Jakość kształcenia


Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia (kadencja 2016-2020)

prof. nadzw. dr hab. Alina Wróbel
prof. nadzw. dr hab. Monika Wiśniewska-Kin
prof. nadzw. dr hab. Jan Chodkiewicz
dr Arkadiusz Kaźmierczak
mgr Agnieszka Śliwerska (sekretarz)
Elżbieta Kukuła (przedstawiciel pracodawców) 
Paulina Pawlik (przedstawiciel studentów)


STRATEGIA WYDZIAŁU NAUK O WYCHOWANIU UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO NA LATA 2017-2020


STRATEGIA WYDZIAŁU NAUK O WYCHOWANIU UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO NA LATA 2010-2015


WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE NAUK O WYCHOWANIU UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO(pdf)

Załączniki do Wydziałowego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego:

Uwaga

Zakres i specyfikę praktyk stanowiących podstawę do realizacji przygotowania pedagogicznego określa Rozporządzenie Ministra Eduakcji Narodowe z dnia 12 marca 2009 r. z późnieszyni zmianami (DZ.U z 2015 r. poz 1264). Zgodnie z nim, aby posiadać przygotowanie pedagogiczne, należy zrealizować co najmniej 150 godzin praktyk w instytucjach systemu oświaty. Wykaz instytucji stanowiących system oświaty zawarto w Ustawie z dna 7 września 1991 r. (dz.U. z 2015r. poz. 2156)

Posiadanie przygotowania pedagogicznego obowiązuje w przypadku zatrudnienia na stanowisku nauczyciela, np. nauczyciela w przedszkolu, szkole podastawowe, szkole ponadpodstawowej, placówkach wychowania pozaszkolnego; nauczyciela-pedagoga, nauczyciela-psychologa, nauczyciela-logopedy, nauczyciela-doradcy zawodowego.


Regulaminy praktyk pedagogicznych śródrocznych na studiach stacjonarnych I stopnia

Regulamin praktyk pedagogicznych śródrocznych dla specjalności:

Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Edukacja przez sztukę

Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej


Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej:

Praktyka diagnostyczna (II rok)

Praktyka metodyczna (III rok)

Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem

Pedagogika resocjalizacyjna


Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej

Praktyka dydaktyczna (II rok)

Praktyka dydaktyczna i asystencka (III rok)

ZAŁĄCZNIK NR 2

Regulaminy praktyk pedagogicznych ciągłych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia

Regulaminy praktyk pedagogicznych ciągłych na studiach I stopnia dla specjalności:


Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne:

Studia stacjonarne I stopnia:

Praktyka pedagogiczna w przedszkolu
Praktyka pedagogiczna w szkole

Studia niestacjonarne I stopnia:

Praktyka pedagogiczna w przedszkolu
Praktyka pedagogiczna w szkole


Edukacja przez sztukę:

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia


Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej:

Studia stacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia


Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej:

            Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia:

Praktyka metodyczna
Praktyka dyplomowa (seminarium licencjackie)


Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem:

           Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia


Pedagogika resocjalizacyjna:

Studia stacjonarne I stopnia
Studia niestacjonarne I stopnia


Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej:

Studia stacjonarne I stopnia:

Praktyka dydaktyczna w szkole podstawowej (klasy I-III)
Praktyka dydaktyczna w szkole podstawowej (klasy IV-VI)

Studia niestacjonarne I stopnia:

Praktyka dydaktyczna w szkole podstawowej (klasy I-VI)
Praktyka dydaktyczna i asystencka (IKF)


ZAŁĄCZNIK NR 3

Regulaminy praktyk pedagogicznych ciągłych na studiach II stopnia

Regulaminy praktyk pedagogicznych ciągłych na studiach II stopnia dla specjalności:


Pedagogika wieku dziecięcego:

Studia stacjonarne II stopnia:

Praktyka pedagogiczna w przedszkolu lub w szkole

Studia niestacjonarne II stopnia:

Praktyka pedagogiczna w przedszkolu lub szkole


Edukacja przez sztukę:

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia

Pedagogika społeczna w zakresie pracy opiekuńczej i socjalno-wychowawczej:

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia


Pedagogika w zakresie opieki i terapii pedagogicznej:

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:

Praktyka asystencka

Praktyka diagnostyczno-metodyczna


Pedagogika w zakresie edukacji dorosłych z coachingiem:

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia


Pedagogika resocjalizacyjna:

Studia stacjonarne II stopnia

Studia niestacjonarne II stopnia


Pedagogika kultury fizycznej i zdrowotnej:

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia:

Praktyka dydaktyczna w gimnazjum (I rok)

Praktyka dydaktyczna w liceum (II rok)


ZAŁĄCZNIK NR 4

Formy realizacji i cele praktyk pedagogicznych śródrocznych i ciągłych


ZAŁĄCZNIK NR 5

Regulamin praktyki zawodowej ciągłej na kierunku psychologia na Wydziale Nauk o Wychowaniu 

Sylabus praktyki zawodowej ciągłej na kierunku psychologia na Wydziale Nauk o Wychowaniu (studia stacjonarne i niestacjonarne) 


ZAŁĄCZNIK NR 6

Procedura określająca organizację praktyk pedagogicznych i zawodowych na Wydziale Nauk o Wychowaniu (obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2012/2013) 


ZAŁĄCZNIK NR 7

Procedura zawierająca regulamin zwalniania studentów z praktyk ciągłych (pedagogicznych i zawodowych) na Wydziale Nauk o Wychowaniu


ZAŁĄCZNIK NR 8

Procedura postępowania przy zwalnianiu studentów z praktyk ciągłych (pedagogicznych i zawodowych) na Wydziale Nauk o Wychowaniu