Ogłoszenia


Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Antoni Różalski, serdecznie zaprasza na spotkania z pracownikami Wydziałów, poświęcone planowanym zmianom, w związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Podczas spotkań będziemy wyjaśniać najważniejsze sprawy związane ze zmianą funkcjonowania Uczelni oraz postaramy się odpowiedzieć na Państwa pytania.
Harmonogram spotkań wygląda następująco:

23.10.2018 r. (wtorek) godz. 14.00-16.00 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny oraz Wydział Nauk o Wychowaniu (spotkanie na WEkSoc; aula C140).


Studenckie Granty Badawcze 2019 – III edycja już niebawem!

Konkurs adresowany jest do studentów zainteresowanych prowadzeniem samodzielnych projektów naukowych. Studenckie Granty Badawcze pozwalają wykorzystać wiedzę i rozwinąć praktyczne umiejętności zdobyte podczas nauki na Uniwersytecie Łódzkim. Realizacja własnego projektu badawczego pozwala nie tylko pogłębić zainteresowania naukowe, ale również daje konkretne narzędzia, które mogą być wykorzystane w planowanej karierze zawodowej.

Maksymalna kwota finansowania, o jaką można się ubiegać, to 3 500 zł.  Może być ona przeznaczona m.in. na zakup odczynników chemicznych i preparatów biologicznych, pokrycie kosztów kwerend naukowych w Polsce i zagranicą oraz publikację wyników badań.

Pierwsze szkolenia zaczynają się już 16 października i będą trwały do 24 listopada. Więcej informacji na stronie Studenckich Grantów Badawczych.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

W razie jakichkolwiek pytań pozostaję do dyspozycji.
Magdalena Szczepańska

Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów

Lumumby 1/3

91-404 Łódź

T: (42) 66-55-165

E: magdalena.szczepanska@uni.lodz.pl

 

 


Konkurs im. hm. Olgierda Fietkiewicza na prace naukowe poświęcone tematyce harcerskiej. 


Informujemy o warsztatach przeznaczonych dla studentów Wydział Nauk o Wychowaniu, Uniwersytet Łódzki przygotowujących się do zawodu nauczyciela, które odbędą się w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego 22.10.2018 r. podczas obchodów Tygodnia Otwartej Nauki – Otwarte Zasoby edukacyjne w pracy nauczyciela – Co mogą ułatwić? Jak z nich korzystać? [Kamil Śliwowski].
Szczegółowe informacje i rejestracja na stronie wydarzenia

http://www.lib.uni.lodz.pl/openaccess/


Stypendium Rektora UŁ dla najlepszych studentów w roku akademickim 2018/19:

https://cos.uni.lodz.pl/stypendia/motywacyjne


Stypendium Rektora UŁ dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2018/19:

https://cos.uni.lodz.pl/stypendia/dla-najlepszych-doktorantow


 Oferta studiów podyplomowych!

Studia Podyplomowe „Przygotowanie Pedagogiczne”


STYPENDIUM MINISTRA 2018/2019

Wniosek o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów należy składać w dziekanacie POK. 14 w terminie do 18 września 2018 roku.
Wnioski należy składać w trzech egzemplarzach.

O przyznanie stypendium ministra może ubiegać się student/doktorant nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
Stypendium na rok akademicki 2018/2019 może być przyznane studentowi/doktorantowi, który zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:
• wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
• wybitne osiągnięcia w sporcie.

Szczegółowe informacje oraz wniosek do pobrania na stronie
https://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/


Zarządzenie nr 4 Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu z dnia 18.04.2018 r. w sprawie: zasad wznawiania studiów na ostatni semestr

Na podstawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Łódzkim przyjętego uchwałą Senatu UŁ nr 91 z dnia 10.04.2011r. z późn. zm. zarządzam co następuje:

§1

Na podstawie § 23 Regulaminu studiów w UŁ, decyzje związane ze wznowieniem studiów winny być podjęte przed rozpoczęciem semestru, na który student ma być wpisany.

§2

Zgodnie z § 22 Regulaminu studiów w UŁ, decyzję o wznowieniu studiów podejmuje Dziekan na wniosek studenta. Wniosek powinien zawierać:

  • informację na temat kierunku, specjalności i trybu studiów, na który student wnioskuje wznowienie,
  • wskazanie przez kierownika właściwej jednostki dydaktycznej promotora pracy dyplomowej,
  • informację dotychczasowego bądź nowo wyznaczonego promotora o stopniu zaawansowania pracy dyplomowej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ
Prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając

oryginał


Zarządzenie nr 3 Dziekana Wydziału Nauk o Wychowaniu z dnia 11.04.2018 r. w sprawie: ustalenia terminu jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2017/2018.

Na podstawie Zarządzenia nr 103 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 04.05.2017 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2017/2018 zarządzam co następuje:

§1

Wyznaczam termin jesiennej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2017/2018 od 10 do 23 września 2018 r.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ
Prof. nadzw. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając

oryginał


STUDENCI I DOKTORANCI

Aktualności na portalu społecznościowym Facebook:
www.facebook.com/programmost2000

  • Od 15 kwietnia do 15 maja br. trwa rekrutacja na Program MOST na semestr zimowy oraz na cały rok akademicki 2018/2019.
  • Od 31 października do 30 listopada br. trwa rekrutacja na Program MOST na semestr letni 2018/2019.

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na: http://www.most.amu.edu.pl


Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze letnim 2017/2018


Studenckie Granty Badawcze 2018

Twa kolejna edycja Studenckich Grantów Badawczych. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych i najbardziej nowatorskich projektów naukowych, których autorami są studenci Uniwersytetu Łódzkiego. Poprzez udział w studenckim grancie uczestnicy stawiają pierwsze kroki w budowaniu swojego przyszłego dorobku naukowego. Procedury konkursu opierają się na zasadach przyjętych przez Narodowe Centrum Nauki. Ostatnia edycja zakończona została sukcesem – przyznaliśmy 89 grantów na łączną kwotę 274 570, 67 zł. Warunkiem przystąpienia do projektu jest udział w szkoleniach, których celem jest przygotowanie uczestników do złożenia ich pierwszego wniosku o finansowanie badań naukowych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę: studenckiegranty.uni.lodz.pl


Młodzi w Łodzi zapraszają na Dzień Otwarty w firmie JTI Polska w ramach  programu pod nazwą Poznaj łódzkich Pracodawców .

https://mlodziwlodzi.pl/uwaga-dzien-otwarty-w-jti-polska/


Informacja dla studentów II roku pedagogiki ( I stopnia) w sprawie rejestracji bezpośredniej do grup przez system USOSweb na specjalności na semestr czwarty, lato 2017/2018.


Informacja dla studentów I roku pedagogiki ( II stopnia) w sprawie rejestracji bezpośredniej do grup przez system USOSweb na specjalności na semestr drugi, lato 2017/2018.


INSTRUKCJA rejestracji na zajęcia w systemie USOSWeb


Lista podmiotów, które zostały wybrane do realizacji usług – wykonywanie badań uczniów/studentów w 2017 roku


W tegorocznej edycji programu stypendialnego Młodzi w Łodzi firma KOMFORT po raz pierwszy zdecydowała się ufundować stypendium dla studenta Uniwersytetu Łódzkiego studiującego na jednym z wymienionych kierunków: Psychologia, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Socjologia, Marketing, Ekonomia, Zarządzanie i marketing, Logistyka.

KOMFORT funduje STYPENDIUM dla studenta Uniwersytetu Łódzkiego!


Jak co roku przedstawiamy Państwu możliwość zawarcia ubezpieczenia NNW na bieżący rok akademicki (01.10.2017r.-30.09.2018r.).  Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są pod adresem: www.nnw-studentow.pl

Osoby chcące zawrzeć umowę ubezpieczenia na rok akademicki 2017/2018, powinny:

  • studenci i doktoranci: wejść na wyżej podaną stronę, postępować zgodnie z podanymi tam instrukcjami i opłacić składkę do dnia 15.12.2017r.
  • pracownicy: wejść na wyżej podaną stronę, postępować zgodnie z podanymi tam instrukcjami i opłacić składkę do dnia 15.12.2017r. lub zgłosić się do Działu Płac w terminie do dnia 14.11.2017r. i zadeklarować potrącenie składki z wynagrodzenia.

Rekrutacja na studia podyplomowe “ Przygotowanie Pedagogiczne” została przedłużona do końca października.
Zapraszamy.

http://www.wnow.uni.lodz.pl/oferta/studia-podyplomowe/pedagogika/przygotowanie-pedagogiczne/


INFORMACJE NT. OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA z BHP w roku akad. 2017/2018 w UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2017 r.


INFORMACJE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA z przedmiotu PRAWO AUTORSKIE w roku akademickim 2017/2018 w UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM dla studentów rozpoczynających studia w semestrze zimowym od 1 października 2017 r.


Kurs online dla studentów I rokuhttps://moodle.uni.lodz.pl/course/view.php?id=1416

Kurs zawiera wiedzę o Uniwersytecie Łódzkim w pigułce, dostarcza też ciekawych informacji na temat życia studenckiego (w tym: jak ubiegać się o stypendium, jakie sprawy załatwiać w dziekanacie, jak dotrzeć na poszczególne wydziały, jaka jest struktura władz wydziału, do jakich organizacji studenckich się zapisać, gdzie spędzać czas wolny etc.).

Dla studentów, którzy dopiero od kilku dni mieszkają w Łodzi i zaczęli studia na naszej uczelni, informacje zawarte w kursie mogą okazać się niezwykle przydatne. Pomogą im też szybciej i łatwiej zaaklimatyzować się w nowym miejscu i nowej sytuacji.


Zapisy na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2017/2018


Stypendium Rektora dla najlepszych studentów w roku akademickim 2017/2018


Stypendium dla najlepszych doktorantów w roku akademickim 2017/2018