Procedura


PROCEDURA DOKTORYZOWANIA ( w zakresie pedagogiki / w zakresie psychologii )

Warunki wszczęcia przewodu doktorskiego

Obowiązujące regulacje prawne:

 1. Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz  o stopniach i tytule w zakresie sztuki (z póź . zm.).
 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 1586).

Kandydaci do otwarcia przewodu doktorskiego na podstawie rozprawy doktorskiej, rozumianej zgodnie z art. 13.1, Ustawy z dnia 14 marca 2013 o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (z póź. zm.) winni złożyć w Dziekanacie koncepcję rozprawy doktorskiej, która zawiera:

proponowany temat i strukturę rozprawy doktorskiej,
prezentację teoretycznych i metodologicznych podstaw rozprawy doktorskiej,
wykaz bibliografii lub informacje o bazie źródłowej i stopniu zaawansowania w gromadzeniu materiału badawczego.

Warunkiem wszczęcia przewodu doktorskiego jest przyjęcie do druku co najmniej jednej publikacji naukowej w recenzowanym czasopiśmie naukowym w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez Ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami (art. 11.2 Ustawy).


Wraz z koncepcją rozprawy doktorskiej należy przedstawić następujące dokumenty:

 • wniosek kandydata o wszczęcie przewodu doktorskiego skierowany do Dziekana Wydziału z propozycją tematu rozprawy doktorskiej ze wskazaniem obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej, w zakresie której ma być otwarty przewód doktorski, propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora, ewentualnie propozycję osoby do pełnienia funkcji promotora pomocniczego, propozycję zakresu egzaminów doktorskich.
 • kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony internetowej UŁ),
 • życiorys naukowy,
 • odpis dyplomu magisterskiego,
 • wykaz publikacji,
 • pisemne zobowiązanie do pokrycia kosztów przewodu (nie dotyczy pracowników Wydziału Nauk o  Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego),
 • jeśli kandydat nie jest absolwentem magisterskich studiów pedagogicznych – protokół kolokwium z pedagogiki,

Kandydat może załączyć do wniosku o wszczęcie przewodu:

 • kopię certyfikatu potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego (wykaz certyfikatów stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia 26.09.2016 r.)
 • wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w innym języku niż język polski.

Zgodnie z decyzją Stałej Komisji Rady Wydziału ds. Przewodów Doktorskich z dnia 18.10.2012 r. na Wydziale Nauk o Wychowaniu wszczęcie przewodu doktorskiego następuje po:

 1. recenzji wewnętrznej, złożonej przez kandydata dokumentacji i koncepcji rozprawy doktorskiej, wykonanej przez członka Stałej Komisji Rady Wydziału ds. Przewodów Doktorskich,
 2. prezentacji koncepcji rozprawy doktorskiej przez kandydata przed Stałą Komisją Rady Wydziału ds. Przewodów Doktorskich (bez względu na wynik recenzji wewnętrznej).

Decyzję o wszczęciu przewodu doktorskiego podejmuje Rada Wydziału Nauk o Wychowaniu na podstawie rekomendacji Stałej Komisji Rady Wydziału ds. Przewodów Doktorskich.


Obsługą administracyjną przewodów doktorskich na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ zajmuje się Kierownik Dziekanatu mgr Iwona Jarosz-Śnieżek, tel. (0-42) 665 57 22 lub 665 57 10.


Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności  w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 1842).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 3 października 2014 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 1383)

Szczegółowy tryb i warunki przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora określa Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22  września 2011 roku, zmieszczone w Dzienniku Ustaw nr. 204 z 2011 roku


Wykaz prac doktorskich obronionych na Wydziale Nauk o Wychowaniu od roku 1995