Streszczenia i recenzje prac


mgr Joachim Paweł Glier „Znaczenie obecności rodzica i wychowawcy w procesie wychowania dziecka. Podejście hermeneutyczne”, przygotowana pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Bogusław Śliwerski dr h. c. multi, Uniwersytet Łódzki, 2019


mgr Mateusz Hauk „Czynniki warunkujące zadowolenie z pracy – weryfikacja zmodyfikowanej koncepcji właściwości pracy Hackmana i Oldhama”, przygotowana pod kierunkiem prof. nadzw. dr hab. Jana Chodkiewicza oraz dr Marty Znajmieckiej-Sikory., Uniwersytet Łódzki, 2018


mgr Justyna Sztobryn-Bochomulska „Tanatos w literaturze dziecięcej i jego pedagogiczny wymiar”, przygotowana pod kierunkiem dr hab. prof. UŁ Anny Walczak, Uniwersytet Łódzki, 2018


mgr Paulina Szymańska: „Psychospołeczne uwarunkowania jakości relacji między rodzeństwem we wczesnej dorosłości „, napisana pod kierunkiem naukowym dr hab. Grażyny Poraj, prof. nadzw. UŁ


mgr Piotr Kędzia: „Działalność wychowawcza i oświatowo-kulturalna polskich stowarzyszeń sportowych w Łodzi w okresie Drugiej Rzeczypospolitej”, napisana pod kierunkiem naukowym dra hab. Grzegorza Michalskiego – prof. nadzw. UŁ


mgr Monika Chmielecka: „Doświadczenia uczenia się w coachingu. Interpretacja w kontekście teorii transformatywnego uczenia się”, napisana pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Dubas – prof. nadzw. UŁ


mgr Aleksandra Sieczych-Kukawska: „Integracja języka angielskiego z edukacją artystyczną na poziomie edukacji wczesnoszkolnej” – napisana pod kierunkiem dr hab. Mirosławy Zalewska-Pawlak prof. nadzw. UŁ


mgr Izabela Kamińskia-Jatczak „Tożsamość profesjonalna w narracjach asystentów rodziny”– napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Ewy Marynowicz-Hetki


mgr Małgorzata Wójcik „Tworzenie wiedzy w praktykach pedagogicznych – między praktyką i teorią” – napisana pod kierunkiem prof. zw. dra hab. Kazimierza Szmydta


mgr Ewa Kos „Warunki uczestnictwa społecznego w doświadczeniach biograficznych kobiet odnoszących sukcesy zawodowe” – napisana pod kierunkiem dr hab. Danuty Urbaniak–Zając  prof. nadzw. UŁ


mgr Wojciech Świtalski „Uczenie się dorosłych w zabawie – perspektywa andragogiczna” – napisana pod kierunkiem dr hab.  Elżbiety Kowalskiej-Dubas – prof. nadzw. UŁ


mgr Monika Wojtczak Przestrzeń społeczna szkoły – rekonstrukcja z punktu widzenia podejść mediacyjnych” – napisana pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Ewy Marynowicz-Hetki