Pedagogika

W ramach Wydziału prowadzone są studia na kierunkach: pedagogika (stacjonarne i niestacjonarne) i psychologia (stacjonarne i niestacjonarne jednolite studia magisterskie). Obydwa kierunki uzyskały pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Studia na wymienionych kierunkach i specjalnościach proponują nowoczesną formułę kształcenia, która poza wykładami, ćwiczeniami i konwersatoriami pozwala studentom uczestniczyć w szerokim spektrum działań instytucjonalnych. Sprzyja także doskonaleniu kompetencji umożliwiających wielostronny indywidualny rozwój.

Studia dostarczają tym samym zarówno głębokich podstaw wykształcenia w pracy zawodowej, jak i umożliwiają kontynuowanie drogi badawczej na studiach doktoranckich.


STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3-LETNIE LICENCJACKIE) – STACJONARNE

Specjalności na kierunku PEDAGOGIKA wybierane od 4 semestru studiów:

 • Edukacja przez sztukę
 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
 • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
 • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (3-LETNIE LICENCJACKIE) – NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Specjalności na kierunku PEDAGOGIKA wybierane od 4 semestru studiów:

 • Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
 • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
 • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej

PROCEDURA WYBORU SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU PEDAGOGIKA, STUDIA I STOPNIA

Specjalność pedagogiczna wybierana jest przez studentki i studentów po zaliczeniu drugiego semestru. Specjalności realizowane są od IV semestru. Warunkiem utworzenia specjalności jest jej wybór przez co najmniej 30 osób na studiach stacjonarnych i 25 osób na studiach niestacjonarnych.

Maksymalny limit miejsc na studiach stacjonarnych wynosi 75, a na studiach niestacjonarnych 30. Wybór specjalności dokonuje się poprzez rejestrację w systemie USOS. W przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy liczbę miejsc na danej specjalności, o przyjęciu decydować będzie uzyskana przez studentkę, studenta średnia ocen z I roku studiów.

Jeśli uzyskana średnia ocen okaże się za niska, by studentka została przyjęta, student został przyjęty na wybraną specjalność, wówczas uczestniczy ona, on w kolejnej rejestracji na te specjalności, na których pozostały wolne miejsca.

Jeśli górny limit miejsc na danej specjalności nie zostanie przekroczony, a dolny zostanie wypełniony, zarejestrowani studenci zostają przyjęci bez weryfikacji średniej. Studentki i studenci, którzy do 30 listopada nie dokonają wyboru specjalności, zostaną zapisani na specjalność, na której będą wolne miejsca.

Uwaga!

 1.  Dodatkowym warunkiem przyjęcia studentki, studenta na specjalność Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej jest złożenie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do studiów na tej specjalności. Na zaświadczeniu lekarskim wymagana jest adnotacja lekarza „zdolna/zdolny do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną i pływania”.
 2. Studenta, student, która/y wybierze specjalność Edukacja przez sztukę, powinna posiadać/powinien posiadać predyspozycje muzyczne: słuch, poczucie rytmu, elementarne umiejętności śpiewu, a także wrażliwość plastyczną na formy i treści wizualne oraz potrzebę działań artystycznych.

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (2-LETNIE) – STACJONARNE

Specjalności na kierunku PEDAGOGIKA wybierane od 2 semestru studiów:

 • Edukacja przez sztukę
 • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
 • Pedagogika wieku dziecięcego
 • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
 • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (2-LETNIE) – NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Specjalności na kierunku PEDAGOGIKA wybierane od 2 semestru studiów:

 • Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej
 • Pedagogika wieku dziecięcego
 • Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem
 • Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej

PROCEDURA WYBORU SPECJALNOŚCI NA KIERUNKU PEDAGOGIKA, STUDIA II STOPNIA

Studentka, student w trakcie 1 semestru dokonuje wyboru specjalności do 15 grudnia, rejestrując się w systemie USOS. Specjalności będą realizowane od II semestru, pod warunkiem, że zostaną wybrane przez co najmniej 30 osób na studiach stacjonarnych i 25 osób na studiach niestacjonarnych.

Maksymalna liczba studentów danej specjalności wynosi na studiach stacjonarnych 60 osób, a na studiach niestacjonarnych 35 osób. Zapisy przebiegają według kolejności zgłoszeń i w sytuacji wypełnienia miejsc na danej specjalności, dalsze zapisy przestają być możliwe. Studentki i studenci, którzy do 15 grudnia nie dokonają wyboru specjalności, zostaną zapisani na specjalność, na której będą wolne miejsca.

Uwaga!

 1. Specjalność Pedagogika wieku dziecięcego może być wybierana wyłącznie przez absolwentki, absolwentów studiów I stopnia kierunku pedagogika o specjalnościach: pedagogika wieku dziecięcego, edukacja zintegrowana, edukacja przedszkolna, edukacja wczesnoszkolna, edukacja elementarna lub porównywalnych.
 2. Dodatkowym warunkiem przyjęcia studentki, studenta na specjalność Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej, jest złożenie zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do studiów na tej specjalności. Na zaświadczeniu lekarskim wymagana jest adnotacja lekarza „zdolna/zdolny do studiów ze zwiększoną aktywnością fizyczną i pływania”.
 3. Studentka, student, która/y wybierze specjalność Edukacja przez sztukę, powinna posiadać/ powinien posiadać predyspozycje: wrażliwość muzyczną, wrażliwość plastyczną na formy i treści wizualne oraz potrzebę działań artystycznych.