Aktualności

Czym różni się postępowanie nowe od starego? Co się zmieniło?

 • Przewody doktorskie stały się postępowaniami w sprawie nadania stopnia doktora.
 • Wprowadzono weryfikację efektów kształcenia na 8 poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (sposób tej weryfikacji ustala uczelnia lub instytut). Dotychczas istniał obowiązek przeprowadzenia egzaminów doktorskich. Teraz w tym względzie panuje dowolność – jeśli uczelnia przyjmie taki sposób weryfikacji, przeprowadzi egzamin doktorski, jeśli nie – nie będzie go przeprowadzała.
 • Rozprawy doktorskie przed obroną będą obligatoryjnie udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej podmiotu doktoryzującego.
 • Jednym z warunków wszczęcia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora (dawne otwarcie przewodu doktorskiego) będzie złożenie rozprawy doktorskiej wraz z pozytywną opinią promotora lub promotorów.
 • Liczba recenzentów w postępowaniu zwiększy się do trzech.
 • Szczegółowe zasady prowadzenia postępowań w uczelni określi senat, a w instytutach rada naukowa; senat albo rada naukowa mogą określić także dodatkowe wymagania w zakresie uzyskania stopnia doktora.

Kandydat do stopnia powinien posiadać w dorobku co najmniej:

 • 1 artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które były ujęte w wykazie sporządzonym przez ministra, lub
 • 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które było ujęte w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, albo rozdział w takiej monografii lub
 • dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu

W przypadku postępowań w sprawie nadania stopnia doktora wszczynanych od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. na poczet spełnienia warunku dotyczącego dorobku zalicza się także:

 • artykuły naukowe opublikowane przed 1 stycznia 2019 r. w czasopiśmie nieujętym w nowym wykazie ministra, ale ujętym w części A albo C wykazu czasopism naukowych ogłoszonego komunikatem ministra z dnia 25 stycznia 2017 r., albo ujętym w części B tego wykazu, przy czym artykułom naukowym w nich opublikowanym przyznanych było co najmniej 10 punktów;
 • monografie wydane przez jednostkę organizacyjną podmiotu, którego wydawnictwo jest ujęte w komunikacie ministra z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe.