Doktorat studia doktoranckie przed 2019/20

Procedura doktoryzowania krok po kroku dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie na UŁ przed rokiem akad. 2019/2020
(przepisy przejściowe – § 17 Regulaminu określającego szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora… w UŁ)

Studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na zasadach dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Do osób, które rozpoczęły studia doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem art. 179 ust. 7-9 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 poz. 1669).

FAZA WSTĘPNA POSTĘPOWANIA

ETAP 1 – ZAPOZNANIE SIĘ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWNYMI

Uchwałą nr 660 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 27.01.2020. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim, zawierającą:
Regulamin nadawania stopni naukowych wraz z załącznikami.

ETAP 2- SKOMPLETOWANIE I DOSTARCZENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO BIURA DS. ROZWOJU WNOW

Wymagany dokument:

Wniosek o wyznaczenie promotora wszczyna postępowanie doktorskie_doktoranci 2019-2020- załącznik nr 12

Dokumenty można dostarczyć osobiście, przez upoważnione osoby trzecie lub pocztą na adres: Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, pok.110 budynek A, mgr Marzena Bort-Szczepkowska.
Proszę pamiętać o podpisaniu niezbędnych dokumentów.

ETAP 3 – KOMISJA W DRODZE POSTANOWIENIA WYZNACZA PROMOTORA/ PROMOTORÓW. ROZPRAWA DOKTORSKA MUSI ZOSTAĆ SFINALIZOWANA OBRONĄ DO 31 GRUDNIA 2023 R.

ETAP 4 – EGZAMINY DOKTORSKIE W ZAKRESIE DYSCYPLINY WIODĄCEJ, DYSCYPLINY DODATKOWEJ

W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia doktora na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w art. 1, efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzane na zasadach dotychczasowych.

Komisja powołuje, w drodze postanowienia, komisje do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie:

dyscypliny wiodącej odpowiadającej przedmiotowi rozprawy doktorskiej – w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej, a także promotora lub promotorów rozprawy doktorskiej;

dyscypliny dodatkowej – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej lub nabyła uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego i prowadzi działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej.

W przypadku niezdania jednego z egzaminów doktorskich komisja na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora, może wyrazić zgodę na powtórne zdawanie tego egzaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy. Wniosek, o którym mowa w tym przepisie można złożyć tylko raz.
Jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie nie przystąpi do egzaminów doktorskich albo nie złoży wniosku o wszczęcie postępowania (o którym mowa poniżej), komisja może podjąć decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

ETAP 5 – PRZEDŁOŻENIE ROZPRAWY PROMOTOROWI I SPORZĄDZENIE OPINII PRZEZ PROMOTORA

Doktorant ubiegający się o nadanie stopnia doktora musi przedłożyć promotorowi rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem (w wersji papierowej i elektronicznej) w celu sporządzenia pisemnej opinii.
Przed wydaniem opinii promotor sprawdza rozprawę doktorską z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego.

W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora przedkłada promotorowi lub promotorom, wraz z rozprawą doktorską, oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie.

W przypadku, gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów.

Oświadczenia te stanową załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i powinien zostać dołączony do opinii sporządzanej przez promotora.

POSTĘPOWANIE WŁAŚCIWE

ETAP 6 – ZŁOŻENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

Doktorant składa:

Rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem we właściwym języku w 4 egzemplarzach wraz z ich zapisem na elektronicznym nośniku danych.

Pozytywną opinią promotora lub promotorów wraz z raportem z systemu antyplagiatowego, lub oświadczeniami współautorów (załącznik nr 2), o których mowa w etapie 4

Dwa egzemplarze podpisanego oświadczenia w sprawie udostępnienia rozprawy doktorskiej zdeponowanej w Repozytorium UŁ – załącznik nr 3.

ETAP 7 – WYZNACZENIE RECENZENTÓW

Komisja w drodze postanowienia powołuje trzech recenzentów (recenzję przedstawia się w wersji papierowej w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia rozprawy doktorskiej. Recenzja zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę rozprawy doktorskiej).

ETAP 8 – DOPUSZCZENIE DO OBRONY

Do obrony może być dopuszczona osoba, która uzyskała pozytywne recenzje od co najmniej dwóch recenzentów oraz spełniła wymagania, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 5 ustawy .
Stopień naukowy nadaje się osobie, która:

 1. posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;
 2. uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
 3. posiada w dorobku co najmniej:
  • artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b, lub
  • monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, albo rozdział w takiej monografii, lub
  • dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu;
 4. przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską;
 5. spełniła inne wymagania określone przez podmiot doktoryzujący
 6. Komisja powołuje komisję doktorską oraz wyznacza termin obrony w postanowieniu o dopuszczeniu do obrony rozprawy doktorskiej.

ETAP 9 – OBRONA

Obrona odbywa się na posiedzeniu komisji doktorskiej otwartym dla publiczności. W posiedzeniu bierze udział co najmniej jeden recenzent i promotor.

W posiedzeniu komisji doktorskiej może uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu, promotor pomocniczy.

Po przedstawieniu przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora głównych założeń i wyników rozprawy doktorskiej (autoreferat), przewodniczący komisji doktorskiej zarządza przedstawienie recenzji, a następnie otwiera dyskusję. W razie nieobecności recenzenta recenzję przedstawia przewodniczący komisji doktorskiej albo wskazany przez niego członek tej komisji.

Podczas obrony prawo zadawania pytań osobie ubiegającej się o nadanie stopnia doktora przysługuje wszystkim obecnym podczas posiedzenia. Przewodniczący komisji doktorskiej może uchylić zadane pytanie, jeżeli nie ma ono istotnego znaczenia dla sprawy.

Po zakończeniu obrony, na posiedzeniu niejawnym, komisja doktorska wydaje postanowienie w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej. Postanowienie o odmowie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej wymaga uzasadnienia.

ETAP 10 – DECYZJA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA

Przewodniczący komisji doktorskiej przedstawia przewodniczącemu komisji postanowienie w sprawie przyjęcia obrony wraz z protokołem w terminie 7 dni od dnia wydania tego postanowienia. Komisja wydaje decyzję w sprawie nadania stopnia doktora w terminie 30 dni od otrzymania postanowienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

Opracowano w oparciu o materiały źródłowe:

uchwałę nr 660 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim.

Dz.U.2018.0.1668 – Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).