Rada Samorządu Doktorantów WNoW


Celem Rady Samorządu Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego jest niesienie pomocy obecnym i przyszłym Doktorantom i Doktorantkom Wydziału Nauk o Wychowaniu. Członkowie Rady, troszcząc się o nasze prawa, reprezentują Doktorantów na Radzie Wydziału i przed Kolegium Dziekańskim oraz podejmują inne działania dla wspólnego dobra Doktorantów. Jesteśmy otwarci na wszelkie opinie, sugestie i pomysły ze strony wszystkich Doktorantów.


Skład Wydziałowej Rady Doktorantów na kadencję 2018-2020:

mgr Agata Marciniak (Przewodnicząca Wydziałowej Rady Doktorantów, Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Stypendialno-Socjalnej, Reprezentantka Doktorantów do Rady Wydziału)

Absolwentka Wydziału Filozoficzno–Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Filozofia oraz Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Pedagogika (specjalność: resocjalizacyjna). Doktorantka ostatniego roku Studiów Stacjonarnych 3–go stopnia Nauk Humanistycznych na Wydziale Filozoficzno–Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego (temat rozprawy: „Analiza chwytów erystycznych w trzech dialogach Platona: Protagorasie, Gorgiaszu i Teajtecie”). Od 2017 roku doktorantka Studiów Doktoranckich Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła również studia podyplomowe „Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami metody Montessori” w Studium Kształcenia Podyplomowego Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Kierownik projektu badawczego pt. „Wpływ różnych form przekazu w ramach metody teatru Kamishibai na percepcję prezentowanych treści u osób z niepełnosprawnością intelektualną”, który finansowany był w ramach Grantu Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie kieruje projektem pt. „Znaczenie epifanii i doświadczeń krystalizujących w wyborze drogi zawodowej pedagogów różnych specjalności” (nr B1811800002059.02) finansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji celowej dla młodych naukowców.
Działała aktywnie w Kole Naukowym Filozofów Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Kole Naukowym Filozofów i Okcydentalistów Instytutu Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2018 roku członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (Oddział PTP Warszawa), Koła Młodych Naukowców Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego oraz Stowarzyszenia PolDoc. Aktualna wiceprzewodnicząca Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Filozoficzno–Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego oraz prezes Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

Zainteresowania naukowe:

 • Metody pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wyrażanie treści pedagogicznych, jak i propagowanie zasad pedagogiki w przekazach audiowizualnych
 • Pedagogika autorytarna, pedagogika antyautorytarna
 • Teoria perswazji oraz obrona przed manipulacją i ideologizacją myślenia
 • Oddziaływanie autorytetem, kreowanie granfalonu, zjawisko prekariatu
 • Logiczne aspekty myślenia potocznego, formalne reprezentacje światów możliwych, logiczne aspekty komunikowania się w języku naturalnym

e–mail: agata.marciniak.1988@gmail.com


mgr Gabriela Dobińska (V-ce Przewodnicząca Wydziałowej Rady Doktorantów)

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Pedagogika (specjalność: resocjalizacyjna) oraz studiów podyplomowych na Uniwersytecie Łódzkim z zakresu Oligofrenopedagogiki – Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Wyróżniona medalem „Za chlubne studia”. Asystent w Pracowni Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego, zaś od 2017 roku również doktorantka Studiów Doktoranckich Pedagogiki i Psychologii na wspomnianym Wydziale. Przygotowywana przez nią praca doktorska zorientowana jest wokół tematyki świata społecznego wychowawców młodzieżowych ośrodków wychowawczych, zaś w centrum postawiono: relacje wychowawca – wychowanek w kryzysie izolacyjnym, budowanie przestrzeni osobistej i zawodowej wychowawców (pedagogów), rozważania na temat wiedzy ukrytej (tacit knowlegde) i jej roli w budowaniu tożsamości zawodowej wychowawców.

W roku akademickim 2017/2018 wraz z mgr Angeliką Cieślikowską-Ryczko kierowała projektem pt. „Terenowa praca kuratora sądowego w perspektywie badań wizualnych. Badawcza synergia narracji z obrazem”, który finansowany był z Dotacji celowej na badania naukowe Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Obecnie realizuje projekt badawczy pt. „Znaczenie epifanii i doświadczeń krystalizujących w wyborze drogi zawodowej pedagogów różnych specjalności” (nr B1811800002059.02) finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji celowej dla młodych naukowców.

Od 2018 roku wiceprezes Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

Zainteresowania naukowe:

 • Koncepcja światów społecznych
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Twórcza resocjalizacja
 • Readaptacja społeczna byłych wychowanków placówek resocjalizacyjnych
 • Funkcjonowanie ośrodków resocjalizacyjno-rewalidacyjnych dla młodzieży niedostosowanej społecznie

e-mail: gabriela.matczak@uni.lodz.pl


mgr Katarzyna Okólska (V–ce Przewodnicząca Wydziałowej Rady Doktorantów, Członkini Wydziałowej Komisji Stypendialno–Socjalnej)
Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Pedagogika, w specjalności pedagogika resocjalizacyjna. Od 2017 roku doktorantka Studiów Doktoranckich Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2018 roku pedagog w Oddziale Dziecięcym szpitala im. dr J. Babińskiego w Łodzi. Od 2018 roku wiceprezes Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Wolontariuszka w Fundacji Słonie na Balkonie.

Zainteresowania naukowe:

 • Readaptacja społeczna skazanych
 • Praca kuratorów sądowych w przebiegu kary ograniczenia wolności
 • Najnowsze tendencje pokonywania uzależnienia od alkoholu
 • Doświadczenia rodzin osób dorosłych, uzależnionych od alkoholu
 • Oddziaływania o charakterze resocjalizacyjnym kuratora sądowego w środowisku otwartym
 • Metodologia teorii ugruntowanej

e-mail: katarzynaokolska@gmail.com


mgr Magdalena Szmytke (Przedstawicielka Doktorantów w Uczelnianej Radzie Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego)

Absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaka Kopernika w Toruniu, gdzie ukończyła studia z Kognitywistyki, a także z Pedagogiki ze specjalnością resocjalizacja. W roku akademickim 2016/2017 odbyła staż naukowy w Szkole Psychologii na Uniwersytecie w Cardiff (Wielka Brytania).
Od 2017 doktorantka Studiów Doktoranckich Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje jako asystent naukowy w Interdyscyplinarnym Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przy projekcie pt. „NeuroPerKog: rozwój słuchu fonematycznego oraz pamięci roboczej u niemowląt i dzieci”. Od 2017 roku aktywna członkini Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ.

Zainteresowania naukowe:

 • Metody neuroobrazowania i zastosowanie nowoczesnych technologii w badaniach naukowych tj. eye tracking, EEG, VR
 • Neuronauka rozwoju poznawczego u niemowląt i dzieci
 • Rozwój potencjału człowieka w ciągu całego życia, od okresu niemowlęcego do późnej starości
 • Statystyczna analiza danych i metodologia badań

e-mail: szmytkemagdalena@gmail.com


mgr Ewa Kruszyńska (Członkini Wydziałowej Komisji Stypendialno-Socjalnej)

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Pedagogika, w zakresie pedagogiki wieku dziecięcego. Ukończyła również studia podyplomowe „Nowoczesne metody wychowania przedszkolnego z metodyką nauczania języka obcego” w Wyższej Szkole Informatyki w Łodzi, a także, „Zarządzanie i Marketing” w Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi oraz „Marketing kultury” na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2018 roku doktorantka Studiów Doktoranckich Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.
Jest także absolwentką Międzynarodowego Szkolenia dla Operatorów Kultury organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury i Association Marcel Hicter w zakresie zarządzania strategicznego. Zawodowo związana z instytucjami kultury. Od 2018 roku członkini Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

Zainteresowania naukowe:

 • Kierunki krajowej polityki edukacyjnej w zakresie wspierania rozwoju uczniów zdolnych
 • Diagnozowane potencjału uczniów zdolnych
 • Wspomaganie rozwoju uczniów zdolnych szczególnie w kontekście syndromu nieadekwatnych osiągnięć szkolnych
 • Rola nauczyciela w procesie dydaktycznego wspierania rozwoju uczniów zdolnych
 • Pozaszkolne formy wspierania rozwoju dzieci uzdolnionych

e–mail: kruszynska.ewa@gmail.com


mgr Marta Korporowicz (Członkini Wydziałowej Komisji Stypendialno-Socjalnej)

Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Psychologia. Ukończyła także studia podyplomowe „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi” na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2018 roku doktorantka Studiów Doktoranckich Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.
Od 2018 roku członkini Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Pracuje jako wychowawca i psycholog w Świetlicy Gniazdo oraz jako biegły psycholog w Trybunale Metropolitalnym Łódzkim.

Zainteresowania naukowe:

 • Niepełnosprawność dzieci, młodzieży i dorosłych
 • Metody pracy z rodzinami przeżywającymi trudności
 • Zasoby osobiste i stresory zawodowe terapeutów dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi

e-mail:


dr Aleksandra Grotowska (Członkini Komisji Doktoranckiej)

W 2012 roku ukończyła Studia stacjonarne 3-go stopnia w zakresie językoznawstwa, literaturoznawstwa i kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego i uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych na podstawie rozprawy „Moralność mamci Dulskiej. Z problematyki macierzyństwa w twórczości Gabrieli Zapolskiej”. Absolwentka Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Psychologia oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego na kierunku Filologia polska. Od 2017 roku doktorantka Studiów Doktoranckich Pedagogiki i Psychologii na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła również studia podyplomowe „Metody wspierania relacji międzyludzkich – coaching życiowy” na Wydziale Ekonomiczno–Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Działała aktywnie w Polskim Stowarzyszeniu Studentów i Absolwentów Psychologii, a także w Fundacji Serafin, zajmującej się psychoedukacją, związaną z depresją poporodową. Jako psycholog–praktyk i coach wspiera rodziny: matki, ojców, a także dzieci w rozwijaniu osobistego potencjału.

Zainteresowania naukowe:

 • Praktyczne i teoretyczne aspekty rodzicielstwa
 • Analiza psychologiczna dziewiętnastowiecznej i współczesnej twórczości literackiej
 • Psychologia prokreacji i badanie sposobów redukowania stresu u kobiet ciężarnych

e–mail: olagrotowska@gmail.com


Dane kontaktowe:
e–mail: rsd.wnow@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/RSDWNoWUL
siedziba: sala 319 (budynek A)
dyżury przewodniczącej: wtorki, 15:30–17:00, sala 212 (budynek B)
Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów UŁ: http://doktoranci.uni.lodz.pl/