Doktorat eksternistyczny

Procedura doktoryzowania krok po kroku w trybie eksternistycznym w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinach: pedagogika lub psychologia (nowe postępowanie – od 01.10.2019)

Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej (art. 190 Dz.U.2018.0.1668)

 1. Opieka naukowa nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej jest sprawowana przez promotora lub promotorów albo przez promotora i promotora pomocniczego.
 2. W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora wyznacza się 3 recenzentów spośród osób niebędących pracownikami podmiotu doktoryzującego oraz uczelni, instytutu PAN, instytutu badawczego albo instytutu międzynarodowego, których pracownikiem jest osoba ubiegająca się o stopień doktora.
 3. Recenzenci sporządzają recenzje rozprawy doktorskiej w terminie 2 miesięcy od dnia jej doręczenia.
 4. Promotorem i recenzentem może być osoba posiadająca stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora, a promotorem pomocniczym – osoba posiadająca stopień doktora.
 5. Promotorem i recenzentem może być osoba niespełniająca warunków określonych w ust. 4, która jest pracownikiem zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, jeżeli organ, o którym mowa w art. 178 ust. 1, uzna, że osoba ta posiada znaczące osiągnięcia w zakresie zagadnień naukowych, których dotyczy rozprawa doktorska.
 6. Promotorem nie może zostać osoba, która w okresie ostatnich 5 lat:
  1) była promotorem 4 doktorantów, którzy zostali skreśleni z listy doktorantów z powodu negatywnego wyniku oceny śródokresowej, lub
  2) sprawowała opiekę nad przygotowaniem rozprawy przez co najmniej 2 osoby ubiegające się o stopień doktora, które nie uzyskały pozytywnych recenzji, o których mowa w art. 191 dopuszczenie do obrony rozprawy doktorskiej ust. 1.

FAZA WSTĘPNA POSTĘPOWANIA

Warunkiem koniecznym jest posiadanie tytułu zawodowego magistra dającego prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała.

ETAP 1 – ZAPOZNANIE SIĘ Z PRZEPISAMI

Uchwałą nr 660 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 27.01.2020. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim, zawierającą

oraz

Wykazem Członków Komisji Uniwersytetu Łódzkiego do spraw stopni naukowych w dyscyplinach pedagogika i psychologia (od 1.10.2019 r.), spośród których możesz wybrać swojego promotora, w zależności od obszaru własnych zainteresowań badawczych

Komisja Uniwersytetu Łódzkiego
do spraw stopni naukowych w dyscyplinach pedagogika i psychologia (od 1.10.2019 r.).

 1. prof. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając – przewodnicząca
 2. prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz
 3. dr hab. Aneta Bołdyrew, prof. UŁ
 4. dr hab. Jolanta Bonar, prof. UŁ
 5. dr hab. Jan Chodkiewicz, prof. UŁ
 6. dr hab. Mariusz Granosik, prof. UŁ
 7. dr hab. Iwona Janicka, prof. UŁ
 8. dr hab. Magda Karkowska, prof. UŁ
 9. prof. dr hab. Elżbieta Kowalska-Dubas
 10. dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny, prof. UŁ
 11. dr hab. Dorota Merecz-Kot, prof. UŁ
 12. dr hab. Iwonna Michalska, prof. UŁ
 13. dr hab. Grzegorz Michalski, prof. UŁ
 14. prof. dr hab. Nina Ogińska-Bulik
 15. dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz, prof. UŁ
 16. dr hab. Dorota Podgórska-Jachnik, prof. UŁ
 17. dr hab. Grażyna Poraj, prof. UŁ
 18. dr hab. Aneta Rogalska-Marasińska, prof. UŁ
 19. dr hab. Joanna Sosnowska, prof. UŁ
 20. dr hab. Renata Szczepanik, prof. UŁ
 21. dr hab. Beata Szczepańska, prof. UŁ
 22. prof. dr hab. Krzysztof Szmidt
 23. prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
 24. dr hab. Waldemar Świętochowski, prof. UŁ
 25. dr hab. Monika Talarowska, prof. UŁ
 26. dr hab. Lucyna Telka, prof. UŁ
 27. dr hab. Anna Walczak, prof. UŁ
 28. dr hab. Katarzyna Walęcka-Matyja, prof. UŁ
 29. dr hab. Arkadiusz Wąsiński, prof. UŁ
 30. dr hab. Monika Wiśniewska-Kin, prof. UŁ
 31. dr hab. Alina Wróbel, prof. UŁ
 32. dr hab. Monika Wróbel, prof UŁ

Problematyka badawcza pracowników samodzielnych WNoWdo pobrania załącznik

ETAP 2 – SPRECYZOWANIE PRZEWIDYWANEGO TEMATU PRACY DOKTORSKIEJ I WYBRANIE POTENCJALNEGO PROMOTORA

ETAP 3 – SKOMPLETOWANIE I DOSTARCZENIE WYMAGANYCH DOKUMENTÓW DO BIURA DS. ROZWOJU WNOW

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wyznaczenie promotora – załącznik nr 7,
  UWAGA! Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia naukowego doktora w trybie prowadzenia postępowania może przed złożeniem rozprawy tylko raz złożyć wniosek do Przewodniczącego komisji o zmianę promotora
 2. Oświadczenie promotora – załącznik nr 4
 3. Informacje o dorobku naukowym
 4. Odpis dyplomu (lub kserokopie za zgodność z oryginałem poświadczony przez podmiot wydający dokument)
 5. Kwestionariusz osobowy – załącznik nr 6
 6. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO – załącznik nr 11
  Dokumenty można dostarczyć osobiście, przez upoważnione osoby trzecie lub pocztą na adres: Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ, ul. Pomorska 46/48, 91-408 Łódź, pok.110 budynek A, mgr Marzena Bort-Szczepkowska.
  Proszę pamiętać o podpisaniu niezbędnych dokumentów.

ETAP 4 – KOMISJA W DRODZE POSTANOWIENIA WYZNACZA PROMOTORA/ PROMOTORÓW ORAZ TERMIN NA PRZYGOTOWANIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ, KTÓRY NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 4 LAT OD DNIA POWOŁANIA PROMOTORA.

ETAP 5 – EGZAMINY DOKTORSKIE W ZAKRESIE DYSCYPLINY WIODĄCEJ, DYSCYPLINY DODATKOWEJ

Stopień doktora nadaje się osobie, która uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK. Efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2.
Komisja powołuje, w drodze postanowienia, komisje do przeprowadzenia egzaminów doktorskich w zakresie:

 • dyscypliny wiodącej odpowiadającej przedmiotowi rozprawy doktorskiej – w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej lub osób, które nabyły uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego i prowadzą działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej, a także promotora lub promotorów rozprawy doktorskiej;
 • dyscypliny dodatkowej – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora w zakresie dziedziny nauki, do której należy ta dyscyplina naukowa lub stopień doktora habilitowanego w zakresie tej dyscypliny naukowej lub nabyła uprawnienia równoważne uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego i prowadzi działalność naukową lub dydaktyczną w zakresie tej dyscypliny naukowej.

Egzaminy doktorskie są oceniane według skali ocen określonych w regulaminach szkół doktorskich. W przypadku niezdania jednego z egzaminów doktorskich komisja na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora, może wyrazić zgodę na powtórne zdawanie tego egzaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie trzech miesięcy od dnia przystąpienia do tego egzaminu po raz pierwszy.

Wniosek, o którym mowa w tym przepisie można złożyć tylko raz. Jeżeli osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora w wyznaczonym terminie nie przystąpi do egzaminów doktorskich albo nie złoży wniosku o wszczęcie postępowania (o którym mowa poniżej), komisja może podjąć decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora.

Po zdaniu egzaminów przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora, promotor w terminie 14 dni od dnia ostatniego egzaminu przedstawia komisji wyniki weryfikacji efektów uczenia się zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego Regulaminu.

Weryfikacja efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK jest przeprowadzana przez promotora z uwzględnieniem wyników egzaminów, o których mowa w ust. 11 oraz kryteriów określonych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 2153 ze zm.).

ETAP 6 – PRZEDŁOŻENIE ROZPRAWY PROMOTOROWI I SPORZĄDZENIE OPINII PRZEZ PROMOTORA

Na tym etapie przygotowywana jest rozprawa doktorska, pod opieką naukową promotora. W ciągu tych 4 lat osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora musi przedłożyć promotorowi rozprawę doktorską wraz ze streszczeniem (w wersji papierowej i elektronicznej) w celu sporządzenia pisemnej opinii.

Przed wydaniem opinii promotor sprawdza rozprawę doktorską z wykorzystaniem systemu antyplagiatowego.


W przypadku, gdy rozprawę doktorską stanowi samodzielna i wyodrębniona część pracy zbiorowej, osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora przedkłada promotorowi lub promotorom, wraz z rozprawą doktorską, oświadczenia wszystkich jej współautorów określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie.

W przypadku, gdy praca zbiorowa ma więcej niż pięciu współautorów, osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora przedkłada oświadczenie określające jego indywidualny wkład w powstanie tej pracy oraz oświadczenia co najmniej czterech pozostałych współautorów.
Oświadczenia te stanową załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu i powinny zostać dołączone do opinii sporządzanej przez promotora.

POSTĘPOWANIE WŁAŚCIWE

ETAP 7 – ZŁOŻENIE WNIOSKU O WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora – załącznik nr 5
 2. Rozprawa doktorska wraz ze streszczeniem we właściwym języku w 4 egzemplarzach wraz z ich zapisem na elektronicznym nośniku danych;
 3. Pozytywna opinia promotora lub promotorów wraz z raportem z systemu antyplagiatowego, lub oświadczeniami współautorów (załącznik nr 2), o których mowa w etapie 4;
 4. Certyfikat z języka obcego nowożytnego (patrz załącznik nr 1 – wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego) lub dyplom ukończenia studiów poświadczających znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej, co najmniej B2.
  Cudzoziemiec może dołączyć do wniosku zaświadczenie ze studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ poświadczające znajomość języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B2
 5. Informację o dorobku naukowym;
 6. Odpis lub kserokopię (poświadczoną za zgodność z oryginałem przez podmiot wydający dokument) dyplomu poświadczającego posiadanie tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo równorzędnego lub dyplomu;
 7. Informację o przebiegu przewodu doktorskiego z uczelni, w której był on przeprowadzony, jeśli osoba ta wcześniej ubiegała się o nadanie stopnia doktora;
 8. Kwestionariusz osobowy – załącznik nr 6;
 9. Dwa egzemplarze podpisanego oświadczenia w sprawie udostępnienia rozprawy doktorskiej zdeponowanej w Repozytorium UŁ – załącznik nr 3;
 10. Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO – załącznik nr 11;
 11. Osoba, która wcześniej ubiegała się o nadanie stopnia doktora dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 1, informację o przebiegu przewodu doktorskiego albo postępowania w sprawie nadania stopnia doktora z podmiotu, w którym były one przeprowadzone;
 12. Osoba, która ubiega się o nadanie stopnia doktora, wnosi opłatę za przeprowadzenie postępowania w tej sprawie, w wysokości równej kosztom postępowania.

UWAGA
Opłaty nie pobiera się od osoby ubiegającej się o stopień doktora, która ukończyła kształcenie w szkole doktorskiej Uniwersytetu Łódzkiego oraz od doktorantów odbywających studia doktoranckie w UŁ, a także od pracowników UŁ będących nauczycielami akademickimi.

ETAP 8 – KOMISJA PODEJMUJE POSTANOWIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA LUB O ODMOWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA

ETAP 9 – WYZNACZENIE RECENZENTÓW

Komisja w drodze postanowienia powołuje trzech recenzentów (recenzję przedstawia się w wersji papierowej w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia rozprawy doktorskiej). Recenzja zawiera szczegółowo uzasadnioną ocenę rozprawy doktorskiej.

ETAP 10 – DOPUSZCZENIE DO OBRONY

Do obrony może być dopuszczona osoba, która uzyskała pozytywne recenzje od co najmniej dwóch recenzentów oraz spełniła wymagania, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Stopień naukowy nadaje się osobie, która:

 1. Posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny lub posiada dyplom, o którym mowa w art. 326 ust. 2 pkt 2 lub art. 327 ust. 2, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która go wydała;
 2. Uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK, przy czym efekty uczenia się w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego są potwierdzone certyfikatem lub dyplomem ukończenia studiów, poświadczającymi znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej co najmniej B2;
 3. Posiada w dorobku co najmniej:
 • artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b, lub
 • 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a, albo rozdział w takiej monografii, lub
 • dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu.

4. Przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską;

5. Spełniła inne wymagania określone przez podmiot doktoryzujący

Komisja powołuje komisję doktorską oraz wyznacza termin obrony w postanowieniu o dopuszczeniu do obrony rozprawy doktorskiej

ETAP 11 – OBRONA

Obrona odbywa się na posiedzeniu komisji doktorskiej otwartym dla publiczności. W posiedzeniu bierze udział co najmniej jeden recenzent i promotor.

W posiedzeniu komisji doktorskiej może uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu, promotor pomocniczy.

Po przedstawieniu przez osobę ubiegającą się o nadanie stopnia doktora głównych założeń i wyników rozprawy doktorskiej (autoreferat), przewodniczący komisji doktorskiej zarządza przedstawienie recenzji, a następnie otwiera dyskusję. W razie nieobecności recenzenta recenzję przedstawia przewodniczący komisji doktorskiej albo wskazany przez niego członek tej komisji.

Podczas obrony prawo zadawania pytań osobie ubiegającej się o nadanie stopnia doktora przysługuje wszystkim obecnym podczas posiedzenia. Przewodniczący komisji doktorskiej może uchylić zadane pytanie, jeżeli nie ma ono istotnego znaczenia dla sprawy.

Po zakończeniu obrony, na posiedzeniu niejawnym, komisja doktorska wydaje postanowienie w sprawie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej. Postanowienie o odmowie przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej wymaga uzasadnienia.

ETAP 12 – DECYZJA W SPRAWIE NADANIA STOPNIA

Przewodniczący komisji doktorskiej przedstawia przewodniczącemu komisji postanowienie w sprawie przyjęcia obrony wraz z protokołem w terminie 7 dni od dnia wydania tego postanowienia. Komisja wydaje decyzję w sprawie nadania stopnia doktora w terminie 30 dni od otrzymania postanowienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim.


Opracowano w oparciu o materiały źródłowe:

 1. uchwałę nr 660 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2020r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu określającego szczegółowy tryb postępowania w sprawie nadania stopnia doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Łódzkim
 2. Dz.U.2018.0.1668 – Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)