Ogłoszenia


INFORMACJA

Prodziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ prof. nadzw. dr hab. Anna Paszkowska-Rogacz w dniach 10 – 24 maja 2019r. będzie nieobecna na dyżurach.

Dyżury w zastępstwie będzie pełniła Prodziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ dr Anna Tyl (pok. nr 3)

  • Środa 10.00-12.00
  • Piątek 13.00-15.00

Koło Naukowe Doktorantów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego serdecznie zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej „Filmy, które każdy pedagog i psycholog obejrzeć powinien”, która odbędzie się na naszym Wydziale w dniach 06-07 kwietnia 2019 roku. To poświęcone psychologicznym i pedagogicznym walorom dzieł filmowych wydarzenie jest odpowiedzią na ogromne zainteresowanie, jakim cieszyła się poprzednia edycja.

Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są pod adresem:
https://www.facebook.com/events/572375276565420/


Zapraszamy MIESZKAŃCÓW ŁODZI – młodych, starszych i dojrzałych, Panów i Panie oraz społeczność akademicką – studentów, absolwentów, pracowników i naukowców na zajęcia ZUMBy (te zajęcia są dla WAS – miła atmosfera i wspólna zabawa poprawi kondycję i taneczne zdolności każdego, a uzupełniona ćwiczeniami siłowymi poprawi naszą moc!

Zajęcia odbywają się w Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu UŁ ul. Styrska 20/24 termin – środa 18.30-19.35
Zajęcia prowadzi Justyna Maria Kozłowska – absolwentka WNoW UŁ
Zapraszamy – przyjdź zobaczyć co robimy !
Więcej informacji :
www.cwfis.uni.lodz.pl/zajecia sportowe/zumba
cwfis.uni.lodz.pl
ZAJĘCIA SPORTOWE Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu


Uwaga „Sportowe piątki”!

Darmowe zajęcia sportowe dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz studentów zagranicznych z wymiany studenckiej odbywają się w piątki:
na salach siłowni damskiej i męskiej w godz. 19:00 – 20:30
na hali sportowej w godz. 20:30 – 22:00
Chcących uczestniczyć w tych zajęciach obowiązuje członkostwo w KU AZS. Legitymację członkowską należy okazać w szatni oraz prowadzącym zajęcia pracownikom. Aby wyrobić legitymację, należy odwiedzić stronę AZS Łódź – www.azs.lodz.pl i tam odszukać instrukcję co należy uczynić, aby stać się posiadaczem legitymacji. Koszt wyrobienia legitymacji – 75,00 zł (ubezpieczenie podstawowe).
Pierwsze zajęcia – 09. 11. 2018 r.


Studenckie Granty Badawcze 2019 – III edycja już niebawem!

Konkurs adresowany jest do studentów zainteresowanych prowadzeniem samodzielnych projektów naukowych. Studenckie Granty Badawcze pozwalają wykorzystać wiedzę i rozwinąć praktyczne umiejętności zdobyte podczas nauki na Uniwersytecie Łódzkim. Realizacja własnego projektu badawczego pozwala nie tylko pogłębić zainteresowania naukowe, ale również daje konkretne narzędzia, które mogą być wykorzystane w planowanej karierze zawodowej.

Maksymalna kwota finansowania, o jaką można się ubiegać, to 3 500 zł.  Może być ona przeznaczona m.in. na zakup odczynników chemicznych i preparatów biologicznych, pokrycie kosztów kwerend naukowych w Polsce i zagranicą oraz publikację wyników badań.

Pierwsze szkolenia zaczynają się już 16 października i będą trwały do 24 listopada. Więcej informacji na stronie Studenckich Grantów Badawczych.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Magdalena Szczepańska

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów

Lumumby 1/3

91-404 Łódź

T: (42) 66-55-165

E: magdalena.szczepanska@uni.lodz.pl


 

 


Konkurs im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej. 


Informujemy o warsztatach przeznaczonych dla studentów Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki przygotowujących się do zawodu nauczyciela, które odbędą się w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego 22.10.2018 r. podczas obchodów Tygodnia Otwartej Nauki – Otwarte Zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela – Co mogą ułatwić? Jak z nich korzystać? [Kamil Śliwowski].
Szczegółowe informacje i rejestracja na stronie wydarzenia

http://www.lib.uni.lodz.pl/openaccess/

Stypendium Rektora UŁ dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/19:


Stypendium Rektora UŁ dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2018/19:


 Oferta studiów podyplomowych!

Studia Podyplomowe „Przygotowanie Pedagogiczne”


STYPENDIUM MINISTRA 2018/2019

Wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów należy składać w dziekanacie POK. 14 w terminie do 18 września 2018 roku.
Wnioski należy składać w trzech egzemplarzach.

O przyznanie stypendium ministra może ubiegać się student/doktorant nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Stypendium na rok akademicki 2018/2019 może być przyznane studentowi/doktorantowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:
• wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
• wybitne osiągnięcia w sporcie.

Szczegółowe informacje oraz wniosek do pobrania na stronie
https://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/


Zarządzenie nr 4 Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu z dnia 18.04.2018 r. w sprawie: zasad wznawiania studiów na ostatni semestr

Na podstawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Łódzkim przyjętego uchwałą Senatu UŁ nr 91 z dnia 10.04.2011r. z późn. zm. zarządzam co następuje:

§1

Na podstawie § 23 Regulaminu studiów w UŁ, decyzje związane ze wznowieniem studiów winny być podjęte przed rozpoczęciem semestru, na który student ma być wpisany.

§2

Zgodnie z § 22 Regulaminu studiów w UŁ, decyzję o wznowieniu studiów podejmuje Dziekan na wniosek studenta. Wniosek powinien zawierać:

  • informację na temat kierunku, specjalności i trybu studiów, na który student wnioskuje wznowienie,
  • wskazanie przez kierownika właściwej jednostki dydaktycznej promotora pracy dyplomowej,
  • informację dotychczasowego bądź nowo wyznaczonego promotora o stopniu zaawansowania pracy dyplomowej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ
Prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając

oryginał


Zarządzenie nr 3 Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu z dnia 11.04.2018 r. w sprawie: ustalenia terminu jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2017/2018.

Na podstawie Zarządzenia nr 103 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 04.05.2017 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2017/2018 zarządzam co następuje:

§1

Wyznaczam termin jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2017/2018 od 10 do 23 września 2018 r.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ
Prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając

oryginał


STUDENCI I DOKTORANCI

Aktualności na portalu społecznościowym Facebook:
www.facebook.com/programmost2000

  • Od 15 kwietnia do 15 maja br. trwa rekrutacja na Program MOST na semestr zimowy oraz na cały rok akademicki 2018/2019.
  • Od 31 października do 30 listopada br. trwa rekrutacja na Program MOST na semestr letni 2018/2019.

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na: http://www.most.amu.edu.pl


Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze letnim 2017/2018


Studenckie Granty Badawcze 2018

Twa kolejna edycja Studenckich Grantów Badawczych. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych i najbardziej nowatorskich projektów naukowych, których autorami są studenci Uniwersytetu Łódzkiego. Poprzez udział w studenckim grancie uczestnicy stawiają pierwsze kroki w budowaniu swojego przyszłego dorobku naukowego. Procedury konkursu opierają się na zasadach przyjętych przez Narodowe Centrum Nauki. Ostatnia edycja zakończona została sukcesem – przyznaliśmy 89 grantów na łączną kwotę 274 570, 67 zł. Warunkiem przystąpienia do projektu jest udział w szkoleniach, których celem jest przygotowanie uczestników do złożenia ich pierwszego wniosku o finansowanie badań naukowych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę: studenckiegranty.uni.lodz.pl


W tegorocznej edycji programu stypendialnego Młodzi w Łodzi firma KOMFORT po raz pierwszy zdecydowała się ufundować stypendium dla studenta Uniwersytetu Łódzkiego studiującego na jednym z wymienionych kierunków: Psychologia, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Socjologia, Marketing, Ekonomia, Zarządzanie i marketing, Logistyka.


Kurs online dla studentów I rokuhttps://moodle.uni.lodz.pl/course/view.php?id=1416

Kurs zawiera wiedzę o Uniwersytecie Łódzkim w pigułce, dostarcza też ciekawych informacji na temat życia studenckiego (w tym: jak ubiegać się o stypendium, jakie sprawy załatwiać w dziekanacie, jak dotrzeć na poszczególne wydziały, jaka jest struktura władz wydziału, do jakich organizacji studenckich się zapisać, gdzie spędzać czas wolny etc.).

Dla studentów, którzy dopiero od kilku dni mieszkają w Łodzi i zaczęli studia na naszej uczelni, informacje zawarte w kursie mogą okazać się niezwykle przydatne. Pomogą im też szybciej i łatwiej zaaklimatyzować się w nowym miejscu i nowej sytuacji.