedzialności;
 1. jest praktycznie przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela,

2. Szczegółowe efekty kształcenia

Po zakończeniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela absolwent:

posiada wiedzę na temat:

 • rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych,
 • procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego, w tym w działalności pedagogicznej (dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej), oraz ich prawidłowości i zakłóceń,
 • wychowania i kształcenia, w tym ich filozoficznych, społeczno-kulturowych, psychologicznych, biologicznych i medycznych podstaw,
 • współczesnych teorii dotyczących wychowania, uczenia się i nauczania oraz różnorodnych uwarunkowań tych procesów,
 • głównych środowisk wychowawczych, ich specyfiki i procesów w nich zachodzących,
 • projektowania i prowadzenia badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do odpowiednich etapów edukacyjnych i uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z zaburzeniami w rozwoju,
 • struktury i funkcji systemu edukacji – celów, podstaw prawnych, organizacji i funkcjonowania instytucji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • podmiotów działalności pedagogicznej (dzieci, uczniów, rodziców i nauczycieli) i partnerów szkolnej edukacji (np. instruktorów harcerskich) oraz specyfiki funkcjonowania dzieci i młodzieży w kontekście prawidłowości i nieprawidłowości rozwojowych,
 • specyfiki funkcjonowania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych,
 • metodyki wykonywania zadań – norm, procedur i dobrych praktyk stosowanych w wybranym obszarze działalności pedagogicznej (wychowanie przedszkolne, nauczanie w szkołach ogólnodostępnych, w szkołach i oddziałach specjalnych oraz integracyjnych),
 • bezpieczeństwa i higieny pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, do pracy w których uzyskuje przygotowanie,
 • projektowania ścieżki własnego rozwoju i awansu zawodowego,
 • etyki zawodu nauczyciela;

2) w zakresie umiejętności:

 • potrafi dokonywać obserwacji sytuacji i zdarzeń pedagogicznych,
 • potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz psychologii do analizowania i interpretowania określonego rodzaju sytuacji i zdarzeń pedagogicznych, a także motywów i wzorów zachowań uczestników tych sytuacji,
 •  potrafi posługiwać się wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji pedagogicznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na poszczególnych etapach edukacyjnych,
 • potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności związane z działalnością pedagogiczną (dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą), korzystając z różnych źródeł (w języku polskim i obcym) i nowoczesnych technologii,
 • posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, opracowywanie wyników obserwacji i formułowanie wniosków,
 • posiada rozwinięte kompetencje komunikacyjne: potrafi porozumiewać się z osobami pochodzącymi z różnych środowisk, będącymi w różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązywać konflikty i konstruować dobrą atmosferę dla komunikacji w klasie szkolnej,
 • potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych związanych z odpowiednimi etapami edukacyjnymi,
 • potrafi dobierać i wykorzystywać dostępne materiały, środki i metody pracy w celu projektowania i efektywnego realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) oraz wykorzystywać nowoczesne technologie do pracy dydaktycznej,
 • potrafi kierować procesami kształcenia i wychowania, posiada umiejętność pracy z grupą (zespołem wychowawczym, klasowym),
 • potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych, wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy oraz inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie,
 • potrafi pracować z uczniami, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi) oraz zmian zachodzących w świecie i w nauce,
 • potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w wykonywanej działalności,
 • potrafi pracować w zespole, pełniąc różne role; umie podejmować i wyznaczać zadania; posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych), posiada umiejętność współpracy z innymi nauczycielami, pedagogami i rodzicami uczniów,
 • potrafi analizować własne działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze) i wskazywać obszary wymagające modyfikacji, potrafi eksperymentować i wdrażać działania innowacyjne,
 • potrafi zaprojektować plan własnego rozwoju zawodowego;

3) w zakresie kompetencji społecznych:

 • ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności; rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego; dokonuje oceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności w trakcie realizowania działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych),
 • jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań zawodowych wynikających z roli nauczyciela,
 • ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanych działań pedagogicznych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) w stosunku do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • ma świadomość znaczenia profesjonalizmu, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej; wykazuje cechy refleksyjnego praktyka,
 • ma świadomość istnienia etycznego wymiaru diagnozowania i oceniania uczniów,
 • odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne (dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze),
 • jest gotowy do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły.

Procedury weryfikacji efektów kształcenia

Weryfikacja efektów kształcenia jest dokonywana przez osoby prowadzące poszczególne zajęcia. Ocena dokonywana jest na podstawie wyników egzaminów, prac zaliczeniowych oraz prezentacji przygotowanych w odniesieniu do wybranych zagadnień. Słuchacze oceniani są przy pomocy skali ocen przyjętej w UŁ.


Końcowy sposób weryfikacji efektów kształcenia to zaliczenie wszystkich przedmiotów ujętych w Planie Studiów, jest to warunek ukończenia studiów i otrzymania dokumentu potwierdzającego posiadanie przygotowania pedagogicznego.

W związku z powyższym, warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest osiągnięcie wszystkich założonych w programie efektów kształcenia.


Studia podyplomowe „Przygotowanie Pedagogiczne” a misja i strategia rozwoju Uniwersytetu Łódzkiego.

Program studiów „Przygotowanie Pedagogiczne” jest spójny z misją Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie:

 • tworzenia wspólnoty uczonych, studentów i absolwentów naszej uczelni, wspólnoty dzięki której można rozwijać kompetencje pozwalające aktywnie funkcjonować w demokratycznym społeczeństwie
 • otwartości na ciągle zmieniającą się i złożoną rzeczywistość społeczną, w tym edukacyjną. W tym zakresie jedność nauki, dydaktyki i wychowania służyć ma dobru i sprawiedliwości oraz poszanowaniu uniwersalnych wartości etycznych oraz europejskich tradycji akademickich
 • innowacyjności dla rozwoju, co przejawia się w realizacji działań na rzecz rozwoju miasta Łodzi i regionu łódzkiego (w tym jakości realizowanych tu procesów edukacyjnych), a także na rzecz rozwiązywania pojawiających się problemów społecznych.

Zgodnie z założeniami organizatorów studiów, absolwent niniejszego programu kształcenia posiada wiedzę psychologiczną i pedagogiczną w zakresie procesów rozwoju, wychowania i nauczania-uczenia się, posiada także umiejętności praktyczne w zakresie szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej, posiada umiejętności oraz kompetencje do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkole. Jest gotowy do uczenia się i doskonalenia własnego warsztatu pedagogicznego zgodnie z nowoczesnymi metodami, umiejętnie komunikuje się zarówno z uczniami, jak i innymi osobami uczestniczącymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Wykazuje empatię, otwartość, wrażliwość etyczną, refleksyjność, realizuje postawy prospołeczne i ma poczucie odpowiedzialności.

Studia podyplomowe to propozycja dla osób, które chcą doskonalić, wzbogacać i aktualizować posiadaną wiedzę, ale również dla tych, którzy planują zmianę profilu zatrudnienia. To spełniająca europejskie standardy, możliwość odpowiedzi na zmieniające się wymagania rynku pracy i uzupełnienia wiedzy zdobytej podczas studiów oraz nabycia nowych kwalifikacji. Niniejsze studia podyplomowe stanowią także odpowiedź na zapowiadane zmiany w systemie oświaty oraz wynikające z nich zapotrzebowanie, w zakresie kwalifikacji i kompetencji posiadanych przez praktyków edukacji.

Szczególne miejsce w programie wyżej opisanych studiów zajmują Praktyki Pedagogiczne, w wymiarze 150 godzin.

Celem realizacji praktyk jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą opiekuńczo-wychowawczą z uczniami, zarządzaniem grupą i diagnozowaniem indywidulanych potrzeb uczniów oraz konfrontowanie nabytej wiedzy psychologiczno-pedagogicznej z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym. W trakcie praktyki następuje kształtowanie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych poprzez zapoznanie się ze specyfiką pracy danej instytucji edukacyjnej, jej sposobem funkcjonowania, organizacją pracy, obserwowanie działalności pedagogicznej realizowanej w danej instytucji, realizację powierzonych zadań opiekuńczo-wychowawczych oraz analizę i interpretację zaobserwowanych i/lub doświadczanych sytuacji. Praktyki odbywają się równolegle z realizowanym procesem kształcenia, w szkołach lub innych placówkach systemu oświaty, dobranych zgodnie z danym etapem edukacyjnym, na którym absolwent studiów będzie pracował.