Rada Samorządu Doktorantów WNoW


Celem Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego jest niesienie pomocy obecnym i przyszłym Doktorantom i Doktorantkom Wydziału Nauk o Wychowaniu. Członkowie Rady, troszcząc się o nasze prawa, reprezentują Doktorantów na Radzie Wydziału i przed Kolegium Dziekańskim oraz podejmują inne działania dla wspólnego dobra Doktorantów. Jesteśmy otwarci na wszelkie opinie, sugestie i pomysły ze strony wszystkich Doktorantów.


Skład Wydziałowej Rady Doktorantów:

mgr Agata Marciniak (Przewodnicząca Wydziałowej Rady Doktorantów, Członkini Komisji Stypendialno–Socjalnej, Reprezentantka Doktorantów do Rady Wydziału w roli Obserwatora)

Absolwentka Wydziału Filozoficzno–Historycznego UŁ na kierunku Filozofia oraz Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ na kierunku Pedagogika. Doktorantka ostatniego roku Studiów Stacjonarnych 3–go stopnia Nauk Humanistycznych na Wydziale Filozoficzno–Historycznym UŁ (temat rozprawy: „Analiza chwytów erystycznych w trzech dialogach Platona: Protagorasie, Gorgiaszu i Teajtecie”). Od 2017 roku doktorantka Studiów Doktoranckich Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu. Ukończyła również studia podyplomowe „Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori” w Studium Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Laureatka Grantu Rektora UŁ. Działała aktywnie w Kole Naukowym Filozofów UŁ oraz w Kole Naukowym Filozofów i Okcydentalistów Instytutu Filozofii UŁ. Aktualna członkini Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Filozoficzno–Historycznego UŁ oraz wiceprezes z funkcją koordynatora ds. artystycznych i wizerunkowych Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ.

Zainteresowania naukowe:

 • Metody pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wyrażanie treści pedagogicznych, jak i propagowanie zasad pedagogiki w przekazach audiowizualnych
 • Pedagogika autorytarna, pedagogika antyautorytarna
 • Teoria perswazji oraz obrona przed manipulacją i ideologizacją myślenia
 • Oddziaływanie autorytetem, kreowanie granfalonu,
 • Logiczne aspekty myślenia potocznego, formalne reprezentacje światów możliwych, logiczne aspekty komunikowania się w języku naturalnym

e–mail: agata.marciniak.1988@gmail.com


mgr Katarzyna Okólska (V–ce Przewodnicząca Wydziałowej Rady Doktorantów, Członkini Komisji Stypendialno–Socjalnej)

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ na kierunku Pedagogika, w specjalności pedagogika resocjalizacyjna. Od 2017 roku doktorantka Studiów Doktoranckich Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ. Od lat aktywnie zaangażowana w działalność Naukowego Koła Resocjalizacji Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ. Była przewodnicząca tego Koła, a aktualnie prezes Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu. Wolontariuszka oddziału dziecięcego szpitala im. dr J. Babińskiego w Łodzi z ramienia fundacji Słonie na Balkonie.

Zainteresowania naukowe:

 • Działalność kuratorów sądowych w przebiegu kary ograniczenia wolności
 • Funkcjonowanie zakładów karnych w perspektywie studentów pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Najnowsze tendencje pokonywania uzależnienia od alkoholu
 • Przebieg oddziaływań resocjalizacyjnych kuratora sądowego w środowisku otwartym

e-mail: katarzynaokolska@gmail.com


dr Aleksandra Grotowska (V–ce Przewodnicząca Wydziałowej Rady Doktorantów, Członkini Komisji Doktoranckiej, Członkini Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów z głosem doradczym)

W 2012 roku ukończyła Studia stacjonarne 3-go stopnia w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym UŁ i uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy „Moralność mamci Dulskiej. Z problematyki macierzyństwa w twórczości Gabrieli Zapolskiej”. Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ na kierunku Psychologia oraz Wydziału Filologicznego UŁ na kierunku Filologia polska. Od 2017 roku doktorantka Studiów Doktoranckich Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ. Ukończyła również studia podyplomowe „Metody wspierania relacji międzyludzkich – coaching życiowy” na Wydziale Ekonomiczno–Socjologicznym UŁ. Działała aktywnie w Polskim Stowarzyszeniu Studentów i Absolwentów Psychologii, a także w Fundacji Serafin, zajmującej się psychoedukacją, związaną z depresją poporodową. Jako psycholog–praktyk i coach wspiera rodziny: matki, ojców, a także dzieci w rozwijaniu osobistego potencjału.

Zainteresowania naukowe:

 • Praktyczne i teoretyczne aspekty rodzicielstwa
 • Analiza psychologiczna dziewiętnastowiecznej i współczesnej twórczości literackiej
 • Psychologia prokreacji i badanie sposobów redukowania stresu u kobiet ciężarnych

e–mail: olagrotowska@gmail.com


mgr Maciej Jabłoński (Sekretarz Wydziałowej Rady Doktorantów, Członek Komisji Stypendialno–Socjalnej)

Magister psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna i zdrowia. Od 2017 roku doktorant Studiów Doktoranckich Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Obecnie jest w trakcie czteroletniego szkolenia z terapii poznawczo behawioralnej, organizowanego przez Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej w Warszawie we współpracy z Oxford Cognitive Therapy Center. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. na oddziale zaburzeń psychotycznych w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego, w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz w poradni rodzinnej. W ramach inicjatyw organizowanych przez Łódzką Fundację Psychoterapii zajmował się także poradnictwem psychologicznym oraz prowadził psychoterapię. Publikował artykuły popularnonaukowe z zakresu psychologii na portalu internetowym terapiapoludzku.org. Sekretarz w Kole Naukowych Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ.

Zainteresowania naukowe:

 • Poznawcze koncepcje zaburzeń psychicznych
 • Wczesne nieadaptacyjne schematy w ujęciu Young’a i ich znaczenie w przebiegu i efektach terapii osób uzależnionych od alkoholu

e–mail: jablonskimaciej1@gmail.com


mgr Sandra Ślusarek (Członkini Wydziałowej Rady Samorządu Doktorantów, Członkini Komisji Stypendialno–Socjalnej)

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ na kierunku Pedagogika, w specjalności pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej. Studentka studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Przymierza Rodzin w Warszawie na kierunku Specjalista Terapii Uzależnień. Od 2017 roku doktorantka Studiów Doktoranckich Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ. Angażuje się w inicjatywy na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży (stały wolontariat w Stowarzyszeniu MONAR – Ośrodku Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Ozorkowie dla Dzieci i Młodzieży, „Trener Osiedlowy”, wolontariat w świetlicy środowiskowej „Nie Nuda” w Ozorkowie itp.). Aktywna członkini Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ. Autorka artykułów naukowych do historycznego wydawnictwa VadeNobiscum. Prywatnie interesuje się sportem, szczególnie hokejem na trawie (była zawodniczka Klubu Sportowego Budowlani Łódź).

Zainteresowania naukowe:

 • Problematyka resocjalizacyjna (uzależnienia dzieci i młodzieży, inicjatywy sportowe jako forma przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, rola terapeuty w procesie leczenia, relacja terapeuta–pacjent)
 • Historia (w kontekście dzieci i młodzieży na przestrzeni wieków, I Wojna Światowa, II Wojna Światowa, dwudziestolecie międzywojenne, PRL)

e–mail: sandra.agnieszka.slusarek@gmail.com


Dane kontaktowe:

e–mail: rsd.wnow@gmail.com

Dyżury: poniedziałek, 11:00–13:00, sala 319 (budynek A)

Strona internetowa Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów: http://doktoranci.uni.lodz.pl/