Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna


Studia Podyplomowe
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Informacje ogólne

Studia Podyplomowe PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA spełniają wymogi studiów kwalifikacyjnych i są przeznaczone dla osób, które chcą uzyskać dodatkowe kwalifikacje do pracy nauczyciela w przedszkolu i w klasach I-III szkoły podstawowej.

Podstawowy cel studiów: przygotowanie merytoryczne absolwentów szkół wyższych zawodowych lub studiów magisterskich do prowadzenia zajęć zgodnie z zakresem podstawy programowej wychowania przedszkolnego i pierwszego etapu kształcenia ogólnego z uwzględnieniem posiadanych przez uczestników studiów podyplomowych kwalifikacji nauczycielskich.

Organizator: Katedra Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej Uniwersytetu Łódzkiego

Tryb: studia niestacjonarne


Zakres tematyczny:

 • Podstawy pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Psychologia rozwojowa dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Współczesne koncepcje edukacji małego dziecka
 • Metodyki prowadzenia zajęć w przedszkolu i szkole (edukacja polonistyczna, matematyczna, środowiskowa, artystyczna, motoryczno – zdrowotna)
 • Diagnoza i wspomaganie rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Praca opiekuńczo – wychowawcza z uwzględnieniem procesu adaptacji dziecka do przedszkola i szkoły
 • Projektowanie i dokumentowanie działań edukacyjnych
 • Wykorzystanie technologii informacyjnej we wczesnej edukacji
 • Wybrane zagadnienia prawa oświatowego

Czas trwania: 360 godzin dydaktycznych, realizowanych w ciągu trzech semestrów studiów oraz praktyki w przedszkolu i w szkole.

Proponowana organizacja zajęć: zjazdy w określone soboty i niedziele

Koszt uczestnictwa: 3 100zł – możliwość wnoszenia opłaty semestralnie (I semestr: 1 000zł, II semestr: 1 000zł, III semestr: 1 100zł) + 30 zł w ramach opłaty za wydanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych – płatne na konto WNoW po zaliczeniu trzeciego semestru studiów.

Zasady rekrutacji na studia: złożenie przez kandydata do sekretariatu studiów następujących dokumentów:

 • podania o przyjęcie na studia podyplomowe
 • kwestionariusza osobowego słuchacza podyplomowego studium
 • odpisu dyplomu ukończenia studiów wyższych lub poświadczonej kopii dyplomu
 • potwierdzenia kwalifikacji pedagogicznych.
 • 1 zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm

O przyjęciu na studia decyduje spełnienie, określonych poniżej wymagań, stawianych kandydatom oraz (w przypadku dużej liczby kandydatów) – kolejność zgłoszeń.
Po zakwalifikowaniu się na studia i otrzymaniu numeru konta należy wnieść opłatę za studia lub za pierwszy semestr studiów.
Wymagania stawiane kandydatom na studia: posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych zawodowych lub magisterskich nadających kwalifikacje do nauczania.
Warunki uzyskania świadectwa ukończenia studiów: złożenie egzaminów z wynikiem pozytywnym i uzyskanie wszystkich zaliczeń, określonych w planie studiów oraz zaliczenie praktyk.


Kierownik studiów: dr Anna Tyl

Sekretariat studiów:
Aneta Rek-Patela

Uniwersytet Łódzki
Wydział Nauk o Wychowaniu
ul. Pomorska 46/48
Pokój 317 III p. Bud. „A”
tel. 42 665 57 56
e-mail: podyplomowe.ppiw@uni.lodz.pl

Sekretariat studiów czynny:
poniedziałki 8.30 – 15.30
piątki 15.00 – 18.00