Ogłoszenia


UWAGA STUDENCI!!!

STYPENDIUM MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020

Do dnia 10 października należy przesyłać wnioski o ww. stypendium w wersji elektronicznej. Wszystkie informacje dostępne są w Dziekanacie pok. 14
oraz w poniższym linku: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-za-znaczace-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-20192020


INFORMACJA

Informacja dla osób rozpoczynających studia na kierunku pedagogika sportu.
Prosimy o pilne zgłoszenie się do Dziekanatu WNoW (od poniedziałku 16.09.2019) celem odbioru skierowania na badania lekarskie, które są niezbędne do podjęcia studiów. Niedostarczenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów do 30.09.2019 r. będzie skutkowało niedopuszczeniem do udziału w zajęciach.


Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Filmy, które każdy pedagog i psycholog obejrzeć powinien”, która odbędzie się na naszym Wydziale w dniach 06-07 kwietnia 2019 roku. To poświęcone psychologicznym i pedagogicznym walorom dzieł filmowych wydarzenie jest odpowiedzią na ogromne zainteresowanie, jakim cieszyła się poprzednia edycja.

Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem:
https://www.facebook.com/events/572375276565420/


Zapraszamy MIESZKAŃCÓW ŁODZI – młodych, starszych i dojrzałych, Panów i Panie oraz społeczność akademicką – studentów, absolwentów, pracowników i naukowców na zajęcia ZUMBy (te zajęcia są dla WAS – miła atmosfera i wspólna zabawa poprawi kondycję i taneczne zdolności każdego, a uzupełniona ćwiczeniami siłowymi poprawi naszą moc!

Zajęcia odbywają się w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ ul. Styrska 20/24 termin – środa 18.30-19.35
Zajęcia prowadzi Justyna Maria Kozłowska – absolwentka WNoW UŁ
Zapraszamy – przyjdź zobaczyć co robimy !
Więcej informacji :
www.cwfis.uni.lodz.pl/zajecia sportowe/zumba
cwfis.uni.lodz.pl
ZAJĘCIA SPORTOWE Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu


Uwaga „Sportowe piątki”!

Darmowe zajęcia sportowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studentów zagranicznych z wymiany studenckiej odbywają się w piątki:
na salach siłowni damskiej i męskiej w godz. 19:00 – 20:30
na hali sportowej w godz. 20:30 – 22:00
Chcących uczestniczyć w tych zajęciach obowiązuje członkostwo w KU AZS. Legitymację członkowską należy okazać w szatni oraz prowadzącym zajęcia pracownikom. Aby wyrobić legitymację, należy odwiedzić stronę AZS Łódź – www.azs.lodz.pl i tam odszukać instrukcję co należy uczynić, aby stać się posiadaczem legitymacji. Koszt wyrobienia legitymacji – 75,00 zł (ubezpieczenie podstawowe).
Pierwsze zajęcia – 09. 11. 2018 r.


Studenckie Granty Badawcze 2019 – III edycja już niebawem!

Konkurs adresowany jest do studentów zainteresowanych prowadzeniem samodzielnych projektów naukowych. Studenckie Granty Badawcze pozwalają wykorzystać wiedzę i rozwinąć praktyczne umiejętności zdobyte podczas nauki na Uniwersytecie Łódzkim. Realizacja własnego projektu badawczego pozwala nie tylko pogłębić zainteresowania naukowe, ale również daje konkretne narzędzia, które mogą być wykorzystane w planowanej karierze zawodowej.

Maksymalna kwota finansowania, o jaką można się ubiegać, to 3 500 zł.  Może być ona przeznaczona m.in. na zakup odczynników chemicznych i preparatów biologicznych, pokrycie kosztów kwerend naukowych w Polsce i zagranicą oraz publikację wyników badań.

Pierwsze szkolenia zaczynają się już 16 października i będą trwały do 24 listopada. Więcej informacji na stronie Studenckich Grantów Badawczych.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Magdalena Szczepańska

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów

Lumumby 1/3

91-404 Łódź

T: (42) 66-55-165

E: magdalena.szczepanska@uni.lodz.pl


 

 


Konkurs im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej. 


Informujemy o warsztatach przeznaczonych dla studentów Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki przygotowujących się do zawodu nauczyciela, które odbędą się w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego 22.10.2018 r. podczas obchodów Tygodnia Otwartej Nauki – Otwarte Zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela – Co mogą ułatwić? Jak z nich korzystać? [Kamil Śliwowski].
Szczegółowe informacje i rejestracja na stronie wydarzenia

http://www.lib.uni.lodz.pl/openaccess/

Stypendium Rektora UŁ dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/19:


Stypendium Rektora UŁ dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2018/19:


 Oferta studiów podyplomowych!

Studia Podyplomowe „Przygotowanie Pedagogiczne”


STYPENDIUM MINISTRA 2018/2019

Wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów należy składać w dziekanacie POK. 14 w terminie do 18 września 2018 roku.
Wnioski należy składać w trzech egzemplarzach.

O przyznanie stypendium ministra może ubiegać się student/doktorant nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Stypendium na rok akademicki 2018/2019 może być przyznane studentowi/doktorantowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:
• wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
• wybitne osiągnięcia w sporcie.

Szczegółowe informacje oraz wniosek do pobrania na stronie
https://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/


Zarządzenie nr 4 Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu z dnia 18.04.2018 r. w sprawie: zasad wznawiania studiów na ostatni semestr

Na podstawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Łódzkim przyjętego uchwałą Senatu UŁ nr 91 z dnia 10.04.2011r. z późn. zm. zarządzam co następuje:

§1

Na podstawie § 23 Regulaminu studiów w UŁ, decyzje związane ze wznowieniem studiów winny być podjęte przed rozpoczęciem semestru, na który student ma być wpisany.

§2

Zgodnie z § 22 Regulaminu studiów w UŁ, decyzję o wznowieniu studiów podejmuje Dziekan na wniosek studenta. Wniosek powinien zawierać:

  • informację na temat kierunku, specjalności i trybu studiów, na który student wnioskuje wznowienie,
  • wskazanie przez kierownika właściwej jednostki dydaktycznej promotora pracy dyplomowej,
  • informację dotychczasowego bądź nowo wyznaczonego promotora o stopniu zaawansowania pracy dyplomowej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ
Prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając

oryginał


Zarządzenie nr 3 Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu z dnia 11.04.2018 r. w sprawie: ustalenia terminu jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2017/2018.

Na podstawie Zarządzenia nr 103 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 04.05.2017 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2017/2018 zarządzam co następuje:

§1

Wyznaczam termin jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2017/2018 od 10 do 23 września 2018 r.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ
Prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając

oryginał


STUDENCI I DOKTORANCI

Aktualności na portalu społecznościowym Facebook:
www.facebook.com/programmost2000

  • Od 15 kwietnia do 15 maja br. trwa rekrutacja na Program MOST na semestr zimowy oraz na cały rok akademicki 2018/2019.
  • Od 31 października do 30 listopada br. trwa rekrutacja na Program MOST na semestr letni 2018/2019.

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na: http://www.most.amu.edu.pl


Studenckie Granty Badawcze 2018

Twa kolejna edycja Studenckich Grantów Badawczych. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych i najbardziej nowatorskich projektów naukowych, których autorami są studenci Uniwersytetu Łódzkiego. Poprzez udział w studenckim grancie uczestnicy stawiają pierwsze kroki w budowaniu swojego przyszłego dorobku naukowego. Procedury konkursu opierają się na zasadach przyjętych przez Narodowe Centrum Nauki. Ostatnia edycja zakończona została sukcesem – przyznaliśmy 89 grantów na łączną kwotę 274 570, 67 zł. Warunkiem przystąpienia do projektu jest udział w szkoleniach, których celem jest przygotowanie uczestników do złożenia ich pierwszego wniosku o finansowanie badań naukowych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę: studenckiegranty.uni.lodz.pl


W tegorocznej edycji programu stypendialnego Młodzi w Łodzi firma KOMFORT po raz pierwszy zdecydowała się ufundować stypendium dla studenta Uniwersytetu Łódzkiego studiującego na jednym z wymienionych kierunków: Psychologia, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Socjologia, Marketing, Ekonomia, Zarządzanie i marketing, Logistyka.


Kurs online dla studentów I rokuhttps://moodle.uni.lodz.pl/course/view.php?id=1416

Kurs zawiera wiedzę o Uniwersytecie Łódzkim w pigułce, dostarcza też ciekawych informacji na temat życia studenckiego (w tym: jak ubiegać się o stypendium, jakie sprawy załatwiać w dziekanacie, jak dotrzeć na poszczególne wydziały, jaka jest struktura władz wydziału, do jakich organizacji studenckich się zapisać, gdzie spędzać czas wolny etc.).

Dla studentów, którzy dopiero od kilku dni mieszkają w Łodzi i zaczęli studia na naszej uczelni, informacje zawarte w kursie mogą okazać się niezwykle przydatne. Pomogą im też szybciej i łatwiej zaaklimatyzować się w nowym miejscu i nowej sytuacji.