Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji na studia Doktoranckie Pedagogiki i Psychologii
na WYDZIALE NAUK o WYCHOWANIU
(modyfikacja od roku akad. 2018/2019)

 

 1. Rekrutacja prowadzona jest przez komisję rekrutacyjną, działającą w podstawowej jednostce organizacyjnej. Komisję powołuje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej. W skład komisji wchodzą: dziekan jako jej przewodniczący, kierownik studiów doktoranckich oraz co najmniej jeden pracownik naukowy z tytułem profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego. W obradach komisji z głosem doradczym mogą uczestniczyć samodzielni pracownicy naukowi, specjaliści w zakresie problematyki zgodnej z zainteresowaniami naukowymi kandydatów na studia doktoranckie, przedstawionymi w złożonej dokumentacji (pkt 5 h). W obradach komisji rekrutacyjnej, w charakterze obserwatora, ma prawo uczestniczyć przedstawiciel właściwego organu samorządu doktorantów.
 2. Termin i warunki rekrutacji podawane są do wiadomości publicznej w formie ogłoszeń prasowych, informacji wywieszonej w siedzibie oraz zamieszczonej na stronie internetowej Wydziału Nauk o Wychowaniu, w terminie do 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok akademicki, na jaki prowadzona jest rekrutacja.
 3. Do postępowania rekrutacyjnego mogą przystąpić osoby mające tytuł zawodowy magistra lub tytuł równorzędny uzyskany na podstawie odrębnych przepisów lub są beneficjentami programu „Diamentowy Grant”.
 4. Kandydat na studia doktoranckie obowiązkowo dokonuje rejestracji w systemie elektronicznej rekrutacji (IRK).
 5. Kandydat na studia doktoranckie obowiązany jest złożyć następujące dokumenty:
  • podanie o przyjęcie na studia doktoranckie z zaznaczeniem:
   • dyscypliny: PEDAGOGIKA lub PSYCHOLOGIA
   • trybu studiów: stacjonarne
   • czy kandydat ubiega się o przyjęcie na studia ze stypendium doktoranckim / bez stypendium – jeżeli kandydat zamierza ubiegać się o stypendium, winien złożyć wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego
  • kserokopia dowodu osobistego
  • CV
  • (i) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich bądź innych równorzędnych oraz suplement do dyplomu lub (ii) odpis dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem do dyplomu oraz certyfikat beneficjenta „Diamentowego Grantu” lub (iii) poświadczenie ukończenia III roku jednolitych studiów magisterskich wraz ze średnią ocen i certyfikat beneficjenta „Diamentowego Grantu”
  • udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, w tym średnia ocen z toku studiów (średnia ze studiów I i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich)
  • wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisany formularz podania i 2 zdjęcia
  • informacje o znajomości języków obcych poświadczone certyfikatami
  • opis zainteresowań naukowych kandydata w postaci wstępnego pomysłu na badania, które będą podstawą rozprawy doktorskiej (max. 3-5 stron znormalizowanego maszynopisu)
  • udokumentowane informacje o dotychczasowej aktywności naukowej, w szczególności o:
 • publikacjach – kserokopie stron tytułowych publikacji i spisu treści czasopisma lub książki, w których są one zamieszczone (w punktacji uwzględniane będą jedynie publikacje mieszczące się w obrębie dyscyplin pedagogika lub psychologia); publikacje powinny mieć afiliację (uczelnia, wydział, katedra/zakład), a jeżeli nie mają należy dołączyć oświadczenie o afiliacji; w przypadku publikacji w czasopismach należy podać ich punktację wg aktualnej listy czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • publikacjach przyjętych do druku (potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem wydawnictwa z informacją o afiliacji jak wyżej);
 • aktywnym (z wygłoszonym referatem / zaprezentowanym plakatem) udziale w konferencjach naukowych, potwierdzone zaświadczeniem organizatorów;

aktywności w kole naukowym, poświadczonej przez opiekuna naukowego koła;

udziale w realizacji projektu naukowo-badawczego lub edukacyjnego

nagrodach, konkursach, stypendiach naukowych, których jest laureatem

 • opinia samodzielnego pracownika naukowego (dotycząca projektowanej aktywności naukowo-badawczej kandydata) z klauzulą o wyrażeniu przez niego zgody na objęcie tej osoby opieką naukową na studiach, w przypadku pozytywnego wyniku postępowania rekrutacyjnego.
 1. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje analizę dokumentów złożonych przez kandydata oraz rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami.
 2. W rezultacie postępowania rekrutacyjnego powstaje ranking kandydatów. Ranking tworzony jest niezalenie dla każdej z dwu dyscyplin naukowych, na jakie prowadzony jest nabór i w ramach przyznanego dyscyplinie limitu miejsc, który wynosi: 10 miejsc dla dyscypliny PEDAGOGIKA i 10 miejsc dla dyscypliny PSYCHOLOGIA. Liczba uzyskanych punktów jest sumą punktów przyznanych kandydatowi na podstawie poniższego zestawienia:

 

Dokonania kandydata Liczba punktów  
1 Średnia ocen ze studiów I i II stopnia (łącznie) albo jednolitych studiów magisterskich:

 • 5,00-4,76 – 30 pkt
 • 4,75-4,51 – 20 pkt
 • 4,50-4,00 – 10 pkt
 • poniżej  4,00 – 0 pkt

W przypadku beneficjentów „Diamentowego Grantu” średnia dotyczy: (i) studiów I stopnia lub (ii) lat 1-3 jednolitych studiów magisterskich i punktowana jest wg powyższych zasad

Max.

30 pkt.

2 Udokumentowana aktywność publikacyjna:

 • prace opublikowane w czasopismach punktowane według aktualnej klasyfikacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (listy A,B,C)
 • rozdział w recenzowanej monografii – 5 pkt
 • recenzowana monografia – 25 pkt
 • inne publikacje oraz prace przyjęte do druku – 2 pkt
Suma punktów za publikacje
3 Znajomość języków obcych udokumentowana certyfikatem

Zgodnie z załącznikiem nr 1 (Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego) do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 26 września 2016 (Dz.U. 2016  poz. 1586)

 • B2 – 5 pkt za każdy język obcy
 • C2 – 10 pkt za każdy język obcy
 Suma punktów za certyfikaty językowe
4 Pozostała, udokumentowana aktywność akademicka, w tym:

 • uczestnictwo w konferencjach naukowych: przedstawienie referatu/plakatu na konferencji krajowej / międzynarodowej, potwierdzone certyfikatem uczestnictwa  – 10 pkt za każdą konferencję;
 • potwierdzona przez opiekuna naukowego działalność w kole naukowym i co najmniej jeden wygłoszony referat na konferencji kół naukowych  (potwierdzony przez organizatorów) – 10 pkt za całą działalność, bez względu na liczbę kół naukowych i referatów;
 • potwierdzona przez opiekuna naukowego działalność w kole naukowym – 5 pkt za całą działalność, bez względu na liczbę kół naukowych;
 • udział w realizacji projektu naukowo-badawczego lub edukacyjnego, potwierdzona przez kierownika projektu – 5 pkt za całą działalność, bez względu na liczbę projektów;
 • nagrody, konkursy, stypendia, których kandydat jest beneficjentem, np. „Diamentowy Grant”, Stypendium Naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego, potwierdzone certyfikatem/dyplomem/decyzją o przyznaniu  – 5 pkt za każde z wyróżnień
Suma punktów za aktywność akademicką
5 Wynik rozmowy kwalifikacyjnej, koncentrującej się wokół zainteresowań naukowych kandydata

 • każdy z 3 członków komisji dysponuje 10 pkt. – ocena rozmowy jest sumą punktów przyznanych kandydatowi przez członków komisji
Max.

30 pkt

 

 1. Decyzję o przyjęciu na studia doktoranckie podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie kolejności miejsc w rankingu, w zakresie limitu przyjęć dla każdej dyscypliny naukowej. Ostatnia osoba przyjęta na studia musi uzyskać w rozmowie kwalifikacyjnej nie mniej niż 10 punktów.
 2. Dla celów przyznania stypendium doktoranckiego na I roku studiów sporządza się jedną listę rankingową – łącznie dla osób przyjętych na studia w dyscyplinie pedagogika i dyscyplinie psychologia.
 3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne. Podstawą odwołania od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może być tylko wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji.